Capitalia Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu Platformas darījumu noteikumi

Versija: 2024. gada 13. maijs

1. Definīcijas

1.1. Auto-invest – Platformas funkcionalitāte, ar kuras palīdzību Capitalia sniedz Investoriem individuālā kredītportfeļa pārvaldīšanas pakalpojumu.

1.2. Darba diena – jebkura diena, kurā darbojas bankas Latvijā un Francijā, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas.

1.3. Atpirkšanas garantija - kolektīvās finansēšanas piedāvājuma noteikums, ar kuru Capitalia apņemas atpirkt ieguldījumu no Ieguldītāja, ja Aizdevums kļūst par Neatmaksātu aizdevumu. Atpirkšanas garantija attiecas tikai tādā gadījumā, ja tā ir atrunāta Aizdevuma kolektīvās finansēšanas piedāvājuma formā Platformā.

1.4. Capitalia – Capitalia, SE, Eiropas komercsabiedrība, reģistrēta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, reģistrācijas Nr. 40003933213, juridiskā adrese: Rīga, Stabu iela 20-1, LV-1011, Latvija. Capitalia ir kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs Regulas izpratnē, kuram Latvijas Banka ir izsniegusi darbības atļauju.

1.5. Nodrošinājums – hipotēka, komercķīla vai cita ķīla vai nodrošinājums, kas nodrošina Projekta līgumā noteikto Uzņēmuma saistību izpildi Ieguldītāju interešu nodrošināšanai.

1.6. Nodrošinājuma līgums – līgums, ar kuru ir nodibināts Nodrošinājums.

1.7. Uzņēmums – juridiska persona vai individuālais komersants, kas vēlas saņemt vai ir saņēmusi Aizdevumu ar Platformas starpniecību.

1.8. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumi – Capitalia sniegtais pakalpojums Ieguldītājiem un Uzņēmumiem, ar kuru tiek nodrošināta finansējuma piešķiršana Uzņēmumiem no Ieguldītājiem ar Platformas starpniecību.

1.9. Saistību neizpildes aizdevums – Aizdevums, kura Aizdevuma līgumā minētās saistības Uzņēmums nav spējis vai visdrīzāk brīvprātīgi nespēs pilnībā segt, balstoties uz šādiem kritērijiem:

1.10. Procenti – atlīdzība par Aizdevuma izmantošanu, ko aprēķina saskaņā ar Aizdevuma līgumu un maksā Uzņēmums.

1.11. Ieguldītājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta kā Ieguldītājs Platformā ar nolūku nodrošināt Aizdevumus Uzņēmumiem.

1.12. Ieguldītāja profils – Ieguldītāja personīgā vietne Platformā, kas tiek automātiski izveidota pēc Ieguldītāja reģistrēšanās Platformā un ir pieejama Ieguldītājam pēc autentifikācijas.

1.13. Ieguldījumu pamatinformācijas lapa – dokuments, kas satur informāciju par piedāvato Aizdevumu, un kas ir sagatavots saskaņā ar Regulas prasībām.

1.14. Lemonway – Lemonway, franču SAS (vienkāršotā akciju sabiedrība), kuras juridiskā adrese ir 8 rue du Sentier, 75002 Parīze, Francija un reģistrēta Parīzes tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru 500 486 915, 2012. gada 24. decembrī apstiprināja Prudenciālās uzraudzības un noregulējuma iestāde (“ACPR”, Francija, vietne acpr.banque-france.fr/), 4 place de Budapest CS 92459, 75436 Parīze, kā maksājumu iestāde, ar numuru 16568.

1.15. Aizdevums – naudas summa, ko Ieguldītājs apņemas aizdot Uzņēmumam ar Platformas starpniecību, norādījis to Aizdevuma apstiprinājuma formā Platformā.

1.16. Aizdevuma līgums – ar Platformas starpniecību noslēgts līgums starp Ieguldītāju un Uzņēmumu, saskaņā ar kuru Ieguldītājs apņemas piešķirt Uzņēmumam Aizdevumu un Uzņēmums apņemas to atmaksāt un uzņemas citas saistības saskaņā ar Aizdevuma līguma nosacījumiem.

