Risku pārvalde

Apzinies un pārvaldi riskus saistībā ar aizdevumu sniegšanu maziem un vidējiem uzņēmumiem

Kam ir piemērota līdzfinansēšana

Līdzfinansēšana ar Capitalia ir piemērota investoriem, kas ir ieinteresēti un spēj pašrocīgi veikt uzņēmumu finanšu datu analīzi, izvērtēt uzņēmumu tirgu un darbību, kā arī apzināties ar aizdevumu sniegšanu saistītos riskus. Capitalia iesaka investoriem pieturēties pie sekojošiem principiem:

Izsniegt aizdevumos ne vairāk kā 50% no saviem uzkrājumiem
Finansēt tos uzņēmumus, kuru darbību investors ir pats izvērtējis un sapratis
Diversifikācijas nolūkos veidot aizdevumu portfeli ar vismaz 10 finansētiem uzņēmumiem
Apzināties, ka augstāka procentu likme arī identificē lielāku iespēju zaudēt aizdevumu vai saņemt to atpakaļ ar novēlošanos

Risku novērtēšana

Capitalia ir vairāk kā 10 gadu pieredze uzņēmumu vērtēšanā un finansēšanā. Balstoties uz šo pieredzi, mēs esam izveidojuši uzņēmumu risku izvērtēšanas metodoloģiju, kas ņem vērā vairāk kā 50 dažādus rādītājus, tajā skaitā naudas plūsmu, nodokļu maksājumus, operatīvos finanšu datus, nozari un citus biznesa darbības aspektus. Uzņēmumi grūtībās, ar sistemātiskiem un būtiskiem nodokļu parādiem, sliktu parādvēsturi un sliktu reputāciju tiek automātiski diskvalificēti. Pēc novērtējuma veikšanas, katrs uzņēmums tiek papildus izvērtēts pieredzējušā investīciju komitejā, kas apstiprina gala riska atzīmi katram uzņēmumam. Zaudējuma riska varbūtības ir aprēķinātas balstoties uz Capitalia finansēto aizdevumu rezultātiem laika periodā no 2015-2019 gadam un ir apkopotas sekojošā tabulā:

  Apraksts Aizdevuma zaudējuma varbūtība*
A+    (96+) Ļoti zems risks + nodrošinājums 0.5%
A (90 - 95) Ļoti zems risks 1.3%
B (80 - 89) Zems risks 1.4%
C (70 - 79) Vidējs risks 3.4%
D (60 - 69) Pieņemams risks 6.0%

* Balstoties uz Capitalia izsniegto aizdevumu atmaksas datiem par laika periodu no 2015-2019 gadiem. Atjaunots 2021-02-18

Uzņēmumu kontrole

Pēc finansējuma izsniegšanas uzņēmumam, risku mazināšanas nolūkos Capitalia veic regulāru uzņēmumu pārraudzību, kas ietver nodokļu, reģistrēto parādu, reģistrācijas datu un citu izmaiņu kontroli. Uzņēmumiem, kas kavē maksājumus vairāk kā par 15 dienām, Capitalia pieprasa bankas kontu un pēc nepieciešamības operatīvo finanšu datu izrakstus, lai novērtētu darbības un aizdevuma līguma izpildes situāciju.

Interešu konfliktu novēršana

Capitalia iekšējā interešu konfliktu novēršanas politika paredz kārtību kā tiek identificēti uzņēmumi, kas ir saistīti ar kādu no Capitalia darbiniekiem. Capitalia neizsniedz finansējumu uzņēmumiem, kam ir interešu konflikts ar kādu no Capitalia darbiniekiem, īpašniekiem, padomi vai valdi, izņemot, ja persona ar interešu konfliktu nekādā veidā nav iesaistīta šī uzņēmuma izvērtēšanā un aizdevuma pārvaldē.

