Rizikos valdymas

Supraskite ir valdykite su skolinimu mažoms ir vidutinėms įmonėms susijusias rizikas

Kam tinka bendras finansavimas

Įmonių bendru finansavimu per Capitalia gali naudotis finansuotojai, kurie geba nepriklausomai atlikti įmonės finansinę analizę, įvertinti kitus įmonės veiklos aspektus ir supranta su skolinimu tokiai įmonei susijusią riziką. Skolinimo sprendimus priimantiems skolintojams Capitalia siūlo laikytis šių principų:

Išduoti paskolas, neviršijančias 50% turimų santaupų
Finansuoti tas įmones, kurių veiklą skolintojas supranta ir gali įvertinti
Diversifikavimo tikslais susidaryti mažiausiai 10 finansuojamų įmonių paskolų portfelį
Suprasti, kad didesnės palūkanos reiškia didesnę paskolos negrąžinimo arba vėlavimo ją grąžinti riziką

Rizikos vertinimas

Capitalia parengia kiekvieno skolininko kreditingumo vertinimą remdamasi savo didele daugiau kaip 1000 Baltijos šalių įmonių finansavimo per pastaruosius 10 metų patirtimi. Kredito reitingas apskaičiuojamas atsižvelgiant į daugiau kaip 50 rodiklių, įskaitant pinigų srautų analizę, valstybinių mokesčių mokėjimo discipliną, veiklos finansus, veiklos srities pobūdį ir kitus verslo aspektus. Apskaičiavus reitingą, kiekvieną įmonę įvertina patyręs paskolų komitetas ir įmonei priskiria galutinį rizikos balą. Įsipareigojimų nevykdymo ir paskolos praradimo tikimybė apskaičiuojama remiantis istoriniais Capitalia portfelio rezultatais 2015-2019 metų laikotarpiu ir apibendrinama šioje lentelėje:

  Aprašymas Paskolos nuostolių tikimybė*
A+    (96+) Labai maža rizika + užstatas 0.5%
A (90 - 95) Labai maža rizika 1.3%
B (80 - 89) Žema rizika 1.4%
C (70 - 79) Vidutinė rizika 3.4%
D (60 - 69) Priimtina rizika 6.0%

* Remiantis Capitalia paskolų grąžinimo duomenimis laikotarpiu nuo 2015 m. iki 2019 m. Atnaujinta 2021-02-18

Paskolos stebėsena

Kad įmonei suteikus paskolą būtų sumažinta paskolos negrąžinimo rizika, Capitalia atlieka reguliarią skolininko stebėseną. Tokios stebėsenos priemonės, be kitų, apima valstybinių mokesčių mokėjimo disciplinos tikrinimą, kredito istoriją, oficialių valdymo ir registracijos duomenų pokyčius. Įmonių, kurios vėluoja atlikti reguliarų mokėjimą daugiau kaip 15 dienų, Capitalia reikalauja pateikti banko sąskaitos išrašą ir, jei tai laikoma reikalinga, finansinius veiklos duomenis, kad būtų galima įvertinti esamą veiklos situaciją.

Interesų konfliktas

Vidinė Capitalia interesų konfliktų prevencijos politika nustato, kaip identifikuojamos su darbuotojais susijusios įmonės. Capitalia neteikia finansavimo įmonėms, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas su bet kuriuo iš darbuotojų, savininkų, tarybos arba valdybos narių, išskyrus atvejus, kai su tokiu interesų konfliktu susidūręs asmuo jokiu būdu nedalyvauja vertinant ar valdant tokios įmonės finansavimą.

Atsakomybės išlyga

Nuostoliai, kuriuos galima patirti skolinant įmonėms bendro finansavimo būdu, nėra apdrausti ir nėra kitų apsaugos priemonių, kaip, pavyzdžiui, banko indėlių atveju. Remdamasi savo daugiau kaip 10 metų įmonių finansavimo patirtimi, Capitalia atlieka išsamų finansuojamų įmonių vertinimą ir stebėseną. Tačiau bet kokia išduota paskola gali būti negrąžinta ir tapti neatgaunama, įskaitant bet kokių susikaupusių paskolos palūkanų ir delspinigių praradimą. Capitalia neprisiima atsakomybės už tokius finansinius nuostolius, kurių skolintojai gali patirti vykdydami bendrą finansavimą. Tolesniuose skyriuose aprašytos pagrindinės (tačiau ne visos) rizikos, susijusios su mažų ir vidutinių įmonių finansavimu.

Rinkos rizika

Capitalia siūlo skolintojams bendrai finansuoti mažas ir vidutines Baltijos šalių ir gretimo regiono įmones. Latvijos, Estijos ir Lietuvos ekonomikos nuo 2010 metų stabiliai auga. Skolintojai turi atsižvelgti į ciklinį ekonomikos pobūdį, dėl kurio galima tikėtis bendro vidaus produkto mažėjimo. Dėl glaudžių pasaulio ekonomikų ryšių tokie nuosmukiai dažnai neapsiriboja viena šalimi, o yra regioninio arba pasaulinio pobūdžio. Didelės ir į eksportą orientuotos įmonės prie neigiamo rinkos rizikos poveikio paprastai gali prisiderinti geriau nei vietoje veikiančios ir mažos įmonės.

Veiklos rizika

Veiklos rizika – tai nefinansinė rizika, susijusi su netinkamais ar neveiksmingais vidiniais procesais, prastais darbuotojų darbo rezultatais ir išorinėmis aplinkybėmis, dėl kurių įmonė gali patirti finansinių sunkumų. Capitalia, kiek tai įmanoma, įvertina ir nurodo identifikuotą kiekvienos įmonės veiklos riziką, tačiau finansuotojai turi atlikti individualų tokios rizikos vertinimą ir, jei reikia, prašyti Capitalia papildomos informacijos.

Kredito rizika

Kredito rizika – tai galimų nuostolių poveikis, jei skolininkas negalėtų įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų finansuotojams. Kredito rizika gali kilti sėkmingai ir pelningai veikiančioms įmonėms, jei jos turi nepakankamai apyvartinio kapitalo ar negali refinansuoti skolinių įsipareigojimų, kurių terminas jau suėjo. Į kredito riziką reikia ypač atsižvelgti tais atvejais, kai pagrindinė paskolos dalis grąžinama ne pagal reguliarų grąžinimo grafiką, o visa pagrindinė paskolos dalis turi būti sumokėta paskolos laikotarpio pabaigoje. Finansuotojas turi suprasti, kaip įmonė pasibaigus sutarties laikotarpiui pajėgs grąžinti visą paskolos sumą.

Užstato rizika

Su paskolomis įmonėms gali būti susietas turto įkeitimas ir (arba) asmeninė savininko arba vadovo garantija. Nors Capitalia atlieka visą galimą užstato vertės, jo likvidumo ir kitų saugumo aspektų vertinimą, Finansuotojas turi atsižvelgti į tai, kad įsipareigojimų nevykdymo atveju gali atsirasti neįmanomų numatyti sunkumų užstatą identifikuoti, perimti ir parduoti. Taip pat, užstato priverstinio realizavimo atveju jo vertė gali skirtis nuo anksčiau nustatytos rinkos vertės. Tokios situacijos galimybė yra didesnė, jei įkeistas turtas yra mažai likvidus (mažas potencialių pirkėjų skaičius).

Likvidumo rizika

Finansuotojai turi suprasti, kad suteiktos paskolos nėra likvidus finansinis turtas, ir turi atsižvelgti į tai, kad paskola bus grąžinta pagal grąžinimo grafiką, sutartą su skolininku. Savo galimybių ribose Capitalia gali (tačiau neprivalo) pasiūlyti finansuotojams galimybių parduoti savo reikalavimo teises Capitalia arba kitiems finansuotojams.