1.17. Aizdevuma apstiprinājuma forma - pieteikums, ko Ieguldītājs iesniedz Capitalia, izmantojot Platformu. Aizdevuma apstiprinājuma forma ir Aizdevuma līguma noteikumu (kā tie aprakstīti Ieguldījumu pamatinformācijas lapā) akceptēšana, un tā pilnvaro Capitalia pārskaitīt Aizdevumu Uzņēmumam, ja Projekta līgums tiek noslēgts starp Capitalia (Ieguldītāju interesēs) un Uzņēmumu.

1.18. Pārvaldīšanas maksa – regulāra maksa, ko Uzņēmums maksā Capitalia par Kolektīvās finansēšanas pakalpojuma sniegšanu. Maksas apmērs tiek atklāts Platformā un norādīts Projekta līgumā.

1.19. Nepieredzējis ieguldītājs - Ieguldītājs, kas nav Pieredzējis ieguldītājs.

1.20. Puses - Capitalia, Uzņēmums un Ieguldītājs, atkarībā no gadījuma.

1.21. Ieguldījumu maks - Ieguldītāja vārdā atvērts Lemonway maksājumu konts.

1.22. Platforma - Capitalia pārvaldīta tīmekļa vietne ar domēna nosaukumu www.capitalia.com, kurā Capitalia sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumus Ieguldītājiem un Uzņēmumiem

1.23. Privātuma politika - privātuma politika, kas ir pieejama Platformā un attiecas uz Ieguldītājiem.

1.24. Projekts - biznesa projekts, kam Uzņēmums vēlas piesaistīt vai ir piesaistījis Aizdevumus, izmantojot Capitalia kolektīvās finansēšanas pakalpojumu Platformā.

1.25. Projekta līgums - līgums, kas noslēgts starp Uzņēmumu un Capitalia, ar kuru Uzņēmums neatsaucami un bez nosacījumiem uzņemas pienākumu samaksāt Capitalia summu, kas vienāda ar jebkādām Uzņēmuma monetārām saistībām (pašreizējām vai nākotnes), kas izriet no Aizdevuma līgumiem, kas noslēgti ar Ieguldītājiem par Projektu izmantojot Platformu.

1.26. Regula - 2020. gada 7. oktobra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai.

1.27. Restrukturizēts aizdevums - Aizdevums, kura Aizdevuma līguma noteikumi ir grozīti, un kurš, Capitalia vērtējumā, bez šādiem grozījumiem, kļūtu par Saistību neizpildes aizdevumu.

1.28. Pieredzējis ieguldītājs - Ieguldītājs, kuru Capitalia apstiprina kā pieredzējušu ieguldītāju Regulas izpratnē.

1.29. Noteikumi - šie Capitalia Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu Platformas darījumu noteikumi.

Ja vien nav norādīts citādi, definīcijas, kas šajos Noteikumos tiek lietotas vienskaitlī, ietver arī daudzskaitļa formu un otrādi, ja tas var būt piemērojams kontekstā.


2. Noteikumu darbības joma

2.1. Šie Noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp Pusēm par Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu.

2.2. Kad Ieguldītājs ir reģistrējies Platformā, tiek uzskatīts, ka Ieguldītājs ir piekritis šiem Noteikumiem un tos parakstījis.

2.3. Uzņēmumam, kas noslēdz Aizdevuma līgumu, ir saistoši šie Noteikumi, ciktāl tie attiecas uz līgumattiecībām starp Uzņēmumu, Ieguldītājiem un Capitalia.

2.4. Šajos Noteikumos tiesības un pienākumi attiecībā uz noslēgtajiem Aizdevumu līgumiem ir tikai Ieguldītājiem, kuri ir attiecīgā Aizdevuma līgumslēdzējās puses.

