Capitalia Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu Platformas darījumu noteikumi

Versija: 2023. gada 18. septembris

1. Definīcijas

1.1. Auto-invest – Platformas funkcionalitāte, ar kuras palīdzību Capitalia sniedz Investoriem individuālā kredītportfeļa pārvaldīšanas pakalpojumu.

1.2. Darba diena – jebkura diena, kurā strādā bankas Latvijā un Francijā, izņemot sestdienas, svētdienas un valsts svētku dienas.

1.3. Atpirkšanas garantija - kolektīvās finansēšanas piedāvājuma noteikums, ar kuru Capitalia apņemas atpirkt ieguldījumu no Ieguldītāja, ja Aizdevums kļūst par Neatmaksātu aizdevumu. Atpirkšanas garantija attiecas tikai tādā gadījumā, ja tā ir atrunāta Aizdevuma Platformas aprakstā.

1.4. Capitalia – Eiropas komercsabiedrība "Capitalia", kas reģistrēta un pastāv saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem ar reģistrācijas Nr. 40003933213, juridiskā adrese: Stabu 20-1, Rīga, Latvija.

1.5. Nodrošinājums – hipotēka, komercķīla vai cita ķīla vai ķīla, kas nodrošina Uzņēmuma Aizdevuma līgumā noteikto saistību izpildi.

1.6. Nodrošinājuma līgums – līgums, ar kuru ir nodibināts Nodrošinājums.

1.7. Uzņēmums – juridiska persona, kas vēlas saņemt vai ir saņēmusi Aizdevumu ar Platformas starpniecību.

1.8. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumi – Capitalia sniegtais pakalpojums Ieguldītājiem un Uzņēmumiem, nodrošināt finansējuma piešķiršanu Uzņēmumiem no Ieguldītājiem ar Platformas starpniecību.

1.9. Saistību neizpildes aizdevums – Aizdevums, kura Aizdevuma līgumā minētās saistības Uzņēmums nav spējusi vai visdrīzāk brīvprātīgi nespēs pilnībā segt, balstoties uz šādiem kritērijiem:

1.10. Procenti – atlīdzība par Aizdevuma izmantošanu, ko aprēķina saskaņā ar Aizdevuma līgumu un maksā Uzņēmums.

1.11. Ieguldījums – naudas summa, ko Ieguldītājs ir apņēmies aizdot Uzņēmumam ar Platformas starpniecību, norādot šo summu Ieguldījuma pieteikumā Platformā.

1.12. Ieguldījuma pieteikums – Ieguldītāja pieteikums, kas tiek iesniegts Capitalia izmantojot Platformu, kas pilnvaro Capitalia nodot Ieguldījumu Uzņēmumam, ja tiek noslēgts Aizdevuma līgums starp Capitalia (Ieguldītāju vārdā) un Uzņēmumu, pamatojoties uz noteikumiem, kas aprakstīti Platformā.

1.13. Ieguldītājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta kā Ieguldītājs Platformā ar nolūku nodrošināt Ieguldījumu Uzņēmumiem.

1.14. Ieguldītāja profils – Ieguldītāja personīgā vietne Platformā, kas tiek automātiski izveidota pēc Ieguldītāja reģistrēšanās Platformā un ir pieejama Ieguldītājam pēc autentifikācijas.

1.15. Lemonway – Lemonway, franču SAS (vienkāršotā akciju sabiedrība), kuras juridiskā adrese ir 8 rue du Sentier, 75002 Parīze, Francija un reģistrēta Parīzes tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru 500 486 915, 2012. gada 24. decembrī apstiprināja Prudenciālās uzraudzības un noregulējuma iestāde (“ACPR”, Francija, vietne acpr.banque-france.fr/), 4 place de Budapest CS 92459, 75436 Parīze, kā maksājumu iestāde, ar numuru 16568.

