Noteikumi un nosacījumi
kredītu sindikācijai ar Capitalia

Versija: 2022. gada 27. septembris * Ar zilu krāsu iezīmētas pēdējās izmaiņas

1. Definīcijas

1.1 Aģentūras līgums – aģentūras līgums tiek uzskatīts par noslēgtu automātiski starp Capitalia un Lietotāju pēc tam, kad Lietotājs ir aizpildījis Finansēšanas Pieteikumu platformā, un Capitalia ir apstiprinājusi Lietotāja naudas saņemšanu saskaņā ar Finansēšanas Pieteikumu Capitalia kontā. Saskaņā ar Aģentūras līgumu Capitalia sniedz Lietotāja (Finansētāja puse) aģentūras (kredīta sindikācijas) pakalpojumus, t.i., noslēdz Aizdevuma līgumu ar Uzņēmumu Lietotāja (Finansētāja puses) vārdā. Šajā sakarā starp Capitalia un Lietotāju netiek parakstīts neviens atsevišķs līgums ārpus šiem Noteikumiem. Par aģentūras (kredītu sindikācijas) pakalpojumu sniegšanu pakalpojuma Lietotājs (Finansētāja puse) nemaksā Capitalia nekādu pakalpojuma maksu.

1.2 Darba diena – jebkura diena, kurā darbojas bankas Latvijā, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas.

1.3 Atpirkšanas garantija - Aģentūras līguma punkts, kurā Capitalia apņemas pārpirkt Finansējumu no Lietotāja gadījumā, ja Aizdevums kļūst par Neatmaksātu Aizdevumu. Šis punkts attiecas uz Aizdevumu, tikai tādā gadījumā, ja šāds punkts ir īpaši atrunāts Uzņēmuma Platformas aprakstā.

1.4 Capitalia – Eiropas komercsabiedrība "Capitalia", kas reģistrēta un pastāv saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem ar reģistrācijas Nr. 40003933213, juridiskā adrese: Stabu 20-1, Rīga, Latvija.

1.5 Capitalia konts – Platformā norādītais bankas konts, kurā Lietotājs (Finansētāja puse) pārskaita savu Finansējumu un kas tiek turēts atsevišķi no cita Capitalia īpašuma. Capitalia neaprēķinās nekādus procentus par pārskaitīto Finansējumu Capitalia kontā, un šādus procentus nevar pieprasīt Lietotājs (Finansētāja puse).

1.6 Nodrošinājums – hipotēka vai komercķīla, kas tiek reģistrēta par labu Capitalia vai nodrošinājuma aģentam, lai nodrošinātu Uzņēmuma saistību izpildi saskaņā ar Aizdevuma līgumu.

1.7 Uzņēmums – jebkura juridiska persona, kura ir izteikusi savu nodomu saņemt Kredītu no Capitalia Finansētāju Pušu un Capitalia vārdā un kura ir saņēmusi Aizņēmumu saskaņā ar noslēgto Aizdevuma līgumu.

1.8 Uzņēmuma maksājumi – maksājumi, ko Uzņēmums veic Capitalia, lai veiktu aizdevuma atmaksu, procentu maksājumus, likumā noteiktos procentus, līgumsodu, kavējuma procentus, izņemot Pārvaldes maksu, kā paredzēts Aizdevuma līgumā.

1.9 Saistību neizpildes aizdevums - Aizdevums, kura Aizdevuma līgumā minētās saistības Uzņēmums nav spējis vai visdrīzāk brīvprātīgi nespēs pilnībā segt, balstoties uz šādiem kritērijiem:

1.10 Finansējums – naudas summa, kuru Lietotājs ir apņēmies piešķirt (aizdot) Uzņēmumam, izmantojot aģentūras starpniecību (kredīta sindikācija), norādot šo summu Platformas Finansēšanas pieteikumā. Finansējums tiek uzskatīts par piešķirtu Uzņēmumam saskaņā ar Capitalia aģentūras (kredīta sindikācijas) pakalpojumiem, ja Capitalia ir apstiprinājusi Lietotāja naudas saņemšanu saskaņā ar Finansēšanas pieteikumu Capitalia kontā, un ar Uzņēmumu ir noslēgts Aizdevuma līgums. Ja Aizdevuma līgums nav noslēgts viena mēneša laikā pēc Finansēšanas pieteikuma iesniegšanas, Finansējums tiek atgriezts Lietotāja kontā.

