Interešu konflikta politika

Pēdējo reizi atjaunināts: 2023. gada 13. decembrī

Šajā politikā ir aprakstīts, kā Capitalia SE (Capitalia) identificē, novērš, pārvalda un atklāj savu akcionāru, vadītāju, darbinieku un jebkuru ar Capitalia saistītu fizisku un juridisku personu interešu konfliktus. Šī politika publicēta Capitalia tīmekļa vietnē.

Definīcijas

Capitalia saistītās puses:

Interešu konflikts

Situācijas, kurās Capitalia darbinieks vai vadītājs var mainīt savu spriedumu, lēmumus vai darbības uz klienta rēķina, ir ieinteresēts citā pakalpojuma iznākumā nekā klients, ir iegansts atbalstīt citu klientu intereses pār konkrēto klientu.

Aizliegums izsniegt aizdevumus ar Capitalia saistītajām Pusēm

Capitalia saistītām pusēm Platformā nav atļauts būt Projekta īpašniekiem (ieskaitot situācijas, kad saistītā puse būtu Projekta īpašnieka līdzīpašnieks).

Ja tiek pieņemts pozitīvs Investīciju komitejas lēmums, pirms projekta publicēšanas Platformā Projekta īpašniekam ir jāparaksta Pilnvarojuma līgums, kurā Projekta īpašnieks apliecina, ka nav ar Capitalia saistīta Puse un tam nav papildu personisku interešu finansējuma iegūšanai papildus finansēšanas mērķim, kā norādīts Investīciju pamatinformācijas lapā un Finansējuma piedāvājuma veidlapā.

Lai izvairītos no interešu konflikta attiecībā uz Projekta īpašniekiem, kas ir ar Capitalia saistīta Puse, visiem darbiniekiem ir jādeklarē visas ar viņiem saistītās juridiskās personas saskaņā ar c) punktu. Pieteikumu vērtēšanas procesā Finansējuma speciālistiem ir jāpārbauda, vai izskatītais Projekta īpašnieks nav iekļauts failā. Ja tā ir, tad Projekta īpašnieks var nesaņemt finansējumu interešu konflikta dēļ. Darbiniekiem ir pienākums katru gadu atjaunināt informāciju par savu dalību citās juridiskās personās.

Interešu konflikta noteikumi attiecībā uz Projekta īpašnieku

Capitalia darbinieki nedrīkst piedalīties aizdevuma pieteikumu izvērtēšanā vai pieņemt lēmumus par Projekta īpašnieku, ja tas viņiem radītu interešu konfliktu. Ja rodas interešu konflikts, darbiniekam jāinformē savs tiešais vadītājs un lieta jānodod citam darbiniekam.

Capitalia darbinieki nekādā gadījumā nedrīkst saņemt dāvanas vai atlīdzību no Projekta īpašniekiem, lai rīkotos labvēlīgi konkrētajai pusei.

Ja vairāki Projekta īpašnieki, kas darbojas vienā un tajā pašā nozarē, vienlaikus piesakās kā Projekta īpašnieki Capitalia kopfinansēšanas pakalpojumiem, Capitalia Finansēšanas nodaļa nodrošina katra projekta neatkarīgu analīzi un Investīciju komiteja izmanto vienu un to pašu Cenu politiku visiem projektiem, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgas iespējas finansējuma piesaistei no Investoriem.

Interešu konflikts attiecībā uz investoriem

Capitalia ļauj Pusēm, kas saistītas ar Capitalia, reģistrēties kā Investoriem Platformā, piemērojot papildu noteikumus, kā aprakstīts tālāk.

Lai ieguldītu Capitalia kopfinansēšanas piedāvājumos, Capitalia saistītajām pusēm būs jāveic tāds pats identifikācijas un novērtēšanas process kā citiem Investoriem.

Capitalia pusēm saistītajām pusēm pieeja investīcijām tiks nodrošināta tikai caur Auto-invest funkciju (individuālā kredītportfeļa pārvaldības pakalpojums). Pusēm, kas saistītas ar Capitalia, nekādā gadījumā nav atļauts ieguldīt atsevišķos aizdevumos bez Auto-invest funkcijas.

Capitalia darbinieki nekādā gadījumā nedrīkst saņemt dāvanas vai atlīdzību no Investoriem, lai rīkotos labvēlīgi konkrētajai pusei.

Parakstot darba līgumu, darbinieks apņemas nevienam ārpus Capitalia neizpaust informāciju, kas nodrošinātu preferenciālu piekļuvi informācijai par Projekta īpašniekiem un kolektīvās finansēšanas projektiem Platformā.

Īpaši noteikumi Capitalia Holding Company, SIA

Vienlaikus ar finansējuma piedāvājuma publicēšanu Platformā ar Capitalia SE saistītais uzņēmums Capitalia Investment Holding, AS, iegulda 2,5% no mērķa finansējuma summas. Precīza Capitalia Investment Holding, AS, pierakstīšanās summa skaitliskā izteiksmē tiks norādīta konkrētajā kopfinansēšanas piedāvājuma veidlapā, un atspoguļotā summa, kas pieejama Investoriem investēšanai, jau atņem Capitalia Investment Holding, AS, ieguldījumu. Capitalia Investment Holding, AS, Platformā būs ieguldītāja profils tāpat kā citiem ieguldītājiem. Capitalia Investment Holding, AS, var pārtraukt līdzinvestēšanu jaunos projektos jebkurā laikā. Jebkādas izmaiņas Capitalia Investment Holding, AS, līdzieguldījumu politikā tiek atklātas reģistrētajiem ieguldītājiem.

Ja minimālā mērķa summa netiek palielināta līdz finansējuma piesaistes perioda beigām, Capitalia Investment Holding, AS, ir tiesīga, bet tai nav pienākuma finansēt atlikušo pieejamo summu.

Informācijas izpaušana par interešu konfliktiem

Finansējuma piedāvājuma veidlapā katram projektam ir norādīts, ka ar Capitalia saistītās puses ir tiesīgas investēt projektā, izmantojot Auto-invest, un norādīta minimālā summa, ko Capitalia Investment Holding, AS, iegulda projektā.

Capitalia arī atklāj precīzu projektu sarakstu, kuros ar Capitalia saistītās puses ir ieguldījušas, un to kopējo daļu katrā projektā. Šī informācija tiek atjaunota reizi mēnesī un ir pieejama tikai reģistrētiem Investoriem.