2.5. Reģistrējoties Platformā, Ieguldītājs piekrīt, ka Capitalia ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt vai grozīt šos Noteikumus. Capitalia paziņo reģistrētajiem Ieguldītājiem par gaidāmajām izmaiņām iepriekš. Turpinot lietot Platformu pēc jebkādu izmaiņu veikšanas, Ieguldītājs piekrīt ievērot atjauninātos Noteikumus. Ja ieguldītājs noraida izmaiņas, Ieguldītājs nedrīkst veikt jaunus Ieguldījumus, taču Ieguldītāja un Uzņēmuma finansiālās saistības un tiesības attiecībā uz esošajiem Aizdevumiem paliek neskartas.

2.6. Ieguldītājam nav atļauts nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem citai pusei bez iepriekšējas rakstiskas Capitalia piekrišanas.

2.7. Puses vienojas visus strīdus risināt sarunu ceļā. Tomēr, ja sarunu ceļā strīdu neizdodas atrisināt, jebkura Puse ir tiesīga nodot strīdu izšķiršanai Latvijas Republikas tiesās un Latvijas Republikas likumi tiek uzskatīti par šo Noteikumu piemērojamajiem likumiem.


3. Reģistrācija Platformā

3.1. Platformā var reģistrēties fiziska persona, kura ir vismaz 18 gadus veca, un kura ir Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts rezidents. Attiecībā uz citu valstu rezidentiem, Capitalia, lai ievērotu piemērojamo regulējumu, patur tiesības izskatīt to pieteikumus reģistrēties Platformā. Capitalia neapstiprina par Ieguldītājiem fiziskas personas, kas ir rezidenti vai pilsoņi valstīs, uz kurām attiecas starptautiskās sankcijas un Latvijas Republikas nacionālās sankcijas.

3.2. Platformā var reģistrēties juridiska persona, ja tā ir reģistrēta Eiropas Ekonomikas zonas valstī. Attiecībā uz citās valstīs reģistrētām juridiskajām personām, Capitalia, lai ievērotu piemērojamo regulējumu, patur tiesības izskatīt to pieteikumus reģistrēties Platformā.

3.3. Pagaidām ASV persona nedrīkst reģistrēties Platformā. ASV persona ir Amerikas Savienoto Valstu pilsoņi vai rezidenti; juridiskas personas, tostarp, bet ne tikai, korporācijas, personālsabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas dibinātas Amerikas Savienotajās Valstīs vai saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktiem un trasti vai nodibinājumi, kas izveidoti saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu likumiem.

3.4. Capitalia var atteikt Ieguldītāja reģistrācijas pieteikumu pēc saviem ieskatiem vai jebkurā laikā noteikt papildu prasības Ieguldītāja reģistrācijai vai mainīt esošās prasības pēc saviem ieskatiem.

3.5. Vienlaikus ar reģistrēšanos Platformā Ieguldītājs atver Ieguldījumu maku uzņēmumā Lemonway. Lemonway Ieguldījumu maka atvēršanas un maksājumu pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir izklāstīti Platformā publicētajā Maksājumu pakalpojumu pamatnolīgumā, ko Lemonway laiku pa laikam var grozīt. Ieguldītājs atzīst, ka ir izlasījis un sapratis, un akceptējis Maksājumu pakalpojumu pamatnolīguma par maksājumu pakalpojumiem izmantošanas noteikumus un nosacījumus.

3.6. Lai turpinātu izmantot Kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, Ieguldītājam vienmēr ir jābūt aktīvam Ieguldījumu makam.

3.7. Ar šo Ieguldītājs apņemas, reģistrējoties Platformā, sniegt tikai patiesu informāciju un dokumentus, sniedzot Capitalia (kā Lemonway pārstāvim) datus par Ieguldītāja patiesajiem labuma guvējiem un pārstāvjiem. Ieguldītājs apņemas sniegt visu nepieciešamo patieso informāciju, dokumentus vai paskaidrojumus, atbilstoši piemērojamajiem NILLTPFN tiesību aktiem.