1.11 Procenti – atlīdzība par Aizdevuma izmantošanu, kas aprēķināta saskaņā ar Aizdevuma līgumu un ko Uzņēmums maksā Capitalia.

1.12 Finansēšanas pieteikums – Lietotāja pieteikums, kas aizpildīts un iesniegts Capitalia ar Platformas starpniecību, kas pilnvaro Capitalia pārskaitīt Finansējumu Uzņēmumam, ja starp Capitalia un Uzņēmumu tiek noslēgts Aizdevuma līgums, pamatojoties uz noteikumiem, kas aprakstīti Platformā. Pēc Finansēšanas pieteikuma iesniegšanas Lietotājs automātiski saņem pieprasījumu par Finansējuma pārskaitīšanu uz Capitalia kontu.

1.13 Finansēšanas pieteikuma numurs – numurs, kas tiek automātiski izveidots Platformā, kad Lietotājs ir aizpildījis un iesniedzis Finansēšanas pieteikumu. Lietotājam vienmēr jānorāda Finansēšanas pieteikuma numurs, pārskaitot Finansējumu uz Capitalia kontu.

1.14 Finansētāja puse – jebkurš Platformas Lietotājs, kura Finansēšanas pieteikumu ir pieņēmusi Capitalia un kurš ir pārskaitījis Finansējumu Capitalia kontā un kura vārdā ir noslēgts Aizdevuma līgums starp Capitalia un Uzņēmumu.

1.15 Lietotāja konts – konts, kas Lietotāja vārdā atvērts kredītiestādē, maksājumu iestādē vai elektroniskās naudas iestādē, kā norādīts Lietotāja profila reģistrācijas veidlapā.

1.16 Aizdevums – naudas summa, kuru Capitalia sniedz Uzņēmumam pašu - Finansētājas puses Capitalia vārdā, parakstot Aizdevuma līgumu.

1.17 Aizdevuma līgums – Aizdevuma līgums, kas noslēgts starp Uzņēmumu un Capitalia Finansētājas puses un Capitalia vārdā. Skenēta Aizdevuma līguma parakstītā versija ir pieejama Finansētājai pusei, izmantojot Platformu, tiklīdz tas ir noslēgts. Aizdevuma līguma veidlapa ir pieejama Platformā kā daļa no Uzņēmuma apraksta. Aizdevuma Līgums arī var tikt noslēgts kā Faktoringa Kontrakts, kura ietvaros Finansētāja Puse apņemas finansēt Uzņēmuma izrakstītus rēķinus Faktoringa Kontrakta termiņa laikā.

1.18 Aizdevuma sindikācija – process, ko Capitalia pārvalda, noslēdzot Aizdevuma līgumu ar Uzņēmumu, kur Aizdevums sastāv no Finansējuma (-iem), kas tiek nodrošināts Uzņēmumam, izmantojot vienas vai vairāku Finansētāju pušu Capitalia aģentūru pakalpojumus un / vai daļu no Aizdevuma saskaņā ar Aizdevuma līgumu Uzņēmumam var nodrošināt Capitalia pati. Aizdevuma summa, ko Uzņēmumam ir gatava nodrošināt Capitalia, ir norādīta Uzņēmuma aprakstā Platformā. Šo summu Capitalia var vienpusēji palielināt, bet nedrīkst samazināt periodā, kamēr Uzņēmums vāc līdzekļus, izmantojot Platformu.

1.19 Pārvaldes maksa – maksa, ko Uzņēmums maksā Capitalia par Aizdevuma organizēšanu un uzraudzību. Maksas apmērs ir norādīts Aizdevuma līgumā.

1.20 Puses – Capitalia, Uzņēmums un Lietotājs (Finansētāja puse), atkarībā no apstākļiem.

1.21 Platforma – interneta vietnes lapa ar domēnu www.capitalia.com, kas reģistrēta Capitalia vārdā.

1.22 Konfidencialitātes politika – noteikumi par privātuma politiku, kas ir platformas rīcībā un kas attiecas uz Lietotāju.

