Capitalia sündikaatlaenu
tingimused

Versioon: 26. Septembril 2022. aasta * Viimased muudatused on siniselt esile tõstetud

1. Definitsioonid

1.1 Agentuurileping – Agentuurileping loetakse Capitalia ja Kasutaja vahel automaatselt sõlmituks pärast seda, kui Kasutaja on täitnud platvormil oleva Rahastustaotluse ning Capitalia on kinnitanud Rahastustaotlusest tuleneva Kasutaja rahasumma laekumise Capitalia kontole. Capitalia osutab Agentuurilepingu kohaselt Kasutaja (Rahastaja) agentuuriteenuseid (laenu sünditseerimisteenuseid), s.t. sõlmib Äriühinguga Kasutaja (Rahastaja). Peale käesolevate Tingimuste ei sõlmita Capitalia ja Kasutaja vahel mitte mingisugust eraldi lepingut. Kasutaja (Rahastaja) ei maksa agentuuriteenuste (laenu sünditseerimisteenuste) osutamise eest Capitaliale mitte mingisugust teenustasu.

1.2 Tööpäev – ükskõik missugune päev, mil töötavad Läti pangad, välja arvatud laupäev, pühapäev ja riiklikud pühad.

1.3 Tagasiostu garantii - Agentuurilepingu klausel, mille alusel Capitalia kohustub Kasutajalt Rahastuse välja ostma, kui Laen muutub Viivislaenuks. Klauslit kohaldatakse konkreetse Laenu suhtes juhul, kui seda on Platvormis olevas Ettevõtte kirjelduses selgesõnaliselt nimetatud.

1.4 Capitalia – Euroopa äriühing "Capitalia", registreeritud ja tegutseb vastavalt Läti Vabariigi seadustele, registreerimisnumber 40003933213, juriidiline aadress: Stabu 20-1, Riia, Läti Vabariik.

1.5 Capitalia konto – Platvormis osutatud pangakonto, kuhu Kasutaja (Rahastaja pool) kannab üle oma Rahastuse ning mis on eraldi muust Capitalia varast. Capitalia ei tohi arvestada intresse Capitalia kontole üle kantud Rahastuse eest, taolisi intresse ei maksta Kasutajale (Rahastaja poolele).

1.6 Tagatis – hüpoteek või kommertspant, mis peab olema seatud Capitalia või tagatise esindaja kasuks, tagamaks Laenulepingust tulenevate Ettevõtte kohustuste täitmist.

1.7 Ettevõte – ükskõik missugune juriidiline isik, kes on avaldanud soovi saada laenu Capitalia Rahastajatelt ning Capitalia nimel, tulenevalt Capitalia ettevõtlustegevusest, ning kes on saanud laenu Capitalia Rahastajatelt ning Capitalia nimel, lähtuvalt sõlmitud Laenulepingust.

1.8 Ettevõtte maksed – Laenulepingust tulenevad, Ettevõtte poolt Capitalia kasuks teostatavad laenu tagastamiseks, intressi tasumiseks, seaduslike intresside, leppetrahvide, viiviste tasumiseks ette nähtud maksed, välja arvatud Valitsemistasu.

1.9 Viivislaen - Laen, mille puhul järgmised asjaolud osutavad, et Ettevõte ei ole täitnud või tõenäoliselt ei täida vabatahtlikult oma Laenulepingust tulenevaid kohustusi:

1.10 Rahastus – rahasumma, mille Kasutaja on valmis agentuuri vahendusel (laenu sünditseerimine) valmis eraldama (laenama) Ettevõttele, osutades nimetatud summa Platvormi Rahastustaotluses. Rahastus loetakse Ettevõttele eraldatuks Capitalia agentuuriteenuste (laenu sünditseerimisteenuste) kohaselt, kui Capitalia on kinnitanud Kasutaja rahasumma laekumise Capitalia kontole, lähtuvalt Rahastustaotlusest, ning Ettevõttega on sõlmitud Laenuleping. Kui ühe kuu jooksul, alates Rahastustaotluse esitamisest, pole Laenulepingut sõlmitud, siis kantakse Rahastus tagasi Kasutaja kontole.

