Riskijuhtimine

Mõistke ja hallake riske, mis on seotud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele laenamisega

Kellele sobib kaasrahastamine?

Ettevõtete kaasrahastamist koos Capitaliaga peaksid kasutama laenuandjad, kes on huvitatud ja võimelised sõltumatult läbi viima ettevõtte finantsanalüüsi, samuti hindama teisi äritegevuse aspekte, mõistmaks sellistele ettevõtetele laenamisega seotud riske. Capitalia soovitab laenuandjatel järgida laenuotsuste tegemisel järgmisi põhimõtteid:

Mitte anda laenudena välja rohkem kui 50% oma säästudest
Rahastada ainult selliseid ettevõtteid, mille tegevust mõistetakse ja millele on antud hinnang
Mitmekesistamiseks koostada vähemalt 10 rahastatavast ettevõttest koosnev laenuportfell
Saada aru sellest, et kõrgem intressimäär tähendab suuremat riski, et laenu ei maksta tagasi või et tagasimaksmisel esineb viivitusi

Riskihindamine

Capitalia valmistab ette iga laenuvõtja krediidihinnangu, tuginedes meie ulatuslikule kogemusele seoses üle 1000 ettevõtte rahastamisega Balti riikides viimase 10 aasta jooksul. Krediidireitingu arvutamisel võetakse arvesse üle 50 andmepunkti, sealhulgas rahavoogude analüüs, maksude tasumise distsipliin, majandustegevuse finantsnäitajad, tööstusharu iseloomustavad näitajad ja muud ärilised aspektid. Pärast punktide kokkuarvutamist hindab igat äri kogenud krediidikomitee, mis määrab ettevõtte lõpliku riskihinnangu. Vaikimisi riski ja laenukahjumite tõenäosused arvutatakse Capitalia portfelli ajalooliste tulemuste põhjal perioodil 2015-2019 ja need on kokku võetud alljärgnevas tabelis.

  Kirjeldus Kahjumi tõenäosus*
A+    (96+) Väga madal riskitase ja kindlustatud tagatisega 0.5%
A (90 - 95) Väga madal riskitase 1.3%
B (80 - 89) Madal riskitase 1.4%
C (70 - 79) Keskmine riskitase 3.4%
D (60 - 69) Vastuvõetav riskitase 6.0%
E  (50 - 59) Kõrge riskitase 7.4%

* Statistika põhineb Capitalia poolt väljastatud laenudel perioodil 2015-2019. Viimati uuendatud 2021-02-18

Laenujärelevalve

Laenukohustuste täitmatajätmise riskide minimeerimiseks teostab Capitalia pärast ettevõtte rahastamist laenusaaja üle regulaarset järelevalvet. Järelevalvemeetmed hõlmavad muu hulgas maksudistsipliini ja krediidiajaloo kontrollimist, muudatusi ametlikus juhtkonnas ja ametlikes registreerimisandmetes. Ettevõtetelt, mis on regulaarsete maksetega üle 15 päeva hilinenud, nõuab Capitalia pangakonto andmeid ja vajadusel ka finantsandmeid põhilise majandustegevuse olukorra hindamiseks.

Huvide konfliktid

Capitalia sisemiste huvide konfliktide vältimise poliitika kirjeldab, kuidas tuvastatakse mistahes töötajatega seotud ettevõtteid. Capitalia ei paku rahastamist ühelegi ettevõttele, mis on huvide konfliktis tema töötajate, omanike, nõukogu või juhatuse liikmetega, välja arvatud juhul, kui see huvide konfliktis olev isik ei ole mingil viisil seotud nimetatud ettevõtte investeeringute hindamise või juhtimisega.