1.23 Restrukturizēts aizdevums - Aizdevums, kura Aizdevuma līguma noteikumi ir grozīti, un bez kuriem, pēc Capitalia domām, Aizdevums kļūtu par Saistību neizpildes aizdevumu.

1.24 Noteikumi – Platformas pašreizējie Noteikumi.

1.25 Lietotājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta kā Platformas lietotājs ar nolūku sniegt Uzņēmumam Finansējumu kā daļu no tā komercdarbības.

1.26 Lietotāja profils – Lietotāja personīgā vietne Platformā, kas tiek automātiski izveidota pēc tam, kad Lietotājs reģistrējies Platformā un tā ir kļuvusi pieejama Lietotājam pēc tam, kad ir ievadīta Lietotāja e-pasta adrese un parole.

1.27 Ja vien šeit nav norādīts citādi, definīcijas, kas šajos Noteikumos tiek lietotas vienskaitlī, ietver arī daudzskaitļa formu un otrādi, ja tas var būt piemērojams kontekstā.


2. Noteikumu darbības joma

2.1 Šie Noteikumi regulē Pušu tiesiskās attiecības, noslēdzot Aģentūras līgumu un Aizdevuma līgumu, un tie ir piemērojami visām pārējām attiecībām, kas izriet no reģistrācijas Platformā, kā arī aizpildot un iesniedzot Finansēšanas pieteikumu Platformā.

2.2 Tiklīdz Lietotājs ir reģistrējis Lietotāja profilu Platformā, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir pieņēmis un parakstījis šos Noteikumus. Jebkurš Uzņēmums, pirms parakstījis Aizdevuma līgumu, apliecina, ka ir izlasījusi šos Noteikumus, kā arī ir sapratis to nozīmi un apņēmies ievērot tos, kā arī visus to grozījumus.

2.3 Reģistrējot Lietotāja profilu, Lietotājs piekrīt, ka Capitalia var vienpusēji labot vai mainīt šos Noteikumus, un šādi grozījumi vai izmaiņas ir spēkā, kamēr tiek saglabātas nemainīgas Lietotāja un Uzņēmuma finansiālās saistības un tiesības. Šādu izmaiņu gadījumā Lietotājs automātiski saņems par to paziņojumu Platformā no Capitalia.

2.4 Reģistrējot Lietotāja profilu, Lietotājs apstiprina, ka viņš / viņa var pieņemt neatkarīgus lēmumus par Finansējumu, kā arī apzinās visus riskus, ieskaitot risku, ka Finansējums netiek atgūts gadījumā, ja Uzņēmums nav izpildījis Aizdevuma līgumu, un Capitalia nav spējusi atgūt Aizdevuma atmaksu un jebkādas citas līgumsaistības saskaņā ar Capitalia noteikto parādu piedziņas procedūru.

2.5 Lietotājs (Finansētāja puse) saprot, ka Capitalia nereģistrē kādu nodrošinājumu par labu Finansētājai pusei, bet, ja tiek reģistrēts kāds Nodrošinājums, tas ir par labu Capitalia vai nodrošinājuma aģentam, kas pārstāv visas Finansētājas puses un Capitalia, lai nodrošinātu veiksmīga Aizdevuma atmaksu vai atgūšanu.


3. Platformas darbība

3.1 Platformas finansēšanas funkcionalitāte ir izveidota Lietotāja labā, kas dažādiem Uzņēmumiem var nodrošināt Finansēšanu ar Capitalia aģentūras (aizdevumu sindikācijas) starpniecību. Visos Aizdevumu gadījumos, kas izveidoti ar šāda aizdevuma sindikāta starpniecību, Capitalia darbojas kā viena no Finansētājām pusēm. Kapitāla summa, kuru Capitalia sniedz katram Uzņēmumam, ir norādīta Uzņēmuma aprakstā Platformā. Capitalia var vienpusēji palielināt (bet nevar samazināt) savu Finansējuma apjomu Uzņēmumam.

3.2 Pēc reģistrēšanās Platformā Lietotājs saņems automātiskus paziņojumus (no kuriem var atteikties), ar kuru starpniecību Lietotājiem tiks piedāvātas jaunas uzņēmumu finansēšanas iespējas.

