Privātuma politika

Versija: 2022. gada 18. oktobris
Šī privātuma politika informē un izskaidro, kā SE „Capitalia” (turpmāk – Capitalia) apstrādā personas datus par klientiem un viņu pārstāvjiem (tai skaitā, interneta vietnē www.capitalia.com/lv, www.capitalia.com/lt, www.capitalia.com/ee (turpmāk – Interneta vietne), izpildot Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – VDAR) prasības.

Personas datu apstrādes pārzinis: SE „Capitalia” (reģ.Nr.40003933213, juridiskā adrese: Stabu iela 20-1, Rīga, Latvija, LV-1011). Kontaktinformācija: tālrunis: +371-28800880, e-pasta adrese: info@capitalia.com). SE “Capitalia” galvenā uzņēmējdarbības vieta atrodas Latvijā.

Capitalia izvērtē katra personas datu apstrādes procesa nepieciešamību. Tāpēc turpmāk informējam par mūsu personas datu apstrādes mērķiem un tiesiskajiem pamatiem, kuri ir būtiski Capitalia komercdarbības procesiem.


1. Personas datu apstrādes mērķi un pamatojums

Personas datu apstrādes mērķis norāda uz sasniedzamo rezultātu. Apstrādes tiesiskais pamats norāda, uz kāda no VDAR atzītiem tiesiskajiem pamatiem balstās Jūsu personas datu iegūšana, izmantošana vai saglabāšana.

Capitalia iegūst un izmanto personas datus šādiem galvenajiem procesiem:

1.1. apstrādājot finansējuma, aizdevuma, vai citu produktu pieteikumu Capitalia. Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs tiks apstrādāts, lai precizētu Jūs interesējošo pakalpojumu detaļas, kā arī sagatavotu attiecīgu priekšlikumu līguma noslēgšanai (VDAR 6.panta 1.punkta “b” apakšpunkts);

1.2. reģistrējot investora kontu Capitalia interneta vietnē (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts fiziskajai personai vai “f” apakšpunkts juridiskajai personai);

1.3. apstrādājot Jūsu vai uzņēmuma iesniegto pieteikumu Capitalia produktiem vai investora pieteikumus, lai izvērtētu darījuma atbilstību normatīvajiem aktiem, it īpaši tā iespējamību saistībā ar Noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām, kā arī patiesā labuma guvēja noskaidrošanas pienākumu. Šādos gadījumos papildu informācija var tikt iegūta no trešo personu reģistriem (parādu vēstures datu bāze, kredītbiroja, publiskajiem valsts reģistriem u.tml.) (VDAR 6.panta 1.punkta “c” apakšpunkts);

1.4. izmantojot komunikāciju ar Capitalia caur e-pastu vai uzņēmuma kontaktformu. Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, pilsēta, uzņēmuma nosaukums (ja juridisko personu pārstāv tās darbinieks) un iesniegtais ziņojums tiks izmantots jautājuma izskatīšanai un atbildes sniegšanai uz piekrišanas pamata, lai atbildētu uz Jūsu informācijas pieprasījumu par mūsu pakalpojumu piedāvājumiem un līguma izpildi (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts);

1.5. izsūtot Capitalia mārketinga jaunumus saskaņā ar Jūsu sniegto piekrišanu (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts);

1.6. Capitalia var apstrādāt Jūsu personas datus VDAR prasību izpildei, ja esat iesnieguši jautājumu par savu datu apstrādi vai vēlaties īstenot kādu no VDAR paredzētajām datu subjekta tiesībām. Apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, elektroniska iesnieguma gadījumā arī personas kods. Apstrādes tiesiskais pamats: juridiskā pienākuma izpilde un pārziņa tiesiskās intereses (VDAR 6.panta 1.punkta “c” apakšpunkts un “f” apakšpunkts);

Capitalia neiegūst un neapstrādā īpašas kategorijas personas datus vai personas datus par sodāmībām.


2. Personas datu saņēmēju kategorijas

2.1. Capitalia nesniedz piekļuvi savai datu bāzei nepiederošām personām un aizsargā Jūsu iesniegto personisko informāciju. Atsevišķi personas dati var tikt nodoti trešajām personām tikai:

2.1.1. lai nodrošinātu tīmekļvietnes darbību un pakalpojuma funkcionēšanu (piemēram, interneta vietnes uzturēšanas un servera izmitināšanas pakalpojuma sniedzējiem);

2.1.2. personas datu apstrādātājiem, kas uztur Capitalia uzņēmuma datus kā ārpakalpojumu;

2.1.3. lai pārbaudītu personas datus trešo personu vestajos reģistros (piemēram, parādu vēstures datubāzēs, publiskajos valsts reģistros, u.tml.).

2.2. Capitalia ir pienākums nodot datus valsts institūcijām, kad saņemts iestādes pieprasījums normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.


3. Personas datu glabāšanas termiņi

3.1. Personas dati tiek glabāti un izmantoti atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr Capitalia izpildās vismaz viens no šiem kritērijiem:

3.1.1. ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

3.1.2. ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

3.1.3. ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības, kā arī noteiktu laiku pēc līguma izpildes;

3.1.4. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.


