Riska paziņojums

Ieguldījumi kolektīvās finansēšanas projektos ir saistīti ar riskiem, tostarp ar daļēju vai pilnīgu ieguldītās naudas zaudēšanu. Uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem neattiecas ne banku noguldījumu garantiju sistēma, ne ieguldījumu sabiedrību klientiem izveidotā ieguldītāju kompensācijas sistēma.

Šajā lapā jūs atradīsiet svarīgu informāciju par izmaksām un finanšu riskiem, kas saistīti ar pūļa finansēšanas pakalpojumiem vai ieguldījumiem, par pūļa finansēšanas projektu atlases kritērijiem, kā arī par pūļa finansēšanas pakalpojumu būtību un ar tiem saistītajiem riskiem.

Vai ieguldījums ir jums piemērots?

Reģistrējoties ieguldītājam ir jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti un jāveic identifikācijas procedūra, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus. Prasības un ierobežojumi reģistrācijai Capitalia platformā ir izklāstīti Capitalia kolektīvās finansēšanas platformas noteikumos.

Pirms neprofesionāli investori var sākt investēt platformā, Capitalia pieprasa informāciju par potenciālā investora pieredzi, investīciju mērķiem, finansiālo stāvokli un pamata izpratni par saistītajiem riskiem. Tomēr neatkarīgi no novērtējuma rezultātiem ieguldītāji pieņem patstāvīgus lēmumus un uzņemas pilnu ieguldījumu veikšanas risku, tostarp daļēja vai pilnīga ieguldītās naudas zaudējuma risku.

Mēs iesakām visiem ieguldītājiem diversifikācijas nolūkā izveidot vismaz desmit projektu aizdevumu portfeli. Jo diversificētāks ir portfelis, jo mazāk riskants tas ir. Labākais veids, kā panākt maksimālu diversifikāciju, ir izmantot platformas automātiskās investēšanas funkciju.

Ja neesat pieredzējis ieguldītājs, iesakām pūļa finansēšanas projektos ieguldīt ne vairāk kā 10% no savas neto vērtības.

Projektu izvērtēšana

Capitalia politikā ir noteikts minimālais informācijas un dokumentu apjoms, kas jāiesniedz, lai Capitalia varētu sākt projekta izvērtēšanu. Pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas Capitalia sāks projekta īpašnieka un projekta izvērtēšanu, lai noteiktu, vai projekts atbilst platformas prasībām, un apstiprinātu projekta kredītrisku un cenu.

Vērtēšanas procesa modelī ievadītie dati tiek iegūti no projekta īpašnieka, Capitalia pašas reģistriem (par projekta īpašnieka kredītvēsturi ar Capitalia un citiem faktoriem), publiskām datubāzēm un interneta meklētājprogrammām. Modeļa ievaddati ir gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Projektu apstiprināšanai ir noteikti obligātie minimālie kritēriji, tostarp, bet ne tikai:

  • Projekta īpašnieks nav bankrotējis vai nonācis finansiālās grūtībās;
  • Projekta īpašniekam nav sodāmības saistībā ar komerctiesībām, maksātnespējas tiesībām, finanšu pakalpojumu tiesībām, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesībām, krāpšanas tiesībām vai profesionālās atbildības saistībām.

Lēmumu par projekta apstiprināšanu un projekta noteikumiem pieņem Investīciju komiteja. Investīciju komitejas sastāvs ir atkarīgs no projekta apjoma. Tā sastāv no augstākā līmeņa vadītājiem, tostarp riska pārvaldības funkcijas pārstāvjiem.

Riska novērtēšana

Ieguldījumu komiteja nosaka arī riska novērtējumu un atbilstošo riska klasi katram apstiprinātajam projektam. Apstiprināto projektu riska novērtējums svārstās no 60 līdz 100 punktiem, un katrs novērtējums atbilst riska klasei no D līdz A+. Riska punktu skaitu un riska klasi izmanto, lai sarindotu projektus pēc paredzamajiem zaudējumiem visā aizdevuma dzīves ciklā. Capitalia riska pakāpe nenorāda saistību neizpildes varbūtību, bet gan klasificē projektus pēc paredzamajiem zaudējumiem.

Katrai riska klasei ir piemērots Riska uzcenojums. Zemāk esošā tabula apkopo riska uzcenojumus, kas izmantoti platformā publicēto projektu cenas noteikšanai.