3.3 Lietotājs var pieteikt Finansējuma piešķiršanu Uzņēmumiem vai nu manuāli aizpildot un iesniedzot Finansēšanas pieteikumu konkrētajam Aizdevumam, vai aktivizējot “Auto-invest” funkciju savā darbavietā Platformā

3.4 “Auto-invest” funkcija ļauj Lietotājam investēt iepriekšdefinēto investīciju summu Aizdevumu projektos, pamatojoties uz atrunātiem riska, Uzņēmumu ģeogrāfijas un Aizdevuma termiņa parametriem. Lietotājs var jebkurā brīdī atslēgt “Auto-invest” funkciju vai mainīt tās darbības parametrus.

3.5 Aktivizējot “Auto-invest” funkciju, Lietotājs uzdod Capitalia izveidot un iesniegt Finansēšanas pieteikumus Lietotāja vārdā tādiem Aizdevumiem, kas atbilst kritērijiem, kuri ir norādīti Lietotāja izveidotajā “Auto-invest” funkcijas investīciju stratēģijā.

3.6 Ja Aizdevuma summa, kura ir norādīta Uzņēmuma aprakstā, ir mazāka nekā nauda summa, kas būtu saņemta, ja visi Lietotāji, kuru “Auto-invest” funkcijas investīciju stratēģijas kritēriji atbilst šī Aizdevuma parametriem, investētu ar “Auto-invest” funkcijas palīdzību viņu norādīto “ieguldījuma vienā uzņēmumā” summu, tad Capitalia sadalīs šo investīcijas iespēju caur Lietotājiem uz nediskriminējošiem principiem.

3.7 Capitalia ir tiesības pārtraukt vai apturēt Platformas “Auto-invest” funkcijas darbību, vai mainīt kritērijus, kuri ir pieejami “Auto-invest” funkcijas investīciju stratēģijā, jebkurā laikā bez Lietotāju iepriekšējā brīdinājuma.

3.8 Finansēšanas pieteikuma aizpildīšana un iesniegšana ir nesaistošs piedāvājums no Lietotāja sniegt Uzņēmumam Finansējumu, izmantojot Capitalia aģentūras (aizdevuma sindikācijas) pakalpojumus. Ja Lietotājs nav pārskaitījis Finansējumu uz Capitalia kontu 48 stundu laikā pēc Finansēšanas pieteikuma iesniegšanas, Capitalia ir tiesības sazināties ar Lietotāju, lai saprastu Finansējuma nodošanas kavējuma iemeslu vai noraidītu Finansēšanas Pieteikumu, informējot par to Lietotāju ar Platformas starpniecību. Pēc tam, kad Capitalia ir noraidījusi Finansēšanas pieteikumu, Capitalia ir tiesības piedāvāt Uzņēmuma finansēšanas iespēju citiem Lietotājiem.

3.9 Capitalia var atgriezt naudas līdzekļu pārskaitījumu no Lietotāja, ja tie tiek veikti no konta, kas neatbilst Lietotāja kontam, kā norādīts Lietotāja profilā.

3.10 Ja Lietotājs ir veicis naudas pārskaitījumu uz Capitalia kontu, nenorādot Finansēšanas pieteikuma numuru, Capitalia ir tiesības atgriezt šādu pārskaitījumu Lietotājam. Tomēr Capitalia centīsies sazināties ar Lietotāju, lai apstiprinātu šāda pārskaitījuma identifikāciju.

3.11 Tiklīdz naudas pārskaitījums saskaņā ar Finansēšanas pieteikumu ir saņemts un apstiprināts Capitalia kontā, tiek uzskatīts, ka starp Lietotāju un Capitalia ir noslēgts Aģentūras līgums, kas pilnvaro Capitalia slēgt Aizdevuma līgumu ar Uzņēmumu. Lietotāji saņem automātisku paziņojumu Platformā un e-pastu no Capitalia, kas apstiprina pārskaitījuma saņemšanu, lai finansētu un tādējādi noslēgtu Aģentūras līgumu starp Capitalia un Finansētāju pusi.