1.11 Intress – Laenu kasutamise eest ette nähtud tasu, mis arvestatakse Laenulepingu kohaselt ning Ettevõte tasub Capitaliale.

1.12 Rahastustaotlus – Platvormi vahendusel täidetud Kasutaja taotlus, mis on esitatud Capitaliale ning volitab Capitaliat eraldama Ettevõttele Rahastust, kui Capitalia Rahastajate ja Ettevõtte vahel on Platvormil osutatud üldtingimuste kohaselt sõlmitud Laenuleping. Kasutaja saab pärast Rahastustaotluse esitamist automaatselt taotluse Rahastuse ülekandmiseks Capitalia kontole.

1.13 Rahastustaotluse number – Platvormil automaatselt omistatav number pärast seda, kui Kasutaja on täitnud ja esitanud Rahastustaotluse. Kasutaja on kohustatud Rahastuse ülekandmisel Capitalia kontole alati osutama Rahastustaotluse numbri.

1.14 Rahastaja – ükskõik missugune Platvormi Kasutaja, kelle Rahastustaotlus on laekunud Capitaliale ning kes on Rahastuse üle kandnud Capitalia kontole ning kelle nimel on Capitalia ja Ettevõtte vahel sõlmitud Laenuleping.

1.15 Kasutajakonto – Kasutaja profiili registreerimislehel osutatud laenuasutuses, makseasutuses või e-raha asutuses Kasutaja nimele avatud konto.

1.16 Laen – Rahastajate rahasumma, mille Capitalia eraldab Capitalia nimel Laenulepingu allkirjastamisel Ettevõttele.

1.17 Laenuleping – Ettevõtte ja Capitalia Rahastaja poolt Capitalia nimel sõlmitud Laenuleping. Allkirjastatud Laenulepingu skännitud variant on Rahastajatele ligipääsetav Platvormi vahendusel ühes Laenulepingu sõlmimisega. Laenulepingu vorm on Platvormis ligipääsetav kui Ettevõtte kirjelduse üks osa. Laenuleping võib olla ka faktooringulepingu vormis, mille raames finantseeriv pool kohustub finantseerima ettevõtte väljastatud korduvaid arveid kogu faktooringu lepingu kehtivusaja jooksul.

1.18 Laenu sünditseerimine – protsess, mida Capitalia haldab, sõlmides Laenulepingu Ettevõttega, kus Laen koosneb Rahastusest (Rahastustest), mis tagatakse Ettevõttele ühe või mitme Rahastaja kaasamisega Capitali agentuuriteenuste abil, ja/või osa Laenust, vastavalt Laenulepingule võib Ettevõttele tagada Capitali ise. Laenu osa, mida Ettevõttele on valmis tagama Capitali ise, on osutatud Ettevõtte kirjelduses Platvormis, mida Capitali võib ühepoolselt suurendada, kuid ei tohi vähendada ajavahemikul, mil Ettevõte kogub vahendeid, kasutades Platvormi.

1.19 Valitsemistasu – Laenu korraldamise ja järelevalve eest makstav tasu, mida Ettevõte maksab Capitaliale. Valitsemistasu suurus on osutatud Laenulepingus.

1.20 Pooled – Capitalia, Ettevõte ja Kasutaja (Rahastaja), sõltuvalt asjaoludest.

1.21 Platvorm – Capitalia nimele registreeritud veebisait, domeeninimega www.capitalia.com.

1.22 Konfidentsiaalsuspoliitika – Kasutaja suhtes kehtivad privaatsuspoliitika tingimused, mis on platvormi käsutuses.

1.23 Ümberkujundatud laen - Laen, mille Laenulepingu tingimusi on muudetud ning mis ilma selliste muudatusteta muutuks Capitalia hinnangul Viivislaenuks.

1.24 Tingimused – Platvormi kehtivad Tingimused.

1.25 Kasutaja – ükskõik missugune Platvormi kasutajana registreeritud füüsiline või juriidiline isik, kelle eesmärk on eraldada ettevõtlustegevuse raames Ettevõttele Rahastust.