1.16. Aizdevums – naudas summa, ko Capitalia Ieguldītāju vārdā nodrošina Uzņēmumam saskaņā ar Aizdevuma līgumu.

1.17. Aizdevuma līgums – aizdevuma līgums, kas noslēgts starp Uzņēmumu un Capitalia, kas rīkojas Ieguldītāju vārdā.

1.18. Pārvaldes maksa – maksa, ko Uzņēmums maksā Capitalia par Aizdevuma organizēšanu un uzraudzību. Maksas apmērs tiek atklāts Platformā un norādīts Aizdevuma līgumā.

1.19. Puses – Capitalia, Uzņēmums un Ieguldītājs, atkarīgā no gadījuma.

1.20. Ieguldījumu maks – Ieguldītāja vārdā atvērts Lemonmay maksājumu konts.

1.21. Platforma – interneta vietnes lapa ar domēnu www.capitalia.com, kas reģistrēta Capitalia vārdā.

1.22. Konfidencialitātes politika – noteikumi par privātuma politiku, kas pieejami Platformā un attiecas uz Ieguldītājiem.

1.23. Restrukturizēts aizdevums – Aizdevums, kura Aizdevuma līguma noteikumi ir grozīti, un bez kuriem, pēc Capitalia domām, Aizdevums kļūtu par Saistību neizpildes aizdevumu.

1.24. Noteikumi – šie Platformas noteikumi.

Ja vien šeit nav norādīts citādi, definīcijas, kas šajos Noteikumos tiek lietotas vienskaitlī, ietver arī daudzskaitļa formu un otrādi, ja tas var būt piemērojams kontekstā.


2. Noteikumu darbības joma

2.1. Šie Noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp Pusēm par Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu un izmatošanu.

2.2. Kad Ieguldītājs ir reģistrējies Platformā, tiek uzskatīts, ka Ieguldītājs ir piekritis šiem Noteikumiem un tos parakstījis.

2.3. Uzņēmumam, kas noslēdz Aizdevuma līgumu, ir saistoši šie Noteikumi, ciktāl tie attiecas uz līgumattiecībām starp Uzņēmumu un Capitalia (kas rīkojotas Ieguldītāju vārdā).

2.4. Šajos Noteikumos tiesības un pienākumi attiecībā uz noslēgtajiem Aizdevumu līgumiem ir tikai Ieguldītājiem, kuri veic Ieguldījumu attiecīgajā Aizdevumā.

2.5. Reģistrējoties Platformā, Ieguldītājs piekrīt, ka Capitalia ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt vai grozīt šos Noteikumus. Capitalia paziņo reģistrētajiem Ieguldītājiem par gaidāmajām izmaiņām. Turpinot lietot Platformu pēc jebkādu izmaiņu veikšanas, Ieguldītājs piekrīt ievērot atjauninātos Noteikumus. Ja ieguldītājs noraida izmaiņas, Ieguldītājs nedrīkst veikt jaunus Ieguldījumus, taču Ieguldītāja un Uzņēmuma finansiālās saistības un tiesības attiecībā uz esošajiem Ieguldījumiem paliek neskartas.

2.6. Ieguldītājam nav atļauts nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem citai pusei bez iepriekšējas rakstiskas Capitalia piekrišanas.

2.7. Puses vienojas visus strīdus risināt sarunu ceļā. Tomēr, ja sarunu ceļā strīdu neizdodas atrisināt, jebkura Puse ir tiesīga nodot strīdu izšķiršanai Latvijas Republikas tiesās un Latvijas Republikas likumi tiek uzskatīti par šo Noteikumu piemērojamajiem likumiem.


3. Reģistrācija Platformā

3.1. Platformā var reģistrēties fiziska persona, kura ir vismaz 18 gadus veca, un kura ir Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts rezidents. Attiecībā uz citu valstu rezidentiem, Capitalia, lai ievērotu piemērojamo regulējumu, patur tiesības izskatīt to pieteikumus reģistrēties Platformā. Capitalia neapstiprina par Ieguldītājiem fiziskas personas, kas ir rezidenti vai pilsoņi valstīs, uz kurām attiecas starptautiskās sankcijas un Latvijas Republikas nacionālās sankcijas.