3.12 Ja Platformā norādītajā laika periodā Capitalia nav piesaistījusi Finansējuma summu, kas atbilst Uzņēmuma kopējam līdzekļu piesaistīšanas mērķim, tad jebkurš noslēgtais Aģentūras finansēšanas līgums minētajam Uzņēmumam tiek uzskatīts par izbeigtu un nauda tiek atgriezta atpakaļ Lietotāja kontā 2 (divu) darba dienu laikā. Šajā gadījumā Lietotājs automātiski saņem paziņojumu Platformā un e-pastu no Capitalia.

3.13 Ja starp Capitalia Finansētājas puses vārdā un Uzņēmumu ir noslēgts Aizdevuma līgums, visi Uzņēmuma maksājumi (izņemot Pārvaldes maksu), kas tiek sūtīti uz Capitalia, 2 (divu) darba dienu laikā tiek pārskaitīti uz Finansētājas Puses kontu proporcionāli tās Finansējumam, izņemot nokavējuma procentus, kurus Uzņēmums samaksājis Capitalia saskaņā ar Aizdevuma līgumu un ko atmaksā Finansētājai pusei proporcionāli tās Finansējumam pēc tam, kad Capitalia ir ieturējusi 3/4 no šīs summas apmēra. Ja Aizdevuma Līgums ir noslēgts Faktoringa Kontrakta formā tad maksājumi tiek pārskaitīti Finansētāja Pusei līdz ar Faktoringa Kontrakta termiņa iztecējumu vai laušanu. Ja Capitalia pieņem lēmumu samazināt apstiprināto Faktoringa Kontrakta kredītlimits, Finansētāja Puses Finansējuma apmērs tiek proporcionāli samazināts. Faktoringa Kontrakta finansēšanas ietvaros Finansētāja Pusei tiks aprēķināti un pārskaitīti visi Uzņēmuma veiktie procentu maksājumi par iepriekšējo kalendāro mēnesi līdz katra mēneša piektajam datumam.

3.14 Aģentūras līguma ietvaros Capitalia var:

3.15 Ja Capitalia uzskata, ka Finansētāju pušu labākajās interesēs ir veikt izmaiņas Aizdevuma līgumā vai apstiprināt Aizdevuma piedziņas risinājumu (Saistību neizpildes aizdevuma gadījumā), taču šāds lēmums pārsniegtu pilnvaras, kas Capitalia piešķirtas saskaņā ar šo noteikumu 3.14. punktu, Capitalia var lūgt lēmuma apstiprināšanu ar Finansētāju pušu balsojumu, kā aprakstīts šo noteikumu 3.16. punktā.

3.16 Lai veiktu Finansētāju pušu balsojumu, Capitalia ar Platformas starpniecību un atsevišķi uz e-pasta adresēm Finansētāju pusēm nosūta ierosināto lēmumprojektu kopā ar tā pamatojumu. Finansētāju pusei tiek dots pietiekams laiks, lai izskatītu priekšlikumu. Balsošanas laiks nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām. Finansētāju puse var atbildēt ar balsojumu par vai pret priekšlikumu. Lēmums ir apstiprināts, ja Finansētāju pušu vairākums (pēc Projektā ieguldītās summas) nobalso par priekšlikumu.

3.17 Ja Capitalia saņem daļēju Uzņēmuma maksājumu, tā to var ieturēt pirms tā pārskaitīšanas Finansētājai Pusei uz laiku līdz 5 (piecām) darba dienām, ja Capitalia ir pamats uzskatīt, ka atlikusī vai turpmākā Uzņēmuma maksājuma daļa tiks saņemta šādā termiņā.

3.18 Capitalia var ieturēt Uzņēmuma maksājumus uz nenoteiktu laiku, ja pārvedamā summa Finansētājai pusei ir mazāka par EUR 5 (pieci eiro). Šādu ieturējumu nevar veikt, ja ir pamatoti uzskatīt, ka šāds Uzņēmuma maksājums ir pēdējais pārskaitījums no Uzņēmuma saistībā ar Aizdevuma līguma izpildi.

3.19 Gadījumā, ja Uzņēmums izpildījis saistības saskaņā ar Aizdevuma līgumu un Capitalia ir uzsākusi parādu piedziņas procedūras, jebkura atgūtā summa tiek pārskaitīta Finansētājai pusei proporcionāli tās Finansējumam pēc tam, kad Capitalia ir ieturējusi savus izdevumus, kas saistīti ar šādu parādu piedziņu. Iepriekš minētie ieturēšanas izdevumi ir skaidri uzrādīti Platformā, un papildu informāciju par to var iesniegt Finansētājai pusei pēc pieprasījuma.