1.26 Kasutaja profiil – Kasutaja personaalne kasutajalehekülg Platvomis, mis luuakse automaatselt pärast Kasutaja registreerumist Platvormis ning mis saab Kasutajale ligipääsetavaks pärast Kasutaja e-posti aadressi ja salasõna sisestamist.

1.27 Kui käesolevates Tingimustes pole sätestatud teisiti, siis käesolevates Tingimustes osutatud definitsioonid sisaldavad ka mitmuse kuju ning vastupidi, kui see tuleneb, sõltuvalt kontekstist.


2. Tingimuste kehtivusvaldkond

2.1 Käesolevad Tingimused reguleerivad Agentuurilepingu ja Laenulepingu sõlmimisega tekkivaid Poolte õiguslikke suhteid, need kehtivad kõikidele muudele suhetele, mis lähtuvad Platvormis registeerumisest, samuti Platvormi vahendusel Rahastustaotluse täitmisest ja esitamisest.

2.2 Kasutaja profiili registreerimisega Platvormis loetakse, et Kasutaja aktsepteerib käesolevaid Tingimusi ning on need allkirjastanud. Ükskõik missugune Ettevõte kinnitab enne Laenulepingu allkirjastamist, et on käesolevad Tingimused läbi lugenud, saab aru nende tähendusest ning kohustub järgima käesolevaid Tingimusi ning kõiki nende muudatusi.

2.3 Kasutaja nõustub Kasutaja profiili registreerimisega, et Capitalia võib käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta, ning taolised muudatused kehtivad kuni Kasutaja ja Ettevõtte rahaliste kohustuste ja õiguste püsimiseni. Vastavate muudatuste korral edastakse Kasutajale Platvormi vahendusel asjakohane Capitalia teade.

2.4 Kasutaja kinnitab Kasutaja profiili registreerimisega, et ta võtab vastu sõltumatuid otsustusi Rahastuse kohta, teadvustab kõiki riske, seal hulgas Rahastuse mittetagastamisest tingitud riske, kui Ettevõte pole täitnud Laenulepingu tingimusi ning Capitalia pole suutnud Laenu tagastada, samuti kõiki lepingulisi kohustusi, mis tulenevad Capitalia säetstatud võlgade sissenõudmise menetlusest.

2.5 Kasutaja (Rahastaja) mõistab, et Capitalia ei registreeri mingit tagatist Rahastaja kasuks, mingi Tagatise registreerimisel seatakse see Capitalia või tagatise esindaja kasuks, kes esindab kõiki Rahastajaid ning Capitaliat, tagamaks Laenu edukat tagasimaksmist.


3. Platvormi toimimine

3.1 Platvormi rahastamisrakendus on loodud, lähtudes Kasutaja eesmärkidest, tagamaks Ettevõtetele Rahastust Capitalia agentuuri (laenusündikaadi) vahendusel. Kõikide laenusündikaadi vahendusel eraldatud Laenude puhul tegutseb Capitalia ühe Rahastajana. Igale Ettevõttele omistatud rahasumma on osutatud Platvormis oleval Ettevõtte kirjelduses. Capitalia võib ühepoolselt suurendada (kuid ei või vähendada) oma Rahastuse suurust Äriühingule sellal, mil Äriühing suurendab Platvormis teiste Rahastajate Rahastuste suurust.

3.2 Kasutaja saab pärast Platvormis registreerumist automaatse teate (mida võib eirata), kui Kasutajatele pakutakse uusi rahastusvõimalusi.

3.3 Kasutaja saab Ettevõtetele pakkuda Rahastust, täites käsitsi ja esitades konkreetse Laenu Rahastustaotluse või aktiveerides Platvormi Kasutaja profiilis Automaatse investeerimise funktsiooni.

3.4 Automaatse investeerimise funktsioon võimaldab Kasutajal investeerida eelnevalt kindlaksmääratud investeeringusumma Laenuga seotud projektidesse, lähtudes ettenähtud riskist, Ettevõtte geograafilisest asukohast ja laenutähtaegade eelistustest. Kasutaja võib Automaatse investeerimise funktsiooni igal ajal inaktiveerida või Automaatse investeerimise rakenduse kriteeriume muuta.