  Apraksts Riska uzcenojums
A+    (96+) Ļoti zems risks + nodrošinājums 0.0%
A (90 - 95) Ļoti zems risks 0.7%
B (80 - 89) Zems risks 0.9%
C (70 - 79) Vidējs risks 1.3%
D (60 - 69) Pieņemams risks 4.3%

Riska uzcenojums katrai riska klasei ir piemērots, balstoties uz koriģētām vēsturiskajām aizdevumu zaudējumu likmēm, pievienojot papildu drošības balstu augstākām riska klasēm. Riska uzcenojumi ir balstīti uz Capitalia aizdevumu, kas izsniegti no 2015. līdz 2022. gadam, sniegumu. Pēdējoreiz atjaunināts 2024.01.10.

Sīkāka informācija par kredītriska un cenu noteikšanu ir pieejama šeit.

Pilnu statistiku par Capitalia finansēto projektu portfeli, tostarp obligāto informāciju par saistību neizpildes līmeni, var atrast šeit.

Projektu uzraudzība un izpilde

Informācija par noslēgtajiem aizdevuma līgumiem, saņemtajiem un plānotajiem maksājumiem, kā arī saistītie dokumenti ir pieejami katram investoram pēc autorizācijas Capitalia tīmekļa vietnē sadaļā Mani aizdevumi. Tāpat investoriem ir pieejama sadaļa Konta izraksts, kurā var apskatīt aizdevumu naudas plūsmas kustību noteiktā laika periodā pēc investora izvēles.

Pēc finansējuma izsniegšanas uzņēmumam Capitalia veic regulāru uzraudzību, kas ietver nodokļu maksāšanas disciplīnas, reģistrēto parādu, reģistrācijas datu un citu izmaiņu kontroli, lai mazinātu potenciālos riskus. Ja projekta īpašnieks ievērojami kavē ikmēneša maksājumu veikšanu, Capitalia sazinās ar projekta īpašnieku un veic citus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tas pilda aizdevuma līguma saistības.

Ja projekta īpašnieks nepilda savas saistības un nespēj izpildīt no aizdevuma līguma izrietošās saistības, Capitalia pieņem lēmumu uzsākt piedziņas procesu. Parādu piedziņas process var ietvert mēģinājumus vienoties ar klientu par grafika restrukturizāciju, uzsākt tiesvedību par parāda piedziņu, iesniegt prasību bankrota vai tiesiskās aizsardzības procesā, nodot lietu ārējai piedziņas aģentūrai vai pārdot aizdevumu parādu piedziņas uzņēmumam. Lēmums jāpieņem, pamatojoties uz maksimālu atgūšanas izredžu palielināšanu, ņemot vērā izmaksas un nenoteiktību, kas saistīta ar izvēlēto piedziņas pieeju. Ja apstiprinātie risinājumi pārsniedz pilnvaras, kas Capitalia piešķirtas saskaņā ar Platformas noteikumiem un nosacījumiem, lieta pirms īstenošanas tiek iesniegta ieguldītāju balsojumam.

Aizdevumu pārvērtēšana

Izsniegto aizdevumu atkārtotai pārvērtēšanai Capitalia izmanto turpmāk izklāstīto uzkrājumu veidošanas politiku, kurā ņem vērā kavētos aizdevumu maksājumus un citus faktorus, kas norāda uz nopietnu aizdevuma vērtības samazināšanos.

Uzkrājums (no atlikušās pamatsummas) Nosacījums
10% Kavē 31-60 dienas
30% Kavē 61-90 dienas
60% Kavē 91-180 dienas
80% Kavē 181-360 dienas
100% Kavē vairāk nekā 360 dienas

Visiem restrukturizētajiem aizdevumiem automātiski tiek veidoti uzkrājumi 10% apmērā. Aizdevumus var restrukturizēt tikai vienu reizi, bet, ja tiek veikti turpmāki grozījumi aizdevuma atmaksas grafikā, tiek uzskatīts, ka aizdevums tiek iekasēts, un tam tiek piemērots treniņa atmaksas grafiks. Capitalia aizdevumu uzkrājumu veidošanas politika pieļauj vairākus izņēmumus un papildu apstākļus, kurus var piemērot aizdevumu uzkrājumu veidošanā. Aizdevumu uzkrājumu veidošana ietekmē ieguldītāja peļņas aprēķinu (IRR), kā redzams informācijas panelī (nepieciešams autorizēties). Uzkrājumu veidošanas politikas mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem reālistiskāku ieguldījumu atdeves atspoguļojumu no ieguldījumu darbībām.

Kredītrisks

Visi projekti ir pakļauti kredītriskam. Kredītrisks ir pakļauts iespējamiem zaudējumiem gadījumā, ja projekta īpašnieks nespēj samaksāt savas līgumsaistības pret investoriem. To var izraisīt dažādi iemesli, piemēram, ekonomikas lejupslīde, uzņēmējdarbības neveiksmes, tirgus svārstības, regulējuma izmaiņas un vadības neveiksmes, tostarp krāpšana. Kredītrisks var rasties arī uzņēmumiem, kas veiksmīgi un rentabli darbojas, ja tie strādā ar nepietiekamu apgrozāmā kapitāla likviditāti vai nespēj refinansēt parādsaistības, kurām iestājies maksājuma termiņš. Kredītrisks īpaši jāņem vērā situācijās, kad aizdevuma pamatsummas atmaksa ir paredzēta termiņa beigās, nevis saskaņā ar regulāru amortizācijas grafiku.

Nodrošinājuma risks

Aizdevumus var nodrošināt ar ķīlu vai uzņēmuma īpašnieka garantiju. Lai gan Capitalia veic saprātīgus pasākumus, lai novērtētu nodrošinājuma vērtību, likviditāti un citus aspektus, ieguldītājam jāapzinās, ka parāda piedziņas gadījumā var rasties neparedzētas grūtības ātri realizēt vai pārņemt kontroli pār nodrošinājumu, un nodrošinājuma realizācijas vērtība var atšķirties no noteiktās tirgus vērtības. Šāda situācija var pastiprināti rasties, ja nodrošinājuma objekts ir specifisks un ar zemu likviditāti.

Likviditātes risks

Ieguldījumu kolektīvā finansējuma projektā Capitalia platformā nevar tālāk pārdot trešajām personām. Tāpēc ieguldītājam ir jāņem vērā, ka ieguldījums ir nelikvīds un tas ir jāglabā līdz atmaksas termiņam. Ja projekta īpašnieks kavē atmaksu, ieguldījums var tikt turēts vēl ilgāku laiku. Tā kā ieguldījuma atmaksas termiņš var būt neprognozējams, mēs iesakām neieguldīt līdzekļus, kas varētu būt nepieciešami īsā laikā.

Nodokļi

Ienākumi no ieguldījumiem platformā var tikt aplikti ar iedzīvotāju vai uzņēmumu ienākuma nodokli atkarībā no ieguldītāja rezidences valsts un juridiskā statusa. Visi ieguldītājiem veiktie pārskaitījumi tiek veikti, atskaitot ieturētos nodokļus, ja tādi ir piemērojami. Nodokļu likme var būt atkarīga no ieguldītāja nodokļu rezidences valsts. Sadaļā Konta pārskats, izvēloties konkrētu pārskata periodu, ieguldītāji var lejupielādēt automātiski sagatavotu Nodokļu pārskatu.

Interešu konflikta novēršana

Capitalia ir ieviesusi politiku interešu konfliktu novēršanai. Capitalia nepieņem projektus, kuros projekta īpašnieks ir:

  • uzņēmums, kas ietilpst Capitalia grupas uzņēmumos (tostarp meitasuzņēmumos un mātesuzņēmumos);
  • uzņēmums, kas pieder Capitalia akcionāram vai ko kontrolē Capitalia akcionārs (kam pieder 20 % vai vairāk pamatkapitāla),
  • uzņēmums, kas pieder Capitalia vai tās grupas uzņēmumu vadītājam vai darbiniekam vai ko kontrolē Capitalia vai tās grupas uzņēmumi;

Ja platformā publicētajam projektam ir citas saiknes ar Capitalia darbinieku, akcionāru, padomes vai valdes locekli, persona, kurai ir interešu konflikts, nekādā veidā nav iesaistīta projekta novērtēšanā un aizdevuma pārvaldībā.

Capitalia ļauj ar Capitalia saistītām personām reģistrēties platformā kā ieguldītājiem, piemērojot papildu noteikumus, lai novērstu ļaunprātīgu priviliģētu piekļuvi projekta informācijai. Ar Capitalia saistītās puses nevar veikt ieguldījumus atsevišķos aizdevumos, bet tām tiek piešķirta piekļuve ieguldījumiem tikai ar Autoinvest funkciju (individuāla aizdevumu portfeļa pārvaldības pakalpojums).

Capitalia gūst ienākumus, iekasējot no uzņēmumiem izsniegšanas komisijas maksu 1-5 % apmērā par veiksmīgi finansētu darījumu, kā arī regulāru pārvaldības maksu, kas tiek pieskaitīta procentu maksājumiem. Visas Capitalia izmaksas ir redzamas katra projekta sadaļā Capitalia Intereses.

Plašāka informācija par Capitalia interešu konflikta politiku ir pieejama šeit.

Darbības nepārtrauktība

Capitalia ir izstrādājusi darbības nepārtrauktības plānu, lai nodrošinātu neizpildīto projektu līgumu apkalpošanu, ja Capitalia aptur savu darbību.

Ieguldītāju nauda tiek turēta regulētā Francijas maksājumu iestādē (Lemonway), kas nodrošina, ka ieguldītāju līdzekļi tiek turēti atsevišķi no Capitalia aktīviem.