3.20 Capitalia var brīvi mainīt Platformas darbību, ja vien Lietotāju tiesības paliek neskartas.

3.21 Lietotājs apstiprina, ka Platformas izmantošana un Finansējuma nodrošināšana Uzņēmumam ar Capitalia aģentūras starpniecību Aizdevumu sindikācijai nav ieguldījumu pārvaldes pakalpojums. Capitalia nav un nevar tikt uzskatīta par Lietotāja aktīvu pārvaldnieku. Gan Capitalia, gan Lietotājs ir novērtējuši likumus un noteikumus, kas piemērojami Finansējumam, un puses apstiprina, ka Finansējums nav un nevar būt daļa no fonda vai ieguldījuma struktūras, un ka Lietotājs pieņem individuālus lēmumus par Finansējuma piešķiršanu Uzņēmumam.


4. Lietotāja profila reģistrācija

4.1 Jebkura persona, kura atbilst zemāk minētajām prasībām, var reģistrēt Lietotāja profilu Platformā, taču Capitalia pēc saviem ieskatiem var noraidīt šādu reģistrāciju, ja Lietotājs nav izturējis Capitalia veikto iepriekšējo pārbaudi.

4.2 Lietotāja profila reģistrācijas prasības:

4.3 Lietotājs var piekļūt savam Lietotāja profilam, norādot savu e-pastu un paroli. Visas darbības, ko Lietotājs veic Platformā pēc e-pasta adreses un paroles ievadīšanas, tiek uzskatītas par saistošām Lietotājam tā, it kā to apstiprina viņa / viņas paraksts.

4.4 Ja piemērojams, reģistrējot Lietotāja profilu Platformā, Lietotājs ir devis atļauju Capitalia apstrādāt Lietotāja personas datus saskaņā ar konfidencialitātes politiku, kas publicēta Platformā.


5. Lietotāja identifikācija

5.1 Lai Lietotājs varētu izmantot pakalpojumus, kas sniegti Platformā, Capitalia jāidentificē Lietotāju saskaņā ar tās iekšējās kontroles sistēmu.

5.2 Lietotājs ir identificēts pēc informācijas, ko Capitalia ir pieprasījusi, ieskaitot informāciju par derīgu Lietotāja kontu un reģistrācijas dokumentu vai personas identifikācijas kopiju.

5.3 Lai veiktu Lietotāja identifikāciju, Capitalia var vienpusēji noteikt papildu prasības Lietotāja identificēšanai, kā arī pieprasīt no Lietotāja papildu informāciju (piemēram, naudas līdzekļu apliecinājums) pēc Capitalia ieskatiem.


6. Lietotāja tiesības un pienākumi

6.1 Lietotājam ir pienākums pilnībā ievērot Lietotāja profila reģistrācijas prasības visā Platformas izmantošanas laikā.

6.2 Lietotāja profila reģistrēšana ļauj Lietotājam saņemt paziņojumus par jaunām finansēšanas iespējām, saņemt piekļuvi pilnīgam Uzņēmuma finansēšanas iespēju aprakstam, iesniegt Finansēšanas pieteikumu, sekot Uzņēmuma maksājumiem, kā arī veikt citas darbības un skatīt citu atbilstošu informāciju.

6.3 Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā Lietotāja profilā piekļūt noslēgtajiem Aizdevuma līgumiem, kā arī Finansēšanas datumā spēkā esošajiem Noteikumiem.

6.4 Lietotājam ir tiesības pārskaitīt un saņemt naudu Finansēšanai tikai savā vārdā.

6.5 Lietotājam ir pienākums uzglabāt Lietotāja profila paroli droši un konfidenciāli, lai trešās puses tai nevarētu piekļūt.

6.6 Kamēr Aģentūras līgums ir derīgs, Lietotājs nevar tieši sazināties ar Uzņēmumu par Finansējuma atmaksu, kā arī nedrīkst izvirzīt prasības pret Uzņēmumu tiesā vai kādā citā iestādē, vai arī nodot šādu prasījumu tiesības, utt.