3.5 Automaatse investeerimise funktsiooni aktiveerimisega volitab Kasutaja Capitaliat koostama ja esitama Kasutaja nimel Rahastustaotlusi Laenude jaoks, mis vastavad Kasutaja investeerimisstrateegia seadistamisel sätestatud kriteeriumidele.

3.6 Kui Ettevõtte kirjelduses esitatud Laenu summa on väiksem kui summa, mis laekuks siis, kui kõik Kasutajad, kelle Automaatse investeerimise strateegia kriteeriumid vastavad Laenu omadustele, investeeriksid Automaatse investeerimise kaudu summa „Investeerimine ühte projekti“ nagu on märgitud nende Automaatse investeerimise strateegias, pakub Capitalia Kasutajatele investeerimisvõimalusi mittediskrimineerival alusel.

3.7 Capitalia jätab endale õiguse igal ajal ilma Kasutajaid ette teavitamata Platvormi Automaatse investeerimise funktsiooni lõpetada või peatada või muuta investeerimisstrateegia seadistamiseks saadaolevaid kriteeriume.

3.8 Kui Ettevõtte ja Capitalia vahel on Rahastaja nimel sõlmitud Laenuleping, siis kantakse kõik Capitaliale edastatud Ettevõtte maksed (välja arvatud Valitsemistasu) 2 (kahe) tööpäeva jooksul Rahastaja kontole, proportsionaalselt Rahastuse suurusele, välja arvatud viivis, mille Äriühing tasus Capitaliale Laenulepingu kohaselt, mis tagastakse Rahastajale propoprtsionaalselt Rahastuse suurusele pärast seda, kui Capitalia on kinni pidanud ¾ nimetatud summast. Kui laenuleping sõlmitakse faktooringlepingu vormis, kantakse maksed finantseerijale üle pärast faktooringulepingu tähtaja lõppemist või lepingu lõppemist. Kui Capitalia vähendab faktooringulepingu kinnitatud krediidilimiiti, vähendatakse proportsionaalselt finantseerija poole finantseerimissummat. Faktooringulepingute korral arvestatakse kogu eelmise kuu eest väljamakstud intressid ja makstakse Finantseerijale kuni iga kalendrikuu 5. kuupäevani.

3.9 Capitalia võib Agentuurilepingu raames:

3.10 Kui Capitalia usub, et Rahastajate huvides on teha muudatusi Laenulepingus või anda nõusolek Laenu sissenõudmismenetluse kinnitamiseks (Viivislaenu korral), kuid selline otsus ületaks Capitaliale antud volitusi vastavalt käesolevate Tingimuste punktile 3.9., siis Capitalia võib taotleda Rahastajatelt otsuse heakskiitmist vastavalt käesolevate Tingimuste punktile 3.11.

3.11 Rahastajate poolse hääletuse läbiviimiseks saadab Capitalia Rahastajatele Platvormi kaudu ja eraldi e-posti teel otsuse ettepaneku koos selle põhjendusega. Rahastajatele antakse ettepaneku läbivaatamiseks piisavalt aega. Aega hääletamiseks on vähemalt 3 (kolm) päeva. Rahastajad võivad hääletada ettepaneku poolt või vastu. Otsus kiidetakse heaks kui Rahastajate enamus (Laenu investeeritud summa järgi) hääletab ettepaneku poolt.

3.12 Kui Ettevõte on täitnud Laenulepingust tulenevad kohustused ning Capitalia on algatanud võla sissenõudmismenetluse, siis igasugune tagastatud summa kantakse Rahastajale üle propoprtsionaalselt Rahastuse summale pärast seda, kui Capitalia on kinni pidanud võla sissenõudmisega seotud kulud. Eelnimetatud kinnipidamiskulud on osutatud Platvormis, Rahastaja nõudmisel esitatakse Rahastajale täiendavat informatsiooni.

