Sąlygos ir taisyklės
paskolų sindikacijai su Capitalia

Versija: 2022 m. rugsėjo mėn. 27 d. * Naujausi pakeitimai pažymėti mėlyna spalva

1. Apibrėžimai

1.1 Agentūros sutartis – Agentūros sutartis laikoma automatiškai sudaryta tarp Capitalia ir Naudotojo po to, kai Naudotojas užpildė Finansavimo Pareiškimą Platformoje ir Capitalia patvirtino Naudotojo pinigų gavimą pagal Finansavimo Pareiškimą Capitalia Sąskaitoje. Remiantis Agentūros sutartimi Capitalia teikia Naudotojo (Finansuotojo šalis) agentūros (paskolos sindikacijos) paslaugas, tai yra, sudaro Paskolos sutartį su Bendrove Naudotojo (Finansuotojo šalies) vardu. Atsižvelgiant į tai, tarp Capitalia ir Naudotojo nepasirašoma jokia atskira sutartis, išskyrus šias Taisykles ir sąlygas. Už agentūros (paskolos sindikacijos) teikiamas paslaugas paslaugos Naudotojas (Finansuotojo šalis) nemoka Capitalia jokio paslaugų mokesčio.

1.2 Darbo diena – bet kuri diena kai dirba bankai Latvijoje, išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas.

1.3 Atpirkimo garantija - Agentūros sutarties sąlyga, pagal kurią Capitalia įsipareigoja nupirkti finansuotą sumą iš Naudotojo, jei Paskola tampa Bloga (neveiksnia) paskola. Sąlyga taikoma konkrečiai Paskolai, kurios aprašyme Platformoje ši sąlyga yra aiškiai nurodyta.

1.4 Capitalia – Europos verslo bendrovė "Capitalia", užregistruota ir veikia pagal Latvijos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 40003933213, juridinis adresas: Stabu 20-1, Ryga, Latvija.

1.5 Capitalia sąskaita – Platformoje nurodyta banko sąskaita, į kurią Naudotojas (Finansuotojo šalis) perveda savo Finansavimą ir kuri laikoma atskirai nuo kito Capitalia turto. Capitalia negali paskaičiuoti jokių palūkanų už pervestą Finansavimą į Capitalia sąskaitą, ir tokios palūkanos neišmokamos Naudotojui (Finansuotojo šalis).

1.6 Užtikrinimas – hipoteka arba komercinis užstatas, kurį būtina užregistruoti Capitalia arba užtikrinimo atstovo naudai, kad būtų užtikrintas Įmonės prievolių vykdymas pagal Paskolos sutartį.

1.7 Įmonė – bet kuris juridinis asmuo, kuris pareiškė savo ketinimą gauti Paskolą iš Capitalia Finansuotojų šalių ir Capitalia vardu kaip dalį nuo jos verslo veiklos ir kuris gavo Paskolą iš Capitalia Finansuotojų šalių ir Capitalia vardu pagal sudarytą Paskolos sutartį.

1.8 Įmonės mokėjimai – mokėjimai, kuriuos Įmonė moka Capitalia paskolos grąžinimui, palūkanų sumokėjimui, įstatymų numatytų palūkanų, netesybų, delspinigių sumokėjimui, išskyrus Valdymo mokestį, kaip numatyta Paskolos sutartyje.

1.9 Bloga (neveiksni) paskola - Paskola, kurios sąlygų ir įsipareigojimų Įmonė nevykdo arba, greičiausiai, savanoriškai neįvykdys, pagal šias aplinkybes:

1.10 Finansavimas – pinigų suma, kurią Naudotojas įsipareigojo suteikti (paskolinti) Įmonei, naudojantis agentūros tarpininkavimu (paskolos sindikacija), nurodant šią sumą Platformos Finansavimo pareiškime. Finansavimas laikomas suteiktu Įmonei remiantis Capitalia agentūros (paskolos sindikacijos) paslaugomis, jei Capitalia patvirtino Naudotojo pinigų gavimą pagal Finansavimo pareiškimą Capitalia sąskaitoje ir su Įmone yra sudaryta Paskolos sutartis. Jei Paskolos sutartis nesudaroma per vieną mėnesį nuo Finansavimo pareiškimo pateikimo dienos, Finansavimas grąžinamas į naudotojo sąskaitą.

1.11 Palūkanos – atlyginimas už Paskolos naudojimą, kuris skaičiuojamas remiantis Paskolos sutartimi ir kurį Įmonė moka Capitalia.

1.12 Finansavimo pareiškimas – Naudotojo pareiškimas, kuris užpildytas ir pateiktas Capitalia su Platformos tarpininkavimu, kas įgalioja Capitalia suteikti Finansavimą Įmonėms, jei tarp Capitalia Finansuotojų Šalių ir Capitalia vardu ir Įmonės yra sudaryta Paskolos sutartis, remiantis pagrindinėmis nuostatomis, kaip nurodyta Platformoje. Po Finansavimo pareiškimo pateikimo Naudotojas automatiškai gauna Pavedimo pranešimą dėl Finansavimo pervedimo į Capitalia sąskaitą.