6.7 Izveidojot Lietotāja profilu, Lietotājs apstiprina, ka viņš / viņa saprot, ka Uzņēmums var nespēt atmaksāt Aizdevumu, un šādā gadījumā Lietotājs var zaudēt pilnīgu vai daļu no Finansējuma summas.

6.8 Lietotājam ir tiesības izvēlēties Platformā, ar kādiem saziņas paņēmieniem Capitalia var sazināties ar Lietotāju.

6.9 Lietotājs un Uzņēmums apliecina, ka viņš / viņa izmanto Platformas pakalpojumus tikai komercdarbības nolūkos un skaidri apstiprina, ka viņš / viņa neizmantos šādus pakalpojumus kā patērētājs un tādēļ nevarēs gūt labumu no visiem patērētāju tiesību aizsardzības likumiem.


7. Capitalia tiesības un pienākumi

7.1 Ja piemērojams, Capitalia apstrādā visus Lietotāja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku un vienīgais mērķis ir nodrošināt aģentūras (kredīta sindikācijas) nodrošināšanu un citus Platformas pakalpojumus.

7.2 Capitalia ir tiesības bloķēt Lietotāja piekļuvi Lietotāja profilam, ja jebkura Lietotāja darbība var radīt vai nodarīt zaudējumus citiem Platformas Lietotājiem vai gadījumā, ja Lietotājs ir pārkāpis saistības saskaņā ar šiem Noteikumiem.

7.3 Capitalia ir tiesības izmantot Finansējumu tikai saskaņā ar Aģentūras līgumu.

7.4 Capitalia nodrošinās Uzņēmuma uzraudzību saskaņā ar tās izveidotajām uzraudzības politikām, kuru informācija pēc pieprasījuma ir pieejama Finansētājai pusei. Finansētāja puse tiks informēta Platformā par jebkādiem būtiskiem negatīviem notikumiem attiecībā uz Uzņēmuma spēju izpildīt Aizdevuma līgumu.

7.5 Gadījumā, ja Uzņēmums nav izpildījis saistības saskaņā ar Aizdevuma līgumu, Capitalia veic visas pieļaujamās un saprātīgās darbības, ieskaitot Aizdevuma līguma maksājumu termiņu grafika maiņu, lai nodrošinātu Aizdevuma atmaksu bez Finansētājas puses iesaistīšanas, tomēr Capitalia neuzņemas nekādu atbildību par Uzņēmuma maksājumu nodrošināšanu, un tā ir vienīgi Finansētājas puses risks. Capitalia nav pienākuma atgriezt Finansējumu Finansētājai pusei, ja Uzņēmums nav izpildījis Aizdevuma līgumu.

7.6 Gadījumā, ja Uzņēmums nav izpildījis saistības saskaņā ar Aizdevuma līgumu un ja pēc Capitalia un tās padomdevēju aplēsēm parādu piedziņa var dot pozitīvu peļņu (iekasētie maksājumi sedz izmaksas par iekasēšanu), Capitalia uzsāks parādu piedziņas procedūras saskaņā ar tās noteikto praksi. Parastā informācija par parādu piedziņas rezultātiem tiks sniegta Finansēšanas pusei, izmantojot Platformu.

7.7 Gadījumā, ja Capitalia tiek pasludināta par maksātnespējīgu, Capitalia ir tūlītēji jāinformē par šo apstākli Uzņēmums un Finansētāja puse(es) un šajā paziņojumā ir jāietver visas detaļas par Finansētāja pusi(ēm), kurām Uzņēmumam ir jāturpina veikt Aizdevuma (pamatsummas, uzkrāto procentu, nokavējuma procentu, līgumsodu, bet ne Uzraudzības maksu) atmaksa pa tiešo, ņemot vērā jau iepriekš veiktos pārskaitījumus. Šāds paziņojums ir saistošs Capitalia, Uzņēmumam un Finansējuma pusei(ēm). Gadījumā, ja Capitalia nav nosūtījusi šādu paziņojumu Uzņēmumam un Finansējuma pusei(ēm) vienas nedēļas laikā kopš Capitalia maksātnespējas lēmuma, Finansējuma puse(es) ir tiesīgas pieprasīt Uzņēmumam veikt tiešos maksājumus bez Capitalia aģentūras pakalpojuma starpniecības un Uzņēmumam ir pienākums izpildīt šo prasību bez jebkāda papildus apstiprinājuma no Capitalia puses.