3.13 Capitalia võib oma äranägemisel muuta Platvormi toimimist, kui see ei puuduta Kasutaja õigusi.

3.14 Kasutaja kinnitab, et Platvormi kasutamine ja Rahastuse tagamine Ettevõttele Capitalia agentuuriteenuste kaudu Laenusündikaadi vormis ei kujuta endast varahaldusteenust. Capitalia ei ole ja seda ei saa pidada Kasutaja fondihalduriks ega varahalduriks. Nii Capitalia kui Kasutaja on teadlikud Rahastuse suhtes kehtivatest seadustest ja reeglitest ning Pooled kinnitavad, et Rahastus ei ole ega saa olla osa ükskõik millisest fondi- või varahaldusstruktuurist ning et mistahes Rahastusotsuse teeb Kasutaja individuaalselt.


4. Kasutaja profiili registreerimine

4.1 Ükskõik missugune isik, kes vastav allpool loetletud tingimustele, võib Platvormis registreerida Kasutaja profiili, seejuures võib Capitalia oma äranägemisel taolist registreerimist mitte aktsepteerida, kui Kasutaja pole läbinud Capitalia eelkontrolli.

4.2 Kasutaja profiili registreerimiseks esitatavad nõuded:

4.3 Kasutaja võib oma Kasutaja profiilile ligipääsemiseks kasutada oma e-posti aadressi ja salasõna. Kõik toimingud, mida Kasutaja sooritab Platvormis pärast e-posti aadressi ja salasõna sisestamist loetakse Kasutaja suhtes samavõrd siduvaks nagu oleksid need kinnitatud Kasutaja allkirjaga.

4.4 Kasutaja on Kasutaja profiili registreerimisega Platvormis, niivõrd, kui see tuleneb seadusandlusest, andnud Capitaliale loa töödelda Kasutaja isikuandmeid Platvormis avaldatud konfidentsiaalsuspoliitika kohaselt.


5. Kasutaja tuvastamine

5.1 Selleks, et Kasutaja saaks kasutada Platvormis osutatud teenuseid, peab Capitalia oma sisekontrollisüsteemiga tuvastama Kasutaja.

5.2 Kasutaja loetakse tuvastatuks Capitalia nõutud informatsiooni alusel, seal hulgas kehtiva Kasutaja konto ja registreerimisdokumendi või isikusamasust tuvastava dokumendi koopia alusel.

5.3 Capitalia võib Kasutaja tuvastamiseks oma äranägemisel ühepoolselt rakendada täiendavaid tuvastustingimusi (näiteks rahaliste vahendite olemasolu kinnitus).


6. Kasutaja õigused ja kohustused

6.1 Kasutaja on kohustatud kogu Platvormi kasutamise aja jooksul täielikult järgima Kasutaja profiili registreerimisnõudeid.

6.2 Kasutaja profiili registreerimine võimaldab Kasutajal saada teateid uute rahastamisvõimaluste kohta, ligipääsu kõikidele Ettevõtte rahastamisvõimaluste kirjeldustele, esitada Rahastustaotlust, seirata Ettevõtte makseid, samuti sooritada muid toiminguid ning tutvuda muu asjakohase informatsiooniga.

6.3 Kasutajal on õigus ükskõik missugusel ajal Kasutaja profiilis ligi pääseda sõlmitud Laenulepingutele, samuti Rahastuse kuupäeval kehtivatele Tingimustele.

6.4 Kasutajal on õigus üksnes oma nimel üle kanda ja vastu võtta Rahastuseks ette nähtud rahasummat.

6.5 Kasutaja on kohustatud turvaliselt ja konfidentsiaalselt säilitama Kasutaja profiili, vältimaks selle sattumist kolmandate isikute käsutusse.

6.6 Kasutajal ei ole Agentuurilepingu kehtivuse jooksul õigus võtta ühendust Ettevõttega Rahastuse tagastamist puudutavates küsimustest, Kasutajal ei ole samuti õigus Agentuurilepingu kehtivuse jooksul esitada hagisid Ettevõtte vastu kohtutes või muudes asutustes või loovutada taoliste nõuete esitamise õigusi jne.

