Huvide konfliktipoliitika

Viimati uuendatud: detsember 13, 2023

Käesolev poliitika kirjeldab, kuidas Capitalia SE (Capitalia) tuvastab, ennetab, haldab ja avalikustab oma aktsionäride, juhtide, töötajate ning kõikide Capitaliaga seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute huvide konflikte. See on avaldatud Capitalia veebilehel.

Mõisted

Capitaliaga seotud isikud:

Huvide konflikt

Olukorrad, mis tekivad, kui Capitalia töötaja või juht võib kahjustada oma otsustusvõimet, otsuseid või tegevusi kliendi arvelt, on huvitatud teistsugusest teenuse tulemusest kui klient, on motiveeritud eelistama teiste klientide huve konkreetsele kliendile.

Capitaliaga seotud osapooltele laenude andmise keeld

Capitaliaga seotud osapooled ei tohi olla platvormil projektiomanikud (sealhulgas projektiomanike osaline omandiõigus).

Kui komitee teeb positiivse otsuse, peab projekti omanik enne projekti avaldamist platvormil allkirjastama volituslepingu, millega projekti omanik kinnitab, et ta ei ole Capitaliaga seotud osapool ja et tal ei ole lisaks rahastamise eesmärgile täiendavaid isiklikke huve rahastamise omandamiseks, nagu on märgitud põhiinvesteeringu teabelehel ja ühisrahastuse pakkumise vormil.

Et vältida huvide konflikti seoses sellega, et projekti omanikud on Capitaliaga seotud osapooled, peaksid kõik töötajad deklareerima kõik nendega seotud juriidilised isikud vastavalt punktile c. Taotluse hindamise käigus peavad investeeringute juhid kontrollima, kas kontrollitud projektiomanik ei ole toimikusse kantud. Kui see on nii, ei tohi projekti omanikku rahastada huvide konflikti tõttu. Töötajad peavad igal aastal ajakohastama teavet oma osaluse kohta teistes juriidilistes isikutes.

Projektiomanike huvide konflikti eeskirjad

Capitalia töötajad ei tohi osaleda laenutaotluste hindamises ega teha otsuseid projektiomaniku kohta, kui see tekitaks nende jaoks huvide konflikti. Huvide konflikti korral peab töötaja teavitama oma otsest ülemust ja juhtum tuleb edastada teisele töötajale.

Mitte mingil juhul ei tohi Capitalia töötajad saada kingitusi või tasu projektiomanikelt, et tegutseda konkreetse osapoole kasuks.

Kui mitu samas valdkonnas tegutsevat projektiomanikku taotleb samaaegselt Capitalia ühisrahastusteenuste saamiseks, tagab Capitalia rahastamisosakond iga projekti sõltumatu analüüsi ja Investeerimiskomitee kasutab kõigi projektide puhul sama hinnapoliitikat, tagades nii võrdsed võimalused investorite rahastamise kaasamiseks.

Investorite huvide konflikt

Capitalia lubab Capitaliaga seotud isikutel registreeruda platvormil investoritena, kusjuures kohaldatakse allpool kirjeldatud lisareegleid.

Capitalia ühisrahastuspakkumistesse investeerimiseks peavad Capitaliaga seotud isikud läbima sama identifitseerimis- ja hindamisprotsessi nagu teised investorid.

Capitalia osapooltega seotud isikutele antakse juurdepääs investeerimiseks ainult automaatse investeerimisfunktsiooni (individuaalse laenuportfelli haldamise teenus) kaudu. Mitte mingil juhul ei ole Capitalia osapooltega seotud isikutel lubatud investeerida üksikutesse laenudesse ilma Auto-invest funktsioonita.

Mitte mingil juhul ei ole Capitalia töötajatel lubatud saada investoritelt kingitusi või tasu, et tegutseda konkreetse osapoole kasuks.

Töölepingu allkirjastamisega kohustub töötaja mitte avaldama kellelegi väljaspool Capitaliat teavet, mis võimaldaks eelisjuurdepääsu teabele projektiomanike ja ühisrahastamisprojektide kohta platvormil.

Capitalia Investment Holding, ASi erieeskirjad

Samaaegselt rahastamispakkumise avaldamisega platvormil investeerib Capitalia SE-ga seotud ettevõte Capitalia Investment Holding, AS 2,5% sihtfinantseerimise summast. Täpne Capitalia Investment Holding'i märkimissumma numbriliselt deklareeritakse konkreetses ühisrahastuspakkumise vormis ja investorite jaoks investeerimiseks kättesaadavast peegeldatud summast on juba maha arvatud Capitalia Investment Holding'i investeering. Capitalia Investment Holdingil on platvormil investori profiil nagu teistelgi investoritel. Capitalia Investment Holding võib igal ajal lõpetada kaasinvesteerimise uutesse projektidesse. Kõik Capitalia Investment Holdingu kaasinvesteerimispoliitika muudatused avalikustatakse registreeritud investoritele.

Kui minimaalset sihtsummat ei koguta rahastamisperioodi lõpuks, on Capitalia Investment Holdingil õigus, kuid mitte kohustus rahastada ülejäänud olemasolevat summat.

Teabe avalikustamine huvide konfliktide kohta

Iga projekti ühisrahastuse pakkumisvormil on märgitud, et Capitaliaga seotud isikud võivad projekti investeerida Autoinvesteeringu (Auto-invest) kaudu, ning on märgitud minimaalne summa, mille Capitalia Investment Holding projekti investeerib.

Capitalia avalikustab ka täpse nimekirja projektidest, millesse Capitaliaga seotud isikud on investeerinud, ja nende koguosaluse igas projektis. Seda teavet uuendatakse kord kuus ja see on kättesaadav ainult registreeritud investoritele.