7.8 Ja Aizdevums ir bijis izsniegts ar Atpirkšanas garantiju, Capitalia pārpirks un Finansētāja puse nodos Capitalia Finansējumu (to Aizdevuma daļu, kura ir Finansētāja puses pārvaldībā) 30 dienu laikā pēc tam, kad Aizdevums ir kļuvis par Saistību neizpildes aizdevumu. Pārrakstīšana stājas spēkā pēc tam, kad Capitalia izsūtījusi Finansētāju pusēm paziņojumu un samaksājusi Finansētāju pusēm pārrakstīšanas maksu. Pārrakstīšanas maksa ir vienāda ar neatmaksāto Aizdevuma pamatsummas atlikumu un nesamaksātos Aizdevuma procentu maksājumus par periodu, kas nav ilgāks par 90 dienām.

7.9 Capitalia var, bet tai nav pienākuma jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem pārpirkt no Finansētāja puses Aizdevumu, kas izsniegts ar atpakaļpirkšanas garantiju, ja šāds Aizdevums nav Saistību neizpildes aizdevums. Tiek izmantota pārrakstīšanas procedūra un centrādis, kas minēts sadaļā 7.8.


8. Lietotāja profila slēgšana un Aģentūras līguma izbeigšana

8.1 Gadījumā, ja Lietotājs pārkāpj šos Noteikumus, sniedz viltus dokumentus vai maldinošu informāciju vai izmanto Platformu nelikumīgos nolūkos, Capitalia ir tiesības vienpusēji izbeigt Aģentūras līgumu un apturēt vai dzēst Lietotāja profilu.

8.2 Capitalia ir vienpusējas tiesības slēgt Lietotāja profilu bez jebkāda iemesla norādīšanas, paziņojot par to Lietotājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

8.3 Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai Capitalia jebkurā brīdī dzēš Lietotāja profilu, tādējādi arī izbeidzot Aģentūras līguma darbību.

8.4 Ja tiek izbeigts Aģentūras līgums ar Lietotāju, kuram ir aktīvs Finansējums, Capitalia 2 (divu) darba dienu laikā informē Uzņēmumu (-us) par šo faktu (-iem) un sniedz informāciju, lai Uzņēmuma maksājumi varētu tikt veikti tieši Lietotājam. Lai precizētu, Aģentūras līguma izbeigšana nekādā ziņā neuzliek pienākumu Capitalia atgriezt Finansējumu Lietotājam.


9. Nobeiguma noteikumi

9.1 Visi maksājumi Platformas ietvaros uz Capitalia kontu tiek veikti eiro.

9.2 Lai aprēķinātu līguma procentus, likumā noteiktos procentus un citus piemērojamos maksājumus, Puses pieņem, ka gadu veido 360 dienas, un katrs mēnesis sastāv no 30 dienām.

9.3 Puses vienojas, ka katra no tām pati veic visus nodokļu maksājumus, kas varētu būt piemērojami saskaņā ar šiem Noteikumiem.

9.4 Visus vienas Puses nosūtītos paziņojumus uzskata par otras Puses saņemtiem nākamajā darba dienā pēc to nosūtīšanas uz e-pasta adresi, kā norādīts Lietotāja profilā.

9.5 Puses vienojas atrisināt visus strīdus sarunu ceļā, tomēr, ja šādas sarunas 3 (trīs) mēnešu laikā nesniedz nekādus rezultātus, jebkura no Pusēm ir tiesīga celt prasību strīdu izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā, un par piemērojamiem attiecībā uz šiem Noteikumiem un ar jebkuriem ar tiem saistītajiem strīdiem tiek uzskatīti Latvijas Republikas likumi.

9.6 Uzņēmumam un Lietotājam nav atļauts nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem jebkurai citai pusei bez iepriekšējas rakstiskas Capitalia piekrišanas.

9.7 Tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir parakstījis un piekritis tiem, tiklīdz Lietotāja profils ir reģistrēts Platformā, bet Uzņēmums ir tos parakstījis un tiem piekritis, parakstot Aizdevuma līgumu.