Vastutusest loobumine

Kaotused, mis võivad tuleneda kaasrahastamise abil ettevõtetele laenamisest, ei ole kindlustatud ega muul moel kaitstud, nagu need oleksid pangahoiuse korral. Enam kui 10- aastase ettevõtete rahastamise kogemusega Capitalia teostab rahastatavate ettevõtete üksikasjalikku hindamist ja jälgimist. Siiski võib mistahes emiteeritud laenukohustus jääda täitmata ja osutuda tagastamatuks, kaasa arvatud sellise laenu kogunenud intresside ja trahvide kaotamine. Capitalia ei vastuta finantskahjude eest, mis võivad laenuandjatel kaasrahastuse läbi tekkida. Järgnevad jaotised kirjeldavad peamisi (kuid mitte kõiki) riske, mis võivad olla olulised väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamisel.

Tururisk

Capitalia pakub laenuandjatele võimalust kaasrahastada väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid Baltimaades ja nende lähiümbruses. Läti, Eesti ja Leedu majandused on alates 2010. aastast kogenud stabiilset ja korrapärast kasvu. Laenuandjad peaksid võtma arvesse majanduse tsüklilist iseloomu, mille tagajärjel võib eeldada sisemajanduse kogutoodangu vähenemist. Ülemaailmse majanduse tiheda põimituse tõttu ei ole sageli sellised majanduslangused piiratud ühe riigiga, vaid on loomult piirkondlikud või üleilmsed. Suured ja ekspordile orienteeritud ettevõtted suudavad tavaliselt paremini kohaneda tururiski negatiivsete mõjudega kui kohalikud ja väikesed ettevõtted.

Tegevusrisk

Tegevusrisk on selline risk, mis on seotud ebapiisavate või ebaedukate sisemiste protsesside, personali ebatõhusa tegevuse ja väliste asjaoludega, mis võivad põhjustada ettevõtte finantsprobleeme, kuid mis oma iseloomult ei ole finantsrisk. Capitalia hindab ja annab võimalikkuse piirides ülevaate tuvastatud tegevusriskidest iga ettevõtte kohta, kuid laenuandjad peaksid vajaduse korral läbi viima riskide sõltumatu hindamise, küsides Capitalialt lisateavet.

Krediidirisk

Krediidirisk tähendab avatust potentsiaalsetele kahjudele juhul, kui laenuvõtja ei suuda täita oma lepingujärgseid kohustusi laenuandjate ees. Krediidirisk võib tekkida ka edukalt ja kasumlikult tegutsevatel ettevõtetel, kui nad töötavad ebapiisava käibekapitali likviidsusega või ei suuda võlakohustuste tähtaja saabumisel neid uuesti rahastada. Krediidiriski tuleb eriti arvesse võtta olukordades, kus laenu põhiosa tagasimaksmine on erinevalt tavapärasest amortisatsioonikavast kavandatud tähtaja lõpuks. Laenuandja peab aru saama, kuidas ettevõte kavatseb lepingulise tähtaja lõppedes kogu võlakohustuse tagasi maksta.

Tagatisrisk

Ettevõttele antud laenudega võib olla seotud omaniku või juhataja tagatisena panditud vara ja/või isiklik garantii. Kuigi Capitalia viib läbi kõik mõistlikud hinnangud tagatise väärtuse, selle likviidsuse ja muude turvalisuse aspektide kohta, peab laenuandja arvestama, et maksejõuetuse korral võivad esineda ettenägematud raskused tagatise tuvastamisel, selle üle kontrolli saamisel ja müügil. Lisaks võib tagatise sunniviisilise realiseerimise korral selle väärtus erineda varem kindlaksmääratud turuväärtusest. Selline olukord on tõenäolisem, kui tagatisvaral on madal likviidsus (väike arv potentsiaalseid ostjaid).

Likviidsusrisk

Laenuandjad peavad mõistma, et finantseeritud laenud ei ole likviidsed finantsinvesteeringud, ja arvestama sellega, et laen tagastatakse vastavalt laenusaajaga kokkulepitud tagasimaksegraafikule. Capitalia võib oma võimaluste piires pakkuda (kuid ei ole kohustatud seda tegema) laenuandjatele võimalust müüa oma nõuded Capitaliale või teistele investoritele.