3.8. Pirms sākt ieguldīt Platformā, Ieguldītājs sniedz datus un iesniedz dokumentus, ko pieprasa Capitalia, lai noteiktu, vai ieguldītājs ir kvalificējams kā Pieredzējis vai Nepieredzējis ieguldītājs.

3.9. Nepieredzējušam Ieguldītājam ir atļauts izmantot kolektīvās finansēšanas pakalpojumus tikai pēc tam, kad Capitalia ir novērtējusi, vai un kādi Capitalia piedāvātie kolektīvās finansēšanas pakalpojumi ir piemēroti Ieguldītājam. Ja Capitalia secina, ka Capitalia piedāvātie kolektīvās finansēšanas pakalpojumi var būt nepiemēroti Ieguldītājam, Capitalia izsaka brīdinājumu par risku. Šādā gadījumā potenciālais Nepieredzējušais ieguldītājs var sākt izmantot Kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, ja viņš skaidri apliecina, ka ir saņēmis un sapratis brīdinājumu.

3.10. Capitalia veic atkārtotu Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu piemērotības izvērtējumu Nepieredzējušam ieguldītājam, kā to nosaka Regula.

3.11. Reģistrējoties Platformā, Ieguldītājam jāievada sava e-pasta adrese un jāizveido parole un jāiesniedz cita Capitalia pieprasītā informācija.

3.12. Ieguldītāja identifikācijai tiek izmantota Ieguldītāja e-pasta adrese un parole. Visas darbības, ko Ieguldītājs veic Platformā pēc e-pasta adreses un paroles ievadīšanas, ir uzskatāmas par saistošām Ieguldītājam.

3.13. Capitalia var ieviest citus Ieguldītāju identifikācijas veidus (piemēram, drošu elektronisko parakstu vai trešo personu akreditācijas iespējas), ja tie ir ne mazāk droši kā identifikācija pēc e-pasta adreses un paroles.

3.14. Reģistrējoties Platformā, Ieguldītājs dod Capitalia atļauju apstrādāt Ieguldītāja personas datus saskaņā ar Platformā publicēto Privātuma politiku.


4. Līdzekļu pievienošana Ieguldījumu makam un līdzekļu izņemšana no tā

4.1. Ieguldītājam ir piekļuve savam Ieguldījumu makam, izmantojot Platformu. Piekļuve ļauj skatīt Ieguldījumu maka bilanci un darījumus, kā arī pievienot vai izņemt līdzekļus.

4.2. Ieguldītāji var pievienot līdzekļus savam Ieguldījumu makam ar pārskaitījumu. Visi maksājumi Ieguldījumu makā ir jāveic eiro valūtā no Ieguldītāja konta licencētā bankā vai maksājumu iestādē.

4.3. Maksimālā vienas iemaksas summa Ieguldījumu makā ir EUR 250,000. Par ienākošiem maksājumiem no ārpus SEPA sistēmas Capitalia piemēro komisijas maksu saskaņā ar savu Cenrādi.

4.4. Ieguldītāji var izņemt pozitīvo atlikumu, kas atspoguļots Ieguldījumu makā, atskaitot rezervēto summu, jebkurā laikā un jebkurā apmērā, iesniedzot Capitalia attiecīgu rīkojumu. Līdzekļus var izņemt tikai uz Ieguldītāja kontu licencētā bankā vai maksājumu iestādē. Par izejošajiem maksājumiem Capitalia piemēro komisijas maksu saskaņā ar savu Cenrādi.

4.5. Capitalia uzdod Lemonway debetēt Ieguldītāja Ieguldījumu maku par Ieguldītāja veikto Aizdevumu summu un Capitalia piemērotajām komisijas maksām.

4.6. Capitalia uzdod Lemonway kreditēt Ieguldītāja Ieguldījumu maku par Uzņēmuma veiktajiem maksājumiem par Ieguldītāja izsniegtajiem Aizdevumiem.

4.7. Capitalia pēc saviem ieskatiem var noteikt ierobežojumus vai prasības attiecībā uz minimālo vai maksimālo līdzekļu apjomu, ko var turēt Iieguldījumu makā.


5. Aizdevuma līgumu noslēgšana

5.1. Capitalia publicē kolektīvās finansēšanas piedāvājuma formu un Ieguldījumu pamatinformācijas lapu par katru jaunu ierosināto Projektu Platformā. Uzņēmums un tā pārstāvji ir atbildīgi par Ieguldījumu pamatinformācijas lapas saturu.

5.2. Līdzās Ieguldījumu pamatinformācijas lapai par katru ierosināto Aizdevumu Capitalia sagatavo un publicē kolektīvās finansēšanas piedāvājuma formu, kurā ietverts piedāvātā Aizdevuma kredītriska novērtējums un analīzes secinājumu kopsavilkums. Kredītriska novērtējums ietver piedāvātā Aizdevuma riska kategoriju.

5.3. Aizdevuma līgums tiek noslēgts pēc tam, kad Ieguldītājs ir piekritis Aizdevuma noteikumiem, iesniedzot Aizdevuma apstiprinājuma formu ar Platformas starpniecību. Aizdevuma noteikumus veido Aizdevuma apstiprinājuma forma, Ieguldījumu pamatinformācijas lapa un Aizdevuma līgumu vispārīgie noteikumi, ko Capitalia ir publicējusi Platformā. Capitalia var grozīt Aizdevuma līgumu vispārīgos noteikumus, iekļaujot Aizdevuma izmaksāšanas nosacījumus, kas ir atbilstoši Aizdevuma veidam un nodrošinājumam.

5.4. Pēc Aizdevuma apstiprinājuma formas iesniegšanas Capitalia noraksta Aizdevuma summu no Ieguldītāja Ieguldījumu maka, tādējādi samazinot atlikumu, kas pieejams citiem Aizdevumiem vai izņemšanai no Ieguldījumu maka.

5.5. Ja Ieguldītājam Ieguldījumu makā nav pietiekamu līdzekļu Aizdevuma veikšanai, tam līdzekļi jāieskaita 3 (trīs) dienu laikā pēc Aizdevuma apstiprinājuma formas iesniegšanas. Ja Ieguldītājs to neizdara, Capitalia var atcelt Ieguldītāja Aizdevumu un anulēt līdzekļu rezervāciju.

5.6. Capitalia pēc saviem ieskatiem var pieprasīt, lai konkrētam Projektam vai Projekta kategorijai Aizdevuma apstiprinājuma formu var iesniegt tikai tad, ja Ieguldītājam ir pietiekami naudas līdzekļi Ieguldījumu makā.

5.7. Nepieredzējis ieguldītājs var anulēt savu Aizdevuma apstiprinājuma formu, nenorādot iemeslu un nemaksājot nekādu soda naudu 4 (četru) kalendāro dienu laikā pēc tās iesniegšanas.

5.8. Aizdevuma līgumi stājas spēkā, kad ir izpildīti visi zemāk minētie nosacījumi:

5.9. Ja nosacījumi, kas minēti 5.8. punktā netiek izpildīti viena mēneša laikā kopš Projekta piedāvājuma termiņa beigām Platformā, Aizdevuma līgumi tiek anulēti un līdzekļi tiek atgriezti Ieguldītāju Ieguldījumu makos.

5.10. Kad Aizdevuma līgumi stājas spēkā, Capitalia uzdod Lemonway kreditēt Uzņēmuma maksājumu kontu Lemonway, kas veido Aizdevuma izmaksu. Pēc tam līdzekļi tiek pārskaitīti uz Uzņēmuma kontu licencētā bankā vai maksājumu iestādē, un Capitalia nosūta ieguldītājiem Aizdevuma apstiprinājumu.


6. Auto-Invest

6.1. Papildus manuālai Aizdevuma apstiprinājuma formas aizpildīšanai un iesniegšanai Platformā konkrētajam Projektam, Ieguldītājs var izsniegt Aizdevumus izmantojot Auto-invest funkciju, aktivizējot to savā Platformas Ieguldītāja profilā.

6.2. Auto-invest funkcija ļauj Iegudītājam ieguldīt iepriekš noteiktu Aizdevuma summu Projektos, pamatojoties uz:

6.3. Ieguldītājs jebkurā brīdī var deaktivizēt Auto-invest funkciju vai mainīt Auto-invest darbības kritērijus.

6.4. Aktivizējot Auto-invest funkciju, Ieguldītājs pilnvaro Capitalia Ieguldītāja vārdā izveidot un iesniegt Aizdevuma apstiprinājuma formas Aizdevumiem, kas atbilst Ieguldītāja izveidotajā Auto-invest ieguldījumu stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.

6.5. Ja Uzņēmuma pieprasītā Projekta summa ir mazāka par summu, kas tiktu saņemta, ja visi Ieguldītāji, kuru Auto-invest ieguldījumu stratēģijas kritēriji atbilst Aizdevuma raksturlielumiem, ar Auto-invest starpniecību ieguldītu summu “Ieguldījums vienā projektā”, atbilstoši savai Auto-invest ieguldījumu stratēģijai, Capitalia sadalīs ieguldījumu iespējas starp Ieguldītājiem nediskriminējošā veidā. Šim nolūkam katrs Ieguldītājs, kurš izmanto Auto-invest funkciju, tiek pievienots rindai Capitalia informācijas sistēmā. Ieguldījumu iespēja tiek piešķirta, sākot ar rindas sākumu, bez daļējas piešķiršanas (ja Ieguldītāja noteiktais ieguldījumu apjoms pārsniedz pieejamo ieguldījumu apjomu, sistēma dod iespēju ieguldīt rindā nākamajam Ieguldītājam). Pēc tam Ieguldītājs, kuram tika piešķirta ieguldījumu iespēja, tiek pārvietots uz rindas beigām.

6.6. Capitalia patur tiesības jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma Ieguldītājiem, pārtraukt vai apturēt Platformas Auto-invest funkciju vai mainīt pieejamos Auto-invest ieguldījumu stratēģijas kritērijus.

6.7. Capitalia atklāj maksas, informāciju un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kā arī citu informāciju par individuālo aizdevumu portfeļa pārvaldību Ieguldījumu pamatinformācijas lapā Platformas līmenī, kas ir pieejama Platformā.


7. Aizdevumu atmaksa

7.1. Uzņēmumu Aizdevuma atmaksas maksājumi, kas ieskaitīti attiecīgā Uzņēmuma maksājumu Lemonway kontā, tiek sadalīti Ieguldītāju Ieguldījumu makos proporcionāli viņu Ieguldījumiem Aizdevumā 2 (divu) darba dienu laikā, atskaitot:

7.2. Capitalia ietur ieturējuma nodokli no Ieguldītāju ienākumiem no Platformas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

7.3. Ja Aizdevums ir izsniegts ar Atpirkšanas garantiju, Capitalia nopērk un Ieguldītājs nodod Capitalia Aizdevumu 30 dienu laikā pēc tam, kad Aizdevums kļūst par Saistību neizpildes aizdevumu. Cedējums stājas spēkā pēc tam, kad Capitalia ir nosūtījusi paziņojumu Ieguldītājiem, un Capitalia ir samaksājusi cesijas maksu Ieguldītājiem. Cesijas maksa tiek noteikta vienāda ar Aizdevuma nesamaksāto pamatsummu un nesamaksātajiem Aizdevuma procentiem par periodu, kas nav ilgāks par 90 dienām.


8. Aizdevumu pārvaldība

8.1. Sniedzot Kolektīvās finansēšanas pakalpojumus Ieguldītājiem un Uzņēmumiem, Capitalia ir pilnvarota pārvaldīt līgumiskās attiecības saskaņā ar Aizdevuma līgumu Ieguldītāju interesēs un vārdā.

8.2. Kā daļu no Kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem, Capitalia var:

8.3. Ja Aizdevums tiek restrukturizēts (sk. 1.26. sadaļu), lai novērstu tā saistību nepildīšanu, Capitalia var mainīt Aizdevuma atmaksas grafiku, Aizdevuma atmaksas termiņu un grozīt citus Aizdevuma līguma noteikumus neierobežoti, ja izmaiņas palielina Aizdevuma atgūšanas iespējamību, un ar nosacījumu, ka:

8.4. Attiecībā uz Saistību nepildošiem aizdevumiem, lai palielinātu maksimāli iespējamo Aizdevuma atgūšanas iespējamību pēc Capitalia vai tās konsultantu aplēsēm, papildus pilnvarām, kas tai piešķirtas 8.3. sadaļā, Capitalia var:

8.5. Gadījumā, ja Uzņēmums ir nepildījis saistības saskaņā ar Aizdevuma līgumu un ja pēc Capitalia un tās konsultantu aplēsēm parāda piedziņa var dot pozitīvu atdevi (iekasētie maksājumi segs piedziņas izmaksas), Capitalia uzsāks parāda piedziņas procedūras atbilstoši iekšējām parādu atgūšanas procedūrām, nodrošinot maksimāli iespējamo Aizdevuma atmaksu. Capitalia var pārdot Aizdevumu parādu piedziņas uzņēmumam, ja Aizdevuma pārdošana ir labākais risinājums, lai maksimāli palielinātu Aizdevuma atgūšanu, ņemot vērā izmaksas un nenoteiktību, kas saistīta ar citām piedziņas metodēm.

8.6. Regulāra informācija par parādu piedziņas rezultātiem Ieguldītājiem tiks sniegta ar Platformas starpniecību. Tomēr Capitalia neuzņemas nekādu atbildību par Aizdevuma atmaksu.

8.7. Gadījumā, ja Uzņēmums nav izpildījis saistības saskaņā ar Aizdevuma līgumu un Capitalia ir uzsākusi parāda piedziņas procedūru, jebkura iekasētā summa tiek sadalīta Ieguldītājiem proporcionāli viņu Aizdevumam pēc tam, kad Capitalia ir ieturējusi savus izdevumus, kas saistīti ar šādu parāda piedziņu. Iepriekš minētie piedziņas izdevumi tiek atklāti Platformā, un sīkāka informācija var tikt sniegta Ieguldītājiem pēc pieprasījuma.

8.8. Capitalia nodrošinās Uzņēmumu uzraudzību saskaņā ar tās noteiktajām uzraudzības politikām. Ieguldītāji ar Platformas starpniecību tiks informēti par jebkādām būtiskām negatīvām norisēm attiecībā uz Uzņēmuma spēju pildīt Aizdevuma līguma saistības.

8.9. Capitalia noslēdz Projekta līgumu ar Uzņēmumu un Nodrošinājuma līgumu ar Uzņēmumu vai citām pusēm, neidentificējot ieguldītājus, kas izsniedz Aizdevumus, bet atklājot faktu, ka Aizdevumus izsniedz Ieguldītāji, izmantojot Capitalia kolektīvās finansēšanas pakalpojumus. Ja piemērojamie vietējie tiesību akti atļauj, šī informācija tiek iekļauta Nodrošinājuma publiskajā reģistrācijā. Parakstītā Projekta līguma kopija ir pieejama Ieguldītājiem Platformā pēc tā noslēgšanas.

8.10. Capitalia var atklāt Uzņēmumam Ieguldītājus, kas piedalās Projektā, ja to pieprasa likums, tostarp nodokļu administrēšanas nolūkos.

8.11. Ieguldītājs nedrīkst individuāli īstenot savas kreditora tiesības pret Uzņēmumu saskaņā ar Aizdevuma līgumu, tai skaitā pieprasīt maksājumus tieši no Uzņēmuma, celt prasības pret Uzņēmumu tiesā u.tml. Ieguldītājs nedrīkst tieši sazināties ar Uzņēmumu saistībā ar Aizdevuma līgumu.

