Likumdošanas īpatnības kā bremzējošs faktors alternatīvā finansējuma izmantošanai biznesā

Arvien nozīmīgāku lomu biznesa finansēšanā ieņem alternatīvā finansējuma nodrošinātāji. Pie šādiem finansētājiem pieskaitāmi gan riska kapitāla fondi, gan privāti aizdevēji un investori, gan specializēti kreditēšanas uzņēmumi.  Kapitāla cenas un papildus uzņemtā riska dēļ alternatīvo aizdevēju procentu likmes visbiežāk  ir augstākas nekā bankām, taču papildus diemžēl ir vēl daži apstākļi, kas kavē alternatīva finansējuma izmantošanu vai vismaz sadārdzina tā kopējās izmaksas.

Nodokļa bāzē iekļaujamie palielinātie procentu maksājumi.

Uz aizdevumiem, kas saņemti no finanšu iestādes, kura sniedz kreditēšanas pakalpojumus un tās uzraudzību neveic attiecīgās valsts kredītiestāžu vai finanšu uzraudzības institūcija (Finanšu un Kapitāla Tirgus komisija), ir attiecināms UIN likuma 10. pants par Nodokļa bāzē iekļaujamiem palielinātiem procentu maksājumiem.

Šī likuma pants nosaka, ka vāji kapitalizētiem uzņēmumiem jeb uzņēmumiem, kuru finanšu saistības četras vai vairāk reižu pārsniedz pašu kapitālu, daļa samaksāto aizdevumu procentu jāiekļauj uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķina bāzē. Izplatītāka šī situācija varētu būt kapitāla ietilpīgās nozarēs, kur ar ilgtermiņa aizdevumiem bieži tiek finansēti proporcionāli lieli ilgtermiņa ieguldījumi – nekustamie īpašumi, ražošanas iekārtas un transportlīdzekļi.

Jāpiebilst, ka juridisku personu kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem likumdošana Latvijā neparedz FKTK licences saņemšanu, tādēļ 10. pantā minēto aizdevēju lokā ietilpst praktiski visi alternatīvie biznesa kreditētāji Latvijā.

Kā šāds nodokļu sadārdzinājums darbojas praksē? Piemēram, uzņēmuma pašu kapitāls gada sākumā bija EUR 10 000 un aizdevums no alternatīvā aizdevēja EUR 150 000 (vidējā aizdevuma summa gadā). Aizdevuma procentu likme ir 15% gadā, kā rezultātā uzņēmējs 2022. gadā samaksāja procentus EUR 22 500 apmērā. Šajā situācijā uzņēmumam nodokļu bāzē jāiekļauj procentu maksājumi proporcionāli tam, kādā apmērā pārskata gada parādu saistību vidējais apjoms pārsniedz četrkāršotu uzņēmuma pašu kapitāla apjomu. Šī piemēra rezultātā uzņēmumam UIN bāzē jāiekļauj veiktie procentu maksājumi EUR 16 500 apmērā, kas sastāda UIN jeb papildu izmaksas EUR 3 300 apmērā. Šajā gadījumā faktiskās aizdevuma izmaksas sastāda vairs nevis 15% gadā, bet gan 17,2% gadā.

Daudz nepatīkamāka situācija ir uzņēmumiem, kuriem ir negatīvs pašu kapitāls. Tas nozīmē, ka viss alternatīvajam aizdevējam samaksāto procentu apmērs ir jāiekļauj UIN aprēķina bāzē, tādējādi sadārdzinot aizdevumu par 20%. Mūsu piemēra gadījumā 15% gada likme faktiski palielinātos jau līdz 18% gadā.

Jāpiebilst, ka vājš vai pat negatīvs pašu kapitāls ne vienmēr signalizē par sistemātiskām problēmām uzņēmumā. Piemēram, uzņēmumam var būt apjomīgi aizņēmumi no dalībniekiem vai grupas sabiedrībām, kas pēc būtības ir pielīdzināmi pašu kapitālam. Capitalia kā alternatīvais finansētājs šādu likuma pantu redz kā savdabīgu sodu uzņēmējam, kas nav spējis kvalificēties komercbanku finansējuma saņemšanai, tādējādi sadārdzinot pieejamo finansējumu” uzsver Capitalia finansēšanas nodaļas vadītājs Artūrs Soročenkovs.

Lauksaimniecības uzņēmumiem sarežģīti saņemt Lauku atbalsta dienesta aizdevuma procentu kompensāciju

Lauksaimniecības un zivsaimniecības nozares pārstāvjiem LAD atbalsta programmu ietvaros ir lieliska iespēja saņemt aizdevumu procentu kompensāciju. Aizdevuma apmērs visbiežāk nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem. Tas praktiski nozīmē, ka lauksaimniecības uzņēmumam, kvalificējoties šim atbalstam, ir iespējams samazināt aizdevuma procentu likmi par četriem procentiem. Piemēram, ja aizdevuma gada likme ir 5% gadā, tad 4% jeb 80% no procentu izmaksām LAD kompensē, kas ir ļoti jūtams atbalsts. Tiesa, atbalsta nosacījumi, līdzīgi kā iepriekš, paredz, ka procenti tiek kompensēti par tiem aizdevumiem, kuri saņemti no FKTK vai PTAC licencētiem kreditētājiem. Rezultātā atbalsts attiecināms tikai uz komercbanku finansējumu, jo alternatīvajiem aizdevējiem likumdošana šādas licences neparedz.

Padoms veselīgākam kredītreitingam un pašu kapitālam.

Uzņēmuma pašu kapitāls ir viens no svarīgākajiem biznesa vitalitātes rādītājiem kreditora acīs. Aicinām uzņēmējus sekot līdzi  sava biznesa finanšu stāvoklim un iespēju robežās veikt kapitāla injekcijas biznesā, ja nepieciešams. Dalībnieku vai saistīto uzņēmumu aizdevumus, ja tādi ir, aicinām kapitalizēt, tādejādi palielinot pamatkapitālu un attiecīgi - arī pašu kapitālu. Veselīgs pašu kapitāls ne tikai palīdzēs mazināt UIN likuma 10. panta ietekmi uz procentu izmaksām, bet visticamāk arī uzlabos uzņēmuma kredītreitingu un palīdzēs saņemt izdevīgākus piedāvājumus ne tikai no bankām, bet arī alternatīvajiem finansētājiem.

Latvijas alternatīvā finansējuma vidē ir nemitīgi uzlabojumi, un šobrīd Capitalia ir ceļā uz FKTK Kolektīvās finansēšanas pakalpojuma sniedzēja licenci. Ļoti ceram un gaidām, ka jau tuvākajā laikā uz mūsu klientiem būs attiecināmas tādas pašas priekšrocības un atbalsta nosacījumi kā komercbanku klientiem. Ticu, ka alternatīvā finansējuma tirgus regulācija un licencēšana tikai veicinās finansējuma pieejamību un nemainīgi augstu pakalpojumu kvalitāti nozarē ” noslēgumā min Artūrs Soročenkovs.
Rakstu ievietoja plkst. 16:12