1.13 Finansavimo pareiškimo numeris – numeris, kuris automatiškai sukuriamas Platformoje, kai Naudotojas užpildė ir pateikė Finansavimo pareiškimą. Naudotojas visada privalo nurodyti Finansavimo pareiškimo numerį pervedant Finansavimą į Capitalia sąskaitą.

1.14 Finansuotojo šalis – bet kuris Platformos Naudotojas, kurio Finansavimo pareiškimą priėmė Capitalia ir kuris pervedė Finansavimą į Capitalia sąskaitą ir kurio vardu sudaryta Paskolos sutartis tarp Capitalia ir Įmonės.

1.15 Naudotojo sąskaita – sąskaita, kuri Naudotojo vardu atidaryta kredito įstaigoje, mokėjimų įstaigoje ar elektroninių pinigų įstaigoje, kaip nurodyta Naudotojo profilio registracijos blanke.

1.16 Paskola – pinigų suma, kurią Capitalia suteikia Įmonei savo – Finansavimo šalies Capitalia vardu, pasirašant Paskolos sutartį.

1.17 Paskolos sutartis – Paskolos sutartis, kuri sudaryta tarp Įmonės ir Capitalia Finansuotojo šalies ir Capitalia vardu. Skenuota Paskolos sutarties pasirašyta versija yra prieinama Finansuoto šaliai, pasinaudojant Platforma, kai tik ji yra sudaryta. Paskolos sutarties blankas yra prieinamas Platformoje kaip Įmonės aprašo dalis. Paskolos Sutartis taip pat gali būti sudaryta ir Faktoringo Sutarties forma, pagal kurią Finansuotojo Šalis įsipareigoja finansuoti pakartotines Įmonės išrašytas sąskaitas faktūras per visą Faktoringo Sutarties galiojimo laiką.

1.18 Paskolos sindikacija – procesas, kurį valdo Capitalia, sudarydama Paskolos sutartį su Įmone, kur Paskolą sudaro Finansavimas (-i), kuris yra užtikrinamas Įmonei, naudojant vienos arba kelių Finansavimo šalių Capitalia agentūrų paslaugas ir/arba dalį Paskolos pagal Paskolos sutartį Įmonei gali užtikrinti pati Capitalia. Paskolos dalis, kurią Įmonei yra pasirengusi užtikrinti Capitalia, yra nurodyta Įmonės apraše, kuris pateiktas Platformoje, kurią Capitalia gali vienašališkai padidinti, bet negali sumažinti laikotarpiu, kai Įmonė renka lėšas naudodama Platformą.

1.19 Valdymo mokestis – mokestis, kurį Įmonė moka Capitalia už paskolos organizavimą ir priežiūrą. Mokesčio suma yra nurodyta Paskolos sutartyje.

1.20 Šalys – Capitalia, Įmonė ir Naudotojas (Finansuotojo šalis), priklausomai nuo aplinkybių.

1.21 Platforma – interneto svetainės puslapis su domenu www.capitalia.com, kuris registruotas Capitalia vardu.

1.22 Konfidencialumo politika – privatumo politikos taisyklės, kurios yra Platformos žinioje ir liečia Naudotoją.

1.23 Restruktūrizuota paskola - Paskola, kurios sutarties sąlygos buvo pakeistos ir kuri Capitalia sprendimu taptų Bloga (neveiksnia) paskola, jei tokie pakeitimai nebūtų įvykdyti.

1.24 Taisyklės ir sąlyg – dabartinės Platformos Taisyklės.

1.25 Naudotojas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris registruotas kaip Platformos naudotojas su tikslu teikti Įmonei Finansavimą kaip jo komercinės veiklos dalį.

1.26 Naudotojo profilis – asmeninė Naudotojo svetainė Platformoje, kuri automatiškai sukuriama po to, kai Naudotojas užsiregistravo Platformoje ir ji yra prieinama Naudotojui, po to kai yra įvestas Naudotojo el. pašto adresas ir slaptažodis.

1.27 Jei tik čia nėra nurodyta kitaip, apibrėžimai, kurie šiose Taisyklėse ir sąlygose yra naudojamos vienaskaitoje, apima ir daugiskaitą ir atvirkščiai, jei tai gali būti taikoma kontekste.


2. Taisyklių ir sąlygų galiojimo sritis

2.1 Šios Taisyklės ir sąlygos reguliuoja Šalių teisinius santykius sudarant Agentūros sutartį ir Paskolos sutartį, jos taikomos visiems kitiems santykiams, kurie kyla iš registracijos Platformoje ir užpildžius ir pateikus Finansavimo pareiškimą Platformoje.