6.7 Kasutaja kinnitab Kasutaja profiili loomisega, et on teadlik sellest, et Ettevõte võib Laenu mitte tagastada, Kasutaja võib sel juhul Rahastuse summast osaliselt või täielikult ilma jääda.

6.8 Kasutajal on õigus Platvormis valida, mil viisil võib Capitalia Kasutajaga ühendust võtta.

6.9 Kasutaja ja Ettevõte kinnitavad, et Platvormi teenuseid kasutatakse üksnes ärilistel eesmärkidel, Kasutaja ja Ettevõte kinnitavad samuti, et nad ei kasuta Platvormi teenuseid tarbijatena, mistõttu nende suhtes ei kehti tarbijakaitseseadustega tarbijatele ette nähtud õigused.


7. Capitalia õigused ja kohustused

7.1 Capitalial on õigus, niivõrd, kuivõrd see tuleneb kehtivast seadlusandlusest, töödelda Privaatsuspoliitika kohaselt kõiki Kasutaja isikuandmeid, mille ainus eesmärk on tagada agentuuriteenuste (laenu sünditseerimisteenuste) ja muude Platvormi teenuste osutamist.

7.2 Capitalial on õigus blokeerida Kasutaja ligipääs Kasutaja profiilile, kui ükskkõik missugune Kasutaja tegevus võib põhjustada kahju teistele Platvormi Kasutajatele või juhul, kui Kasutaja on rikkunud käesolevatest Tingimustest tulenevaid kohustusi.

7.3 Capitalia on kohustatud Rahastust kasutama üksnes Agentuurilepingu kohaselt.

7.4 Capitalia tagab Ettevõtte järelevalve väljatöötatud järelevalvepoliitika kohaselt, nimetatud järelevalvepoliitikat puudutav teave edastatakse Rahastajale vastava päringu saamisel. Rahastajat teavitatakse Platvormi vahendusel kõikidest olulistest negatiivsetest sündmustest, mis puudutavad Ettevõtte suutlikkust Laenulepingut täita.

7.5 Kui Ettevõte pole täitnud Laenulepingust tulenevaid kohustusi on Capitalial õigus teostada kõiki lubatud ja mõistlikke toiminguid, seal hulgas Laenulepingu maksegraafiku muutmist, tagamaks Laenu tagasimaksmist ilma Rahastajaid kaasamata, Capitali ei võta seejuures endale mitte mingisugust vastutust Ettevõtte maksete tagamise suhtes, see on üksnes Rahastaja risk. Capitalia ei ole kohustatud tagastama Rahastust Rahastajale, kui Ettevõte pole täitnud Laenulepingut.

7.6 Kui Ettevõte pole täitnud Laenulepingust tulenevaid kohustusi ning Capitalia ja selle nõustajate arvestuste kohaselt võib võla sissenõudmine tagada positiivse tulemi (sissenõutud summad ületavad sissenõudmiseks kulutatud summad), alustab Capitalia kindlaksmääratud korra kohaselt võla sissenõudmismenetlust. Võla sissenõudmismenetluse tulemusi puudutav tavaline informatsioon esitatakse Rahastajale Platvormi vahendusel.

7.7 Juhul, kui Capitalia kuulutatakse maksejõuetuks, teavitab Capitalia sellest viivitamatult Ettevõtet ja Rahastajat/Rahastajaid ning selles teatises märgib Capitalia kõik Rahastaja/Rahastajate andmed ning Ettevõte peab jätkama Rahastajale/Rahastajatele Laenu tagasimaksmist (Laenu põhiosa, kogunenud intressi, viivisintressi ja trahve, kuid mitte Laenulepingus sätestatud Haldustasu) Capitalia asemel, võttes arvesse juba tagasi makstud summasid. Selline teatis on Capitaliale, Ettevõttele ja Rahastajale/Rahastajatele siduv. Juhul, kui Capitalia ei ole sellist teatist saatnud Ettevõttele ja/või Rahastajale/Rahastajatele 1 (ühe) nädala jooksul alates Capitalia maksejõuetuse otsuse jõustumisest, on Rahastajal/Rahastajatel õigus nõuda, et Ettevõte maksaks Laenu tagasi ilma Capitalia-poolse esindamiseta ja Ettevõte on kohustatud täitma sellist nõuet ilma Capitalia-poolsete täiendavate teatisteta.