4. Jūsu tiesības, to īstenošana un ierobežojumi saistībā ar personas datu apstrādi

Informējam Jūs par tiesībām, kuras Capitalia nodrošina Jums kā datu subjektam. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka VDAR vai likumā var būt noteikti šo tiesību īstenošanas ierobežojumi un katrs tiesību īstenošanas iesniegums tiek izvērtēts individuāli.

4.1. Tiesība piekļūt saviem personas datiem
Capitalia sniegs Jums apstiprinājumu, vai Capitalia apstrādā Jūsu personas datus, un izsniegs apstrādājamo datu apkopojumu kā papildu informāciju atbilstoši VDAR. Capitalia ir tiesīga nesniegt personas datus vai neizpaust personas datu saņēmējus gadījumā, ja personas datu vai datu saņēmēju izpaušana ir aizliegta ar likumu, piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu.

4.2. Tiesība pieprasīt labot vai papildināt neprecīzus personas datus
Capitalia aicina iesniegt izmaiņas, ja tās ir notikušas vārda, uzvārda, piegādes adreses, saziņas kontaktu vai citos personas datos, lai nodrošinātu spēkā esošu personas datu apstrādi.
Capitalia izskatīs nepareizu vai neprecīzu datu labošanas lūgumu, un, ja tas ir pamatots, personas dati tiks laboti, sniedzot Jums attiecīgu paziņojumu par pieņemto lēmumu. Tiesības labot personas datus neattiecas uz arhīvā glabājamiem dokumentiem vai citos izņēmuma gadījumos.

4.3. Tiesība lūgt ierobežot (apturēt) personas datu apstrādi
Capitalia automātiski ierobežos Jūsu personas datu apstrādi (izņemot glabāšanu), ja:

Apstrāde tiek ierobežota uz laiku, kamēr tiek izskatīts lūgums par personas datu labošanu vai attiecīgi lūgums par iebilšanu. Citos gadījumos Jums ir jālūdz Capitalia ierobežot personas datu apstrādi, norādot iemeslu.

4.4. Tiesība iebilst pret personas datu apstrādi
Jums ir tiesības iebilst pret konkrētu personas datu apstrādes procesu, gadījumos, kad Capitalia veic apstrādi Capitalia interesēs vai uz leģitīmas intereses pamata. Capitalia izskatot lūgumu ir tiesīga vai nu izpildīt lūgumu pilnībā vai daļēji. Gadījumā, ja Capitalia, konstatēs, ka tai ir pārliecinoša tiesiska interese apstrādāt Jūsu personas datus, lūgums netiks izpildīts.

4.5. Tiesība pieprasīt savu personas datu dzēšanu
Capitalia izskatīs, vai pastāv VDAR noteiktais pamats dzēst personas datus, un informēs par pieņemto lēmumu. Tiesības uz datu dzēšanu nepastāv, ja dati ir jāglabā saskaņā ar likuma prasībām.

4.6. Tiesība atsaukt piekrišanu
Ja personas datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata, to var atsaukt. Capitalia pārtrauks apstrādi mērķim, kuram dota piekrišana, izņemot gadījumus, kad personas dati tiks saglabāti Capitalia leģitīmo interešu aizsardzībai.
Piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, Capitalia leģitīmajām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai personas datu apstrādei.

4.7. Nosūtot jebkuru savu tiesību pieprasījumu, Jūs iesniedzat Capitalia savus personas datus. Šajā gadījumā personas datu apstrādes mērķis ir pieņemt lēmumu un sniegt Jums atbildi par šo pieprasījumu. Jūsu kā datu subjekta tiesību īstenošanas pieprasījumā norādītie personas dati un pats pieprasījums tiks saglabāts piecus gadus no Capitalia atbildes sniegšanas datuma, lai saglabātu pierādījumus par datu subjekta tiesību īstenošanu.

4.8. Jūs varat realizēt minētās datu subjekta tiesības, iesniedzot iesniegumu kādā no šādiem veidiem:

4.8.1. rakstisku un pašrocīgi parakstītu iesniegumu, kas adresēts uz Capitalia adresi, kas norādīta šajā Privātuma politikā;

4.8.2. iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts Capitalia un nosūtīts uz e-pasta adresi: info@capitalia.com. Lai Capitalia nosūtītu atbildi uz Jūsu e-pasta adresi pēc būtības, ar drošu elektronisko parakstu parakstītajā iesniegumā ir jābūt norādītai Jūsu e-pasta adresei, uz kuru vēlaties saņemt atbildi.
Katras tiesības īstenošanas pieteikums tiks izskatīts pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā.

4.9. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja Jums rodas kādi jautājumi par personas datu apstrādi, Jums ir jāvēršas pie Capitalia, rakstot uz e-pasta adresi: info@capitalia.com. Ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā: Elijas ielā 17, Rīgā, Latvijā, LV-1050.


5. Izmaiņas privātuma politikā un konsultācijas

Privātuma politika var tikt regulāri atjaunota un tajā var tikt veiktas izmaiņas. Veicot izmaiņas Privātuma politikā, tās tiek publicētas interneta vietnē: www.capitalia.com.

Mēs labprāt uzklausīsim jūsu jautājumus, komentārus un pieprasījumus par Privātuma nostādnēm, un tie jāadresē SE “Capitalia”, reģistrācijas Nr.40003933213, Stabu iela 20-1, Rīga, LV-1011, Latvija, vai jānosūta uz e-pasta adresi: info@capitalia.com.