3.2. Platformā var reģistrēties juridiska persona, ja tā ir reģistrēta Eiropas Ekonomikas zonas valstī. Attiecībā uz citās valstīs reģistrētām juridiskajām personām, Capitalia, lai ievērotu piemērojamo regulējumu, patur tiesības izskatīt to pieteikumus reģistrēties Platformā.

3.3. Pagaidām ASV persona nedrīkst reģistrēties Platformā. ASV persona ir Amerikas Savienoto Valstu pilsoņi vai rezidenti; juridiskas personas, tostarp, bet ne tikai, korporācijas, personālsabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas dibinātas Amerikas Savienotajās Valstīs vai saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktiem un trasti vai estates, kas izveidoti saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu likumiem.

3.4. Capitalia var jebkurā laikā atteikt Ieguldītāja reģistrācijas pieteikumu pēc saviem ieskatiem vai noteikt papildu prasības Ieguldītāja reģistrācijai vai mainīt esošās prasības pēc saviem ieskatiem.

3.5. Vienlaikus ar reģistrāciju Platformā, Ieguldītājs atver Lemonway Ieguldījumu maku. Ieguldījumu maka atvēršanas un Maksājumu pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir izklāstīti Platformā publicētajā Maksājumu pakalpojumu lietošanas noteikumos – Maksājumu pakalpojumu pamatlīgumā, ko LemonWay ir tiesības grozīt. Ieguldītājs apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Maksājumu pakalpojumu lietošanas pamatlīguma par maksājumu pakalpojumiem noteikumiem.

3.6. Lai turpinātu izmantot Kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, Ieguldītājam vienmēr ir jābūt aktīvam Ieguldījumu makam.

3.7. Ar šo Ieguldītājs apņemas, reģistrējoties Platformā, sniegt tikai patiesu informāciju un dokumentus, sniedzot Capitalia (kā Lemonway pārstāvim) datus par Ieguldītāja patiesajiem labuma guvējiem un pārstāvjiem. Ieguldītājs apņemas sniegt visu nepieciešamo patieso informāciju, dokumentus vai paskaidrojumus, atbilstoši piemērojamajiem NILLTPFN tiesību aktiem.

3.8. Reģistrējoties Platformā, Ieguldītājam jāievada sava e-pasta adrese, jāizveido parole un jāiesniedz cita Capitalia pieprasītā informācija.

3.9. Ieguldītāja identifikācijai tiek izmantota Ieguldītāja e-pasta adrese un parole. Visas darbības, ko Ieguldītājs veic Platformā pēc e-pasta adreses un paroles ievadīšanas, ir uzskatāmas par saistošām Ieguldītājam.

3.10. Capitalia var ieviest citus Ieguldītāju identifikācijas veidus (piemēram, drošu elektronisko parakstu vai third-party credentials), ja tie ir ne mazāk droši kā identifikācija pēc e-pasta adreses un paroles.

3.11. Reģistrējoties Platformā, Ieguldītājs dod Capitalia atļauju apstrādāt Ieguldītāja personas datus saskaņā ar Platformā publicēto Privātuma politiku.


4. Līdzekļu pievienošana Ieguldījumu makam un līdzekļu izņemšana no tā

4.1. Ieguldītājam ir piekļuve savam Ieguldījumu makam, izmantojot Platformu. Piekļuve ļauj skatīt Ieguldījumu maka bilanci un darījumus, kā arī pievienot vai izņemt līdzekļus.

4.2. Ieguldītāji var pievienot līdzekļus savam Ieguldījumu makam, veicot pārskaitījumu. Visi maksājumi Ieguldījumu makā ir jāveic EUR valūtā no Ieguldītāja konta licencētā bankā vai maksājumu iestādē.