2.2 Kai tik Naudotojas užregistravo Naudotojo profilį Platformoje, yra laikoma, kad Naudotojas priėmė ir pasirašė šias taisykles ir sąlygas. Bet kuri Įmonė, prieš pasirašant Paskolos sutartį, patvirtina, kad perskaitė šias Taisykles ir sąlygas, kad suprato jų reikšmę ir įsipareigoja jų laikytis kaip ir visų jų pakeitimų.

2.3 Registruojant Naudotojo profilį, Naudotojas sutinka, kad Capitalia gali vienašališkai patobulinti arba pakeisti šias Taisykles ir sąlygas, ir tokie patobulinimai ir pakeitimai galioja, kol išsaugomi nekintami Naudotojo ir Įmonės finansiniai santykiai ir teisės. Tokių pakeitimų atveju Naudotojas automatiškai iš Capitalia gaus apie tai pranešimą Platformoje.

2.4 Registruojant Naudotojo profilį, naudotojas patvirtina, kad jis / ji gali priimti nepriklausomus sprendimus dėl Finansavimo, bei suvokia visas rizikas, išskaitant riziką, kad Finansavimas gali būti negrąžintas tuo atveju, jei Įmonė neįvykdė Paskolos sutarties, ir Capitalia negalėjo gauti paskolos grąžinimo ir bet kokias kitas sutartines prievoles pagal Capitalia nustatytą skolos išieškojimo procedūrą.

2.5 Naudotojas (Finansuotojo šalis) supranta, kad Capitalia neregistruoja jokių užtikrinimų Finansuotojo šalies naudai, bet, jei yra užregistruotas koks nors Užtikrinimas, jis bus Capitalia arba užtikrinimo atstovo naudai, kuri atstovauja visas Finansavimo šalis ir Capitalia, kad būtų užtikrintas sėkmingas Paskolos sumokėjimas ar grąžinimas.


3. Platformos veikla

3.1 Platformos finansavimo funkcionalumas yra sukurtas Naudotojo naudai, kas įvairioms Įmonėms gali užtikrinti Finansavimą tarpininkaujant Capitalia agentūrai (paskolų sindikacija). Visais Paskolų atvejais, kurie vykdomi tarpininkaujant šiam paskolų sindikatui, Capitalia veikia kaip viena iš Finansavimo šalių. Kapitalo suma, kurią Capitalia suteikia kiekvienai Įmonei, yra nurodyta Įmonės aprašyme Platformoje. Capitalia gali vienašališkai padidinti (bet negali sumažinti) savo Finansavimo apimtį Bendrovei tuo metu, kai Bendrovė padidina Finansavimo apimtį iš kitų Finansavimo šalių Platformoje.

3.2 Po registracijos Platformoje Naudotojas automatiškai gaus pranešimus (nuo kurių gali atsisakyti), jei Naudotojui bus siūlomos naujos finansavimo galimybės.

3.3 Naudotojas gali teikti finansavimą įmonėms rankiniu būdu užpildydamas ir pateikdamas finansavimo paraišką konkrečiai paskolai, arba įjungdamas automatinio investavimo funkciją Naudotojo profilyje platformoje.

3.4 Automatinio investavimo funkcija leidžia Naudotojui investuoti iš anksto nustatytą sumą į Paskolos projektus, atsižvelgiant į nustatytą rizikos lygį, Įmonės geografinę padėtį ir paskolos termino nuostatas. Naudotojas gali bet kuriuo metu išjungti automatinio investavimo funkciją arba pakeisti automatinio investavimo kriterijus.

3.5 Aktyvuodamas automatinio investavimo funkciją, Naudotojas įgalioja Capitalia generuoti ir pateikti Finansavimo pareiškimus Naudotojo vardu paskoloms, kurios atitinka kriterijus, nustatytus Naudotojo investuojant į automatinio investavimo strategiją.

3.6 Jei Įmonės aprašyme nurodyta paskolos suma yra mažesnė nei suma, kuri būtų investuota, jei visi Naudotojai, kurių automatinio investavimo strategijos kriterijai atitinka paskolos ypatybes, investuotų į konkretų projektą automatinio investavimo sumą kaip nurodyta jų automatinio investavimo strategijoje, Capitalia paskirstys investavimo galimybę Naudotojams atitinkamai ir nediskriminuodama.

3.7 Capitalia pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo Naudotojams nutraukti arba sustabdyti Platformos automatinio investavimo funkciją arba pakeisti galimus automatinio investavimo strategijos nustatymo kriterijus.