7.8 Kui Laen on antud koos Tagasiostu garantiiga, ostab Capitalia Rahastuse (Rahastaja nimel hoitava Laenu osa) välja ja Rahastaja loovutab selle Capitaliale 30 päeva jooksul pärast Laenu muutumist Viivislaenuks. Loovutamine jõustub pärast seda, kui Capitalia on saatnud Rahastajatele vastava teate ning tasunud Rahastajatele loovutamishinna. Loovutamishind võrdub Laenu tasumata põhiosa ja kuni 90 päeva eest arvestatud tasumata laenuintresside summaga.

7.9 Kui Laen ei ole Viivislaen, on Capitalial õigus, aga mitte kohustus osta Tagasiostu garantiiga antud Laen oma äranägemisel mis tahes ajal Rahastajalt välja. Sel juhul kohaldatakse käesolevate Tingimuste punktis 7.8 sätestatud loovutamismenetlust ja -hinda.


8. Kasutaja profiili sulgemine ja Agentuurilepingu lõpetamine

8.1 Kui Kasutaja rikub käesolevaid Tingimusi, esitab võltsitud dokumente või eksitavat informatsiooni või kasutab Platvormi ebaseaduslikel eesmärkidel, on Capitalial õigus Agentuurileping ühepoolselt lõpetada või Kasutaja profiil sulgeda.

8.2 Capitalial on õigus ühepoolselt Kasutaja profiil sulgeda ilma ühtegi põhjust osutamata, teavitades sellest Kasutajat 10 (päeva) ette.

8.3 Kasutajal on õigus nõuda, et Capitalia kustutaks ükskõik missugusel hetkel Kasutaja profiili, lõpetades sel viisil ühtlasi Agentuurilepingu.

8.4 Aktiivset Rahastust omava Kasutajaga sõlmitud Agentuurilepingu lõpetamisel teavitab Capitalia 2 (kahe) tööpäeva jooksul Ettevõtet nimetatud asjaolust ning edastab informatsiooni, et Ettevõtte makseid oleks võimalik teostada otse Kasutaja kasuks. Agentuurilepingu lõpetamine ei kohusta Capitaliat mitte mingil juhul tagastama rahastust Kasutajale.


9. Lõpp-sätted

9.1 Kõik Platvormi raames ette nähtud maksed kantakse Capitalia kontole üle eurodes.

9.2 Lepinguliste intresside, seaduslike intresside arvestamiseks lähtuvad Pooled, et aastas on 360 päeva ning igas kuus on 30 päeva.

9.3 Pooled lepivad kokku, et kumbki pool tasub iseseisvalt kõik maksud, mis võivad tuleneda käesolevatest Tingimustest.

9.4 Kõik ühe Poole edastatud teated loetakse teise Poole poolt kättesaaduteks järgmisel tööpäeval pärast nende saatmist Kasutaja profiilil osutatud e-posti aadressile.

9.5 Pooled on kokku leppinud, et kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, juhul, kui taolised läbirääkimised pole 3 (kolme) kuu jooksul andnud mitte mingisuguseid tulemusi, siis on kummalgi Poolel õigus esitada hagi vaidluse lahendamiseks Läti Vabariigi kohtus, käesolevate Tingimuste suhtes ning kõikide nendest tulenevate vaidluste lahendamiseks lähtutakse Läti Vabariigi seadusandlusest.

9.6 Ettevõttel ja Kasutajal ei ole ilma Capitalia kirjaliku nõusolekuta loovutada käesolevatest Tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi ükskõik missugusele teisele poolele.

9.7 Kasutaja on need allkirjastanud ja nendega nõustunud alates Kasutaja profiili registreerimise hetkest Platvormis, Ettevõte on nendega nõustunud Laenulepingu allkirjastamisel.