Saistību atruna

Līdzfinansējuma aizdevumu sniegšana uzņēmumiem nav aizsargāta vai saskaņā ar likumu apdrošināta pret zaudējumiem, kā būtu, piemēram, depozīta sniegšana bankai. Capitalia veic detalizētu uzņēmumu izvērtēšanu, kā arī nodrošina aizdevumu pārraudzību, balstoties uz vairāk kā 10 gadu pieredzi uzņēmumu finansēšanā. Tomēr jebkurš izsniegtais aizdevums var tikt zaudēts un būt neatgūstams, tajā skaitā uzkrātie procenti un līgumsodi. Capitalia neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas investoriem var rasties, veicot līdzfinansējumus. Sekojošās sadaļās tiek detalizētāk aprakstīti galvenie (bet ne visi) riski, kuriem var būt pakļauti aizdevumu sniegšana maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Tirgus risks

Capitalia piedāvā investoriem līdzfinansēt mazos un vidējos uzņēmumus, kas darbojas Baltijas valstīs vai to reģionā. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ekonomikas kopš 2010. gada ir piedzīvojušas regulāru un stabilu izaugsmi. Investoriem ir jāņem vērā ekonomiku ciklisko raksturu, kā rezultātā nākotnē var sagaidīt arī iekšzemes kopprodukta saraušanos (krīzi). Dēļ ciešajām pasaules ekonomikas saitēm, bieži vien šāda ekonomikas lejupslīde nav ierobežota vienas valsts ietvaros, bet ir reģionāla vai pat globāla. Vidēja izmēra un uz eksportu orientēti uzņēmumi ir tipiski spējīgi labāk reaģēt uz tirgus riska apstākļiem nekā mazi un uz vietēju patēriņu orientēti biznesi.

Operatīvais risks

Uzņēmuma operatīvie riski ir saistīti ar nepietiekamiem vai neveiksmīgiem iekšējiem procesiem, sliktu personāla darbību, nepareizu stratēģiju vai atkarību no dažiem vadošiem darbiniekiem. Capitalia pēc iespējas izvērtē un norāda investoriem identificētos operatīvos riskus katrā uzņēmumā, bet investoriem ir arī pašiem jāveic neatkarīga šādu risku analīze, pēc nepieciešamības pieprasot papildus informāciju caur Capitalia.

Kredītrisks

Kredītrisks rodas, ja uzņēmums nespēj laicīgi segt savas parādsaistības. Kredītrisks var rasties arī uzņēmumiem ar sekmīgu un pelnošu darbību situācijās, ja tas strādā ar nepietiekamiem apgrozāmiem līdzekļiem vai arī nav spējīgs veikt finanšu saistību re-finansēšanu. Kredītrisks ir īpaši svarīgs situācijās, ka uzņēmums plāno veikt visa aizdevuma atmaksu aizdevuma termiņa beigās. Investoram ir svarīgi saprast no kādiem līdzekļiem uzņēmums būs spējīgs veikt šādu apjomīgu vienreizēju maksājumu.

Nodrošinājuma risks

Dažkārt aizdevumi uzņēmumiem var būt nodrošināti ar ķīlu un/vai īpašnieka galvojumu. Lai gan Capitalia veic visu iespējamo darbību, lai novērtētu nodrošinājuma vērtību, likviditāti un citus aspektus, investoram ir jāapzinās, ka parāda piedziņas gadījumā var būt negaidītas grūtības ātri realizēt vai pārņemt kontrolē nodrošinājumu, kā arī nodrošinājuma realizācijas vērtība var atšķirties no noteiktās tirgus vērtības. It īpaši tāda situācija var rasties, ja nodrošinājuma objekts ir specifisks un ar zemu likviditāti (mazu potenciālo pircēju loku).

Likviditātes risks

Investoram ir jāapzinās, ka aizdevumu izsniegšana uzņēmumiem nav likvīds finanšu ieguldījums un ir jārēķinās, ka šāds ieguldījums tiks atgriezts saskaņā ar maksājumu grafiku, kas noteikts aizdevuma līgumā ar uzņēmumu. Iespēju robežās Capitalia piedāvās investoriem iespēju cedēt savu prasību pašai Capitalia vai citiem investoriem.