3.8 Jei tarp Capitalia Finansuotojo šalies vardu ir Įmonės yra sudaryta Paskolos sutartis, visi Įmonės mokėjimai (išskyrus Valdymo mokestį), kurie siunčiami į Capitalia, per 2 (dvi ) darbo dienas pervedami į Finansavimo šalies sąskaitą proporcingai jos Finansavimui, išskyrus delspinigius, kuriuos bendrovė sumokėjo Capitalia pagal Paskolos sutartį ir kuriuos grąžino Finansuotojo šaliai proporcionaliai jos Finansavimui po to, kai Capitalia išskaičiavo 3/4 nuo tokios sumos dydžio. Jei Paskolos Sutartis sudaroma Faktoringo Sutarties forma, tada Įmonės Mokėjimai pervedami Finansuotojo Šaliai pasibaigus Faktoringo Sutarties terminui arba nutraukus sutartį. Jei Capitalia sumažina patvirtintą Faktoringo Sutarties kredito limitą, proporcingai sumažinama Finansuotojo šalies Finansavimo suma. Faktoringo sutartims visos sumokėtos praėjusio mėnesio palūkanos bus apskaičiuotos ir mokamos Finansuotojo Šaliai iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 5 dienos.

3.9 Agentūros sutarties ribose Capitalia gali:

3.10 Jei Capitalia mano, kad Finansuojančių šalių interesams yra naudingiausia pakeisti paskolos sutartį arba patvirtinti paskolos išieškojimo sprendimą (Blogai (neveiksniai) paskolai), tačiau toks sprendimas viršytų Capitalia šių Naudojimosi sąlygų 3.9 skirsnyje suteiktus įgaliojimus, Capitalia, 3.11 skirsnyje aprašyta tvarka, gali prašyti, kad sprendimas būtų patvirtintas finansuojančių šalių balsavimu.

3.11 Norėdama atlikti Finansuojančių šalių balsavimą, Capitalia Finansuojančioms šalims per Platformą ir atskirai el. paštu siunčia siūlomą sprendimą kartu su jo motyvavimu. Finansuojančioms šalims suteikiama pakankamai laiko pasiūlymui apsvarstyti. Balsavimui skirtas laikas negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) dienos. Finansuojančios šalys gali atsakyti balsuodamos už arba prieš pasiūlymą. Sprendimas patvirtinamas, jei dauguma Finansuojančių šalių (pagal į Projektą investuotą sumą) balsuoja už pasiūlymą.

3.12 Atveju, jei Įmonė įvykdė prievoles pagal Paskolos sutartį ir Capitalia yra pradėjusi skolos išieškojimo procedūrą, bet kuri atgauta suma yra pervedama Finansuotojo šaliai proporcionaliai jos Finansavimui po to, kai Capitalia išskaičiavo savo išlaidas, kurios susijusios su tokių skolų išieškojimu. Aukščiau nurodytos sustabdymo išlaidos yra aiškiai nurodytos Platformoje, o papildoma informacija apie tai Finansuotojai šaliai gali būti pateikta pareikalavus.

3.13 Capitalia gali laisvai keisti Platformos veiklą, jei tik tuo nepažeidžiamos Naudotojų teisės.

3.14 Naudotojas patvirtina, kad Platformos naudojimas ir Finansavimo teikimas Įmonei, tarpininkaujant Capitalia agentūrai, Paskolos sindikacijoje nėra turto valdymo paslauga. Capitalia nėra ir negali būti laikoma Naudotojo lėšų ar turto valdytoju. Ir Capitalia, ir Naudotojas įvertino įstatymus ir nuostatas, kurios taikomos Finansavimui, ir šalys patvirtino, kad Finansavimas nėra ir negali būti fondo ar investicijos struktūros dalimi, kuri susijusi su bet kokios fondo ar investicijos kūrimu, ir kad bet kokį Finansavimo sprendimą Naudotojas priima pats.


4. Naudotojo profilio registracija

4.1 Bet kuris asmuo, kuris atitinka žemiau pateiktus reikalavimus, gali registruoti Naudotojo profilį Platformoje, tačiau Capitalia savo nuožiūra gali atmesti tokią registraciją, jei Naudotojas neatlaikė Capitalia atlikto išankstinio patikrinimo.

4.2 Naudotojo profilio registracijos reikalavimai:

4.3 Naudotojas gali prieiti prie savo Naudotojo profilio nurodydamas savo el. paštą ir slaptažodį. Visi veiksmai, kuriuos Naudotojas vykdo Platformoje po el. pašto ir slaptažodžio įvedimo, yra laikomi privalomais Naudotojui taip, kaip tai patvirtina jo / jos parašas.

4.4 Jei taikoma, registruojant Naudotojo profilį Platformoje, Naudotojas duoda sutikimą Capitalia apdoroti Naudotojo asmeninius duomenis pagal konfidencialumo politiką, kuri pateikta Platformoje.


5. Naudotojo identifikavimas

5.1 Kad Naudotojas galėtų naudotis paslