Kā noteikt sava uzņēmuma vērtību

Pamatā uzņēmuma novērtējums ir nepieciešams pie biznesa darījumu veikšanas situācijām, piemēram, pārdodot uzņēmumu, pērkot/apvienojoties ar citu uzņēmumu vai piesaistot investīcijas. Lai noteiktu adekvātu uzņēmuma vērtību šādās situācijās, praksē tiek izmantotas trīs pamata novērtēšanas metodoloģijas – ieņēmumu metode, aktīvu metode un salīdzinošo kompāniju metode.

Ieņēmumu metode prognozē uzņēmuma finansu darbības rādītājus nākotnē un nosaka (kapitalizē) nākotnes ieņēmumu vērtību tagadnes formā. Šī metodes darbības princips izriet no tā, ka saņemt 100 Ls tagad ir vērtīgāk nekā pēc 1 gada, jo šī viena gada laikā būtu iespēja šos simts latus ieguldīt (piemēram, depozītā) un gada beigās iegūt lielāku naudas summu. Tātad, ja uzņēmums sola viena gada laikā nopelnīt Ls 100, tad ieņēmumu metode nosaka to, cik Ls šie nākotnes ieņēmumi ir vērti tagad. Jo uzņēmuma nākotnes ienākumi ir pakļauti lielākam riskam, jo lielāku „atlaidi” būtu jāpiemēro uzņēmuma nākotnes ieņēmumiem. Piemēram, ja uzņēmuma nākotnes ienākumi būtu tikpat droši kā depozīts bankā, kuru likme piemēra pēc varētu būt 10%, tad 1 gada nākotnes peļņas Ls 100 apmērā tagadnes vērtība būtu Ls 100/(1+10%) jeb Ls 90,90. Tātad, ieņēmumu metode nosaka, ka man būtu vienalga vai saņemt Ls 90,90 tagad vai uzņēmuma ienākumus pēc gada Ls 100 apmērā. Balstoties uz šādu pamatprincipu tiek prognozēti kompānijas ienākumi nākotnē un noteikta visu šo ienākumu tagadnes vērtības summa. Šīs metodes galvenais mīnus ir grūtības, kas saistītas ar nākotnes ienākumu prognozēšanu, kā arī nepieciešamās „atlaides” (jeb kapitalizācijas likmes) noteikšana uzņēmuma nākotnes ienākumiem.

Otrā novērtējuma metode ir aktīvu novērtēšana. Izejot no metodes nosaukuma, šis piegājiens nosaka kompānijas bilances aktīvu (iekārtu, krājumu u.c.) cenu un no tās atņem visas uzņēmuma saistības (banku kredītus, parādus piegādātajiem u.c.). Tā kā šī metode nebalstās uz subjektīviem pieņēmumiem par uzņēmuma darbību nākotnē, aktīvu novērtēšanas metodoloģiju var uzskatīt par vienkāršāku un reālistiskāku piegājienu kompānijas tirgus cenas identificēšanai. Tomēr šī metode neņem vērā uzņēmuma nemateriālās vērtības, kas netiek atspoguļotas bilancē (piemēram, preču zīmes, izstrādātās procedūras, klientu lojalitāte u.c.), tāpēc aktīvu metode tiek izmantota pamatā tikai novērtējot uzņēmumus grūtībās (tuvu maksātnespējai) vai likvidācijas gadījumā.

Trešā metode ir salīdzinošo uzņēmumu un darījumu metode. Tās vienkāršā pielietojuma un ideoloģijas dēļ šī metode bieži vien ir populārākā no aprakstītajiem uzņēmuma novērtēšanas piegājieniem. Šī metode nosaka, ka uzņēmuma tirgus cena ir atvasināma no vērtības, ko pircēji ir gatavi maksāt par līdzīgu uzņēmumu/-iem. Piemēram, ja mani konkurenti ir tikko pārdevuši savas viesnīcas par cenu, kas ir vienāda ar 50% no viņu pēdējā gada apgrozījumiem, tad arī manas viesnīcas cenai būtu jābūt 50% no pēdējā gada apgrozījuma. Diemžēl šī metode neņem vērā to, ka uzņēmumi, lai arī strādājot vienā darbības jomā, tomēr ir savādāki un šīs atšķirības arī izpaužas uzņēmuma patiesajā tirgus vērtībā.

Neviena no iepriekš aprakstītajām metodēm nav bez saviem trūkumiem un piemērojama visām novērtējumu situācijām, tāpēc profesionāļi, nosakot uzņēmumu vērtību, parasti izmanto vairākas metodes paralēli. Tāpat ir jāņem vērā, ka novērtējumi var atšķirties atkarībā no tā vai tiek vērtēts viss uzņēmums (būtiska tā kontrole), vai kompānijas mazākuma daļas.

Darījumu konsultāciju uzņēmums Capitalia ir izveidots, balstoties uz „Supernetto” darbības principiem, piedāvājot standartizētus darījumu konsultāciju pakalpojumus par pieejamām cenām. Mēs piedāvājam gan uzņēmuma novērtēšanas, gan biznesa plānu sastādīšanas un citus pakalpojumus par „plaukta” cenām, neatkarīgi no jūsu kompānijas izmēra, nozares vai atrašanās vietas.
Rakstu ievietoja plkst. 09:09