8.12. Ja Capitalia uzskata, ka Ieguldītāju interesēs ir veikt izmaiņas Aizdevuma līgumā vai apstiprināt Aizdevuma piedziņas risinājumu (Saistību neizpildes aizdevumam), taču šāds lēmums pārsniegtu pilnvaras, kas Capitalia piešķirtas saskaņā ar 8.1. līdz 8.5. punktiem, Capitalia var lūgt lēmuma apstiprināšanu ar Ieguldītāju balsojumu, kā aprakstīts 8.13. punktā. To modifikāciju piemēri, kas prasa ieguldītāju balsojumu, cita starpā ir:.

8.13. Lai veiktu Ieguldītāju balsojumu, Capitalia ar Platformas starpniecību un atsevišķi pa e-pastu nosūta Ieguldītājiem lēmumprojektu kopā ar tā pamatojumu. Ieguldītājiem tiek dots pietiekami daudz laika, lai izskatītu priekšlikumu. Balsošanas laiks nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām. Ieguldītāji var atbildēt ar balsojumu par vai pret priekšlikumu. Lēmums ir apstiprināts, ja Ieguldītāju vairākums (pēc Projektā ieguldītā Aizdevuma summas) nobalso par priekšlikumu.


9. Līgumattiecību izbeigšana

9.1. Ja Ieguldītājs pārkāpj šos Noteikumus, sniedz nepatiesus dokumentus vai maldinošu informāciju, vai izmanto Platformu jebkādām pretlikumīgām darbībām, Capitalia ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt līgumattiecības par Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu.

9.2. Ja Capitalia ir pamatots iemesls aizdomām par Ieguldītāja iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma un proliferācijas finansēšanā vai krāpniecisku vai citu nelikumīgu darbību veikšanā vai to mēģinājumā, Capitalia ir tiesības nekavējoties bloķēt Ieguldītāja profilu vai izbeigt līgumattiecības. Tāpat Capitalia izbeidz līgumattiecības, ja Ieguldītājam tiek piemērotas starptautiskās vai Latvijas Republikas nacionālās sankcijas, vai ja līgumattiecību turpināšana ar Ieguldītāju citādi novestu pie sankciju režīma pārkāpuma.

9.3. Ieguldītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izbeigt līgumattiecības.

9.4. Ja Capitalia vai Ieguldītājs ir paziņojis par līgumattiecību pārtraukšanu, bet Ieguldītājam ir aktīvi Aizdevumi, Ieguldītāja profils tiek bloķēts, kas nozīmē, ka Ieguldītājs vairs nevar veikt jaunus Aizdevumus, bet Ieguldītājs paliek Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu Puse līdz Ieguldītāja Aizdevumi vairs nav aktīvi. Tiklīdz Ieguldītājam nav aktīvo Aizdevumu, Ieguldītāja profils tiek slēgts un līgumattiecības tiek izbeigtas.


Capitalia kolektīvās finansēšanas pakalpojumu pārtraukšana

10.1. Capitalia var pārtraukt savu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu attiecībā uz esošajiem līgumiem (aktīvajiem Aizdevumiem) tikai tad, ja tās darbības atļauja kā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam Regulas izpratnē tiek atsaukta šādu iemeslu dēļ:

10.2. Ja Capitalia kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauja tiek atsaukta, kompetentā iestāde (Latvijas Banka) var nolemt, ka esošie līgumi tiek nodoti citam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam, kas būs atbildīgs par esošo līgumu izpildi. Ja esošie līgumi netiek nodoti citam kolektīvā finansējuma pakalpojumu sniedzējam, Capitalia turpina apkalpot esošos līgumus, kā to pieprasa kompetentā iestāde. Ja Capitalia kļūst maksātnespējīga, maksātnespējas administrators nodrošina esošo līgumu apkalpošanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

10.3. Capitalia nodrošina attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu esošo līgumu apkalpošanas nepārtrauktību un attiecīgo līgumu un citu dokumentu administrēšanu.