Informācija par ilgtspēju

Sākotnējās publikācijas datums: Feb 2, 2023 Versija: 2 Atjaunināts: Jun 17, 2024

Informācija par ilgtspēju

Capitalia uzņēmumu grupa sastāv no divām juridiskajām personām.
Capitalia, SE kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, kam Latvijas Banka izsniegusi darbības licenci. Tās darbības joma ir ieguldītāju un aizņēmēju finansēšanas interešu sapārošana izmantojot kolektīvās finansēšanas platformu.
Capitalia Fund Management AIFP, SIA ir reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kas darbojas Latvijas Bankas uzraudzībā. Tas pārvalda alternatīvos ieguldījumu fondus, kas tiek piedāvāti profesionāliem ieguldītājiem un tādiem ieguldītājiem, kas nav profesionāli ieguldītāji, kuri spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus par ieguldīšanu un var ieguldīt EUR 20000 vai vairāk. Capitalia Fund Management AIFP, SIA ir pakļauta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2088 par ilgtspējas informācijas atklāšanu finanšu pakalpojumu sektorā (SFDR) prasībām, kas nosaka ietvaru finanšu pakalpojumu uzņēmumu ilgtspējas politiku skaidrošanai saviem klientiem un sabiedrībai.

Ilgtspējas apsvērumi kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanā

Izvērtējot aizdevuma pieteikumu publicēšanai savā kolektīvās finansēšanas pakalpojuma sniegšanas platformā, Capitalia, SE ņem vērā projekta īpašnieka vides, sociālo un pārvaldības (ESG) praksi un piešķir vērtējumu projekta īpašnieka ietekmei uz katru ESG kategoriju. ESG vērtējums ietekmē projekta kopējo kredītreitingu un atbilstošo riska kategoriju, ko izmanto, lai apstiprinātu aizdevumu un noteiktu tā cenu un nosacījumus. Ļoti zems ESG vērtējums var būt izslēdzošs faktors aizdevuma izsniegšanai.

Ilgtspējas apsvērumi alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanā

Zemāk ir aprakstīta Capitalia Fund Management AIFP, SIA pieeja ilgtspējas risku pārvaldībā saistībā ar tās finanšu produktiem un pakalpojumiem.

Ilgtspējas risku neņemšana vērā (SFDR 3. pants)
Capitalia Fund Management AIFP, SIA neņem vērā ilgtspējas riskus savos ieguldījumu lēmumos. Ilgtspējas riski tiek definēti kā vides, sociālie vai pārvaldības (ESG) notikumi vai apstākļi, kas, ja tie notiek, varētu izraisīt faktisku vai potenciālu būtisku negatīvu ietekmi uz Capitalia Fund Management AIFP, SIA pārvaldīto fondu aktīvu vērtību.
Lēmums izslēgt ilgtspējas riskus no ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesa ir galvenokārt balstīts uz uzņēmuma izmēru un datu pieejamību. Ņemot vērā pašreizējo Capitalia Fund Management AIFP, SIA izmēru un pieejamos resursus, mums var trūkt resursu, lai veiktu pienācīgu ilgtspējas riska novērtējumu, un mēs esam nolēmuši koncentrēties uz mūsu pamatkompetencēm. Emitenti un uzņēmumi, kas iekļauti mūsu fondu portfeļos, parasti nesniedz datus, kas būtu nepieciešami, lai sistemātiski, konsekventi un par saprātīgām izmaksām apsvērtu ilgtspējas riskus.

Ieguldījumu lēmumu negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem neņemšana vērā (SFDR 4. pants)
Capitalia Fund Management AIFP, SIA neņem vērā ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem (PAI) savos ieguldījumu lēmumos. Ieguldījumu lēmumu negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem ir, piemēram, negatīva ietekme uz vidi, sociālajiem un darbinieku jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupciju, kas radusies ieguldījuma lēmuma pieņemšanas rezultātā.
Lēmums izslēgt PAI riskus no ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesa galvenokārt balstās uz ieguldījumu stratēģiju, fondu darbības statusu un izmēru. Uzņēmuma lielums un datu pieejamība arī veicināja šo lēmumu. Divi no mūsu pārvaldītajiem fondiem neviec jaunus ieguldījumus, un šie finanšu produkti netiek piedāvāti potenciālajiem ieguldītājiem. Šo fondu ieguldījumi ir nelikvīdi, un tie veido nelielu daļu no portfeļuzņēmumiem. PAI apsvērumu īstenošana nesniegtu praktisku labumu. Mūsu aktīvais fonds ir salīdzinoši neliels, un tas nevar būtiski ietekmēt PAI. Tāpat kā ilgtspējas risku novērtēšanai ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā, mums var trūkt resursu, lai veiktu pienācīgu būtisko negatīvo ietekmes faktoru (PAI) novērtējumu. Emitenti un uzņēmumi, kas iekļauti mūsu fondu portfeļos, parasti nesniedz datus, kas būtu nepieciešami, lai sistemātiski, konsekventi un par saprātīgām izmaksām apsvērtu PAI.

Atlīdzības politika (SFDR 5. pants)
Ņemot vērā lēmumu neiekļaut ilgtspējas riskus un PAI apsvērumus ieguldījumu lēmumu pieņemšanā, Capitalia Fund Management AIFP, SIA darbinieku atlīdzības politika neietver ilgtspējas risku pārvaldības apsvērumus.

Informācija finanšu produkta līmenī (SFDR 7. pants)
Capitalia Fund Management AIFP, SIA piemēro šajā dokumentā aprakstīto pieeju alternatīvo ieguldījumu fondiem, kurus tā pārvalda. Tā kā fondi netiek reklamēti publiski, fonda specifiskā informācija tiek sniegta katram potenciālajam ieguldītājam, nosūtot pirmslīguma informācijas atklāšanas dokumentu.

Nākotnes plāni un iespējamās politikas izmaiņas
Capitalia Fund Management AIFP, SIA nodrošina atbilstību visiem attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un periodiski pārskata politikas, lai nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību. Tas ietver nepieciešamās informācijas atklāšanu skaidrā, kodolīgā un pieejamā veidā. Lai gan Capitalia Fund Management AIFP, SIA atzīst ilgtspējas nozīmīgumu, pašlaik tās ieguldījumu stratēģijas, organizatoriskā struktūra un uzņēmējdarbības operācijas attiecībā uz ilgtspējas risku un PAI integrāciju paliek nemainīgas. Capitalia Fund Management AIFP, SIA var mainīt savu pieeju ilgtspējas risku pārvaldībai, ja nākotnē mainīsies tās ieguldījumu produktu klāsts, uzņēmuma izmērs vai piemērojamie normatīvie akti. Šādā gadījumā mēs atklāsim savu jauno pieeju ilgtspējas risku pārvaldībai tīmekļa vietnē.

Kā iegūt vairāk informācijas

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar mums:

info@capitalia.com