4.3. Maksimālā vienas iemaksas summa Investīciju makā ir EUR 250,000. Minimālā iemaksas summa Investīciju makā ir EUR 1000. Maksājumiem, kas ir mazāki par minimālo summu, kā arī maksājumiem, kas veikti ārpus SEPA sistēmas, Capitalia piemēro komisijas maksu saskaņā ar savu Cenrādi.

4.4. Ieguldītāji var izņemt pozitīvo atlikumu, kas atspoguļots Ieguldījumu makā, atskaitot rezervēto summu jebkurā laikā un jebkurā apmērā, iesniedzot Capitalia rīkojumu. Līdzekļus var izņemt tikai uz Ieguldītāja kontu licencētā bankā vai maksājumu iestādē. Maksājumiem ārpus SEPA sistēmas Capitalia piemēro komisijas maksu saskaņā ar savu Cenrādi.

4.5. Capitalia uzdod Lemonway debetēt Ieguldītāja Ieguldījumu maku par Ieguldītāja veikto ieguldījumu vērtību un Capitalia piemērotajām komisijas maksām.

4.6. Capitalia uzdod Lemonway kreditēt Ieguldītāja Ieguldījumu maku par Uzņēmuma veiktajiem maksājumiem par Ieguldītāja ieguldījumiem.

4.7. Capitalia pēc saviem ieskatiem var noteikt ierobežojumus vai prasības attiecībā uz minimālo vai maksimālo līdzekļu apjomu, ko var turēt Iieguldījumu makā.


5. Ieguldījumu veikšana

5.1. Capitalia Platformā publicē Kolektīvā finansējuma piedāvājumu katram jaunam piedāvātajam Aizdevumam. Capitalia piemēro saprātīgu izpēti, lai pārbaudītu Uzņēmuma iesniegtos datus un informāciju, taču nevar garantēt informācijas pilnīgumu vai pareizību.

5.2. Capitalia sagatavo un publicē Kolektīvā finansējuma piedāvājumu, kurā ir ietverts piedāvātā Aizdevuma kredītriska novērtējums un analīzes secinājumu kopsavilkums. Kredītriska novērtējums ietver piedāvātā Aizdevuma riska kategoriju.

5.3. Platformā Ieguldītājs apstiprina savu Ieguldījumu konkrētā Aizdevumā, iesniedzot Ieguldījuma pieteikumu.

5.4. Kad Ieguldījuma pieteikums ir iesniegts, Capitalia debetē Ieguldījuma summu no Ieguldītāja Ieguldījumu maka, tādējādi samazinot atlikumu, kas pieejams citiem Ieguldījumiem vai izņemšanai no Ieguldījumu maka.

5.5. Ja Ieguldītājam nav pietiekami daudz līdzekļu Ieguldījumu makā, lai veiktu Ieguldījumu, Ieguldītājam ir jāpievieno līdzekļi 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Ieguldījuma pieteikuma iesniegšanas. Ja Ieguldītājs to neizdara, Capitalia var atcelt Ieguldītāja Ieguldījuma pieteikumu un atcelt līdzekļu rezervāciju.

5.6. Capitalia pēc saviem ieskatiem var pieprasīt, lai konkrētam Aizdevumam vai Aizdevuma kategorijai Ieguldījuma pieteikumu var iesniegt tikai tad, ja Ieguldītājam ir pietiekami daudz līdzekļu Ieguldījumu makā.

5.7. Tiklīdz, kad Ieguldītāju apstiprināto Ieguldījumu pieteikumu summa sasniedz Aizdevuma mērķa summu (vai minimālo norādīto, atkarībā no Aizdevuma), Aizdevuma līgums ir parakstīts un nosacījumi Aizdevuma izsniegšanai ir izpildīti, Capitalia uzdod Lemonway kreditēt Uzņēmuma maksājumu kontu Lemonway, kas uzskatāma par Aizdevuma izmaksu. Pēc tam līdzekļi tiek pārskaitīti uz Uzņēmuma kontu licencētā bankā vai maksājumu iestādē.

5.8. Ieguldījums tiek uzskatīts par Uzņēmumam aizdotu, izmantojot Capitalia Kolektīvās finansēšanas sniegtos pakalpojumus, kad ar Uzņēmumu tiek parakstīts Aizdevuma līgums. Ja Aizdevuma līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā kopš Ieguldījuma pieteikuma iesniegšanas, Ieguldījuma pieteikums tiek anulēts un līdzekļi tiek atgriezti Ieguldītāju Ieguldījumu makos.


6. Auto-Invest

6.1. Papildus manuālai Ieguldījuma pieteikuma aizpildīšanai un iesniegšanai Platformā konkrētajam Aizdevumam, Ieguldītājs var veikt Ieguldījumus izmantojot Auto-invest funkciju, aktivizējot to savā Platformas Ieguldītāja profilā.

6.2. Auto-invest funkcija ļauj Iegudītājam ieguldīt iepriekš noteiktu Ieguldījuma summu Aizdevuma projektos, pamatojoties uz:

6.3. Ieguldītājs jebkurā brīdī var deaktivizēt Auto-invest funkciju vai mainīt Auto-invest Ieguldījumu pieteikumu kritērijus.

6.4. Aktivizējot Auto-invest funkciju, Ieguldītājs pilnvaro Capitalia Ieguldītāja vārdā izveidot un iesniegt Ieguldījumu pieteikumus Aizdevumiem, kas atbilst Ieguldītāja izveidotajā Auto-invest ieguldījumu stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.

6.5. Ja Uzņēmuma pieprasītā Aizdevuma summa ir mazāka par summu, kas tiktu saņemta, ja visi Ieguldītāji, kuru Auto-invest ieguldījumu stratēģijas kritēriji atbilst Aizdevuma raksturlielumiem, kuri ar Auto-invest starpniecību ieguldītu summu “Ieguldījums vienā projektā”, atbilstoši savai Auto-invest Ieguldījumu stratēģijai, Capitalia sadalīs Ieguldījumu iespējas starp Ieguldītājiem nediskriminējošā veidā. Šim nolūkam katrs Ieguldītājs, kurš izmanto Auto-invest funkciju, tiek pievienots Capitalia informācijas sistēmas rindai. Ieguldījumu iespēja tiek piešķirta, sākot ar rindas sākumu, bez daļējas piešķiršanas (ja Ieguldītāja noteiktais ieguldījumu apjoms pārsniedz pieejamo ieguldījumu apjomu, sistēma dod iespēju ieguldīt rindā nākamajam Ieguldītājam). Pēc tam Ieguldītājs, kuram tika piešķirta ieguldījumu iespēja, tiek pārvietots uz rindas beigām.

6.6. Capitalia patur tiesības jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma Ieguldītājiem, pārtraukt vai apturēt Platformas Auto-invest funkciju vai mainīt pieejamos Auto-invest ieguldījumu stratēģijas kritērijus.


7. Aizdevumu atmaksa

7.1. Uzņēmumu Aizdevuma atmaksas maksājumi, kas ieskaitīti attiecīgā Uzņēmuma maksājumu Lemonway kontā, tiek sadalīti Ieguldītāju Ieguldījumu makos proporcionāli viņu Ieguldījumiem Aizdevumā 2 (divu) darba dienu laikā, atskaitot:

7.2. Capitalia ietur ieturējuma nodokli no Ieguldītāju ienākumiem no Platformas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

7.3. Ja Aizdevums ir izsniegts ar Atpirkšanas garantiju, Capitalia nopērk un Ieguldītājs nodod Capitalia Ieguldījumu (Ieguldītāja turēto Aizdevuma daļu) 30 dienu laikā pēc tam, kad Aizdevums kļūst par Saistību neizpildes aizdevumu. Cedējums stājas spēkā pēc tam, kad Capitalia ir nosūtījusi paziņojumu Ieguldītājiem, un Capitalia ir samaksājusi cesijas maksu ieguldītājiem. Cesijas maksa tiek noteikta vienāda ar Aizdevuma nesamaksāto pamatsummu un nesamaksātajiem Aizdevuma procentiem par periodu, kas nav ilgāks par 90 dienām.


8. Aizdevumu pārvaldība

8.1. Sniedzot Kolektīvās finansēšanas pakalpojumus Ieguldītājiem un Uzņēmumiem, Capitalia ir pilnvarota pārvaldīt līgumiskās attiecības saskaņā ar Aizdevuma līgumu Ieguldītāju interesēs un vārdā.

8.2. Kā daļu no Kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem, Capitalia var:

8.3. Ja Aizdevums tiek restrukturizēts (sk. 1.23. sadaļu), lai novērstu tā saistību nepildīšanu, Capitalia var mainīt Aizdevuma atmaksas grafiku, Aizdevuma atmaksas termiņu un grozīt citus Aizdevuma līguma noteikumus neierobežoti, ja izmaiņas palielina Aizdevuma atgūšanas iespējamību, un ar nosacījumu, ka:

8.4. Attiecībā uz Saistību nepildošiem aizdevumiem, lai palielinātu maksimāli iespējamo Aizdevuma atgūšanas iespējamību pēc Capitalia vai tās konsultantu aplēsēm, papildus pilnvarām, kas tai piešķirtas 8.3. sadaļā, Capitalia var:

8.5. Gadījumā, ja Uzņēmums ir nepildījis saistības saskaņā ar Aizdevuma līgumu un ja pēc Capitalia un tās konsultantu aplēsēm parāda piedziņa var dot pozitīvu atdevi (iekasētie maksājumi segs piedziņas izmaksas), Capitalia uzsāks parāda piedziņas procedūras atbilstoši iekšējām parādu atgūšanas procedūrām, nodrošinot maksimāli iespējamo Aizdevuma atmaksu. Capitalia var pārdot Aizdevumu parādu piedziņas uzņēmumam, ja Aizdevuma pārdošana ir labākais risinājums, lai maksimāli palielinātu Aizdevuma atgūšanu, ņemot vērā izmaksas un nenoteiktību, kas saistīta ar citām piedziņas metodēm.

8.6. Regulāra informācija par parādu piedziņas rezultātiem Ieguldītājiem tiks sniegta ar Platformas starpniecību. Tomēr Capitalia neuzņemas nekādu atbildību par Aizdevuma atmaksu.

8.7. Gadījumā, ja Uzņēmums nav izpildījis saistības saskaņā ar Aizdevuma līgumu un Capitalia ir uzsākusi parāda piedziņas procedūru, jebkura iekasētā summa tiek sadalīta Ieguldītājiem proporcionāli viņu Ieguldījumam pēc tam, kad Capitalia ir ieturējusi savus izdevumus, kas saistīti ar šādu parāda piedziņu. Iepriekš minētie piedziņas izdevumi tiek atklāti Platformā, un sīkāka informācija var tikt sniegta Ieguldītājiem pēc pieprasījuma.

8.8. Capitalia nodrošinās Uzņēmumu uzraudzību saskaņā ar tās noteiktajām uzraudzības politikām. Ieguldītāji ar Platformas starpniecību tiks informēti par jebkādām būtiskām negatīvām norisēm attiecībā uz Uzņēmuma spēju pildīt Aizdevuma līguma saistības.

8.9. Capitalia slēdz Aizdevuma līgumu ar Uzņēmumu un Nodrošinājuma līgumu arUzņēmumu vai citām pusēm, neidentificējot visus Ieguldītājus, kas piedalās Aizdevumā, bet atklājot faktu, ka Aizdevums tiek izsniegts Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas ietvaros Ieguldītāju vārdā. Ja piemērojamie vietējie tiesību akti atļauj, šī informācija tiek iekļauta Nodrošinājuma publiskajā reģistrācijā. Noformētā Aizdevuma līguma kopija ir pieejama Ieguldītājiem Platformā pēc tā noslēgšanas.

8.10. Capitalia var atklāt informāciju par Ieguldītājiem, kas piedalās Aizdevumā Uzņēmumam, ja to pieprasa likums, tostarp nodokļu administrēšanas nolūkos.

8.11. Ieguldītājs nedrīkst individuāli īstenot savas kreditora tiesības pret Uzņēmumu saskaņā ar Aizdevuma līgumu, tai skaitā pieprasīt maksājumus tieši no Uzņēmuma, celt prasības pret Uzņēmumu tiesā u.tml. Ieguldītājs nedrīkst tieši sazināties ar Uzņēmumu saistībā ar Aizdevuma līgumu.

8.12. Ja Capitalia uzskata, ka Ieguldītāju interesēs ir veikt izmaiņas Aizdevuma līgumā vai uzsākt Aizdevuma piedziņas procesu (Saistību nepildošam aizdevumam), taču šāds lēmums pārsniegtu pilnvaras, kas Capitalia piešķirtas saskaņā ar 8.1. līdz 8.5. punktu, Capitalia var lūgt lēmuma apstiprināšanu ar Ieguldītāju balsojumu, kā aprakstīts 8.13. punktā.

8.13. Lai veiktu Ieguldītāju balsojumu, Capitalia ar Platformas starpniecību un atsevišķi pa e-pastu nosūta Ieguldītājiem ierosināto priekšlikumu kopā ar tā pamatojumu. Ieguldītājiem tiek dots pietiekami daudz laika, lai izskatītu priekšlikumu. Balsošanas laiks nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām. Ieguldītāji var atbildēt balsojot par vai pret priekšlikumu. Priekšlikums ir apstiprināts un tiek pieņemts lēmums, ja Ieguldītāju vairākums (pēc projektā ieguldītās summas) nobalso par priekšlikumu.


9. Līgumattiecību izbeigšana

9.1. Ja Ieguldītājs pārkāpj šos Noteikumus, sniedz nepatiesus dokumentus vai maldinošu informāciju, vai izmanto Platformu jebkādām pretlikumīgām darbībām, Capitalia ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt līgumattiecības par Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu.

9.2. Ja Capitalia ir pamatots iemesls aizdomām par ieguldītāja iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanā vai krāpniecisku vai citu nelikumīgu darbību veikšanā vai to mēģinājumā, Capitalia ir tiesības nekavējoties slēgt Ieguldītāja profilu vai izbeigt līgumattiecības. Tāpat Capitalia izbeidz līgumattiecības, ja Ieguldītājam tiek piemērotas starptautiskās vai Latvijas Republikas nacionālās sankcijas vai ja līgumattiecību turpināšana ar Ieguldītāju citādi novestu pie sankciju režīma pārkāpuma.

9.3. Ieguldītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izbeigt līgumattiecības.

9.4. Ja Capitalia vai Ieguldītājs ir paziņojis par līgumattiecību pārtraukšanu, bet Ieguldītājam ir aktīvs Ieguldījums, Ieguldītāja profils tiek slēgts, kas nozīmē, ka Ieguldītājs vairs nevar veikt jaunus Ieguldījumus, bet Ieguldītājs paliek Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu Puse līdz Ieguldītāja Ieguldījumi vairs nav aktīvi. Tiklīdz Ieguldītājam nav aktīvo Ieguldījumu, Ieguldītāja profils tiek slēgts un līgumattiecības tiek izbeigtas.

9.5. Lai nodrošinātu Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu Capitalia maksātnespējas vai saimnieciskās darbības izbeigšanas gadījumā, Capitalia nodrošina pasākumus darbības nepārtauktībai attiecībā uz spēkā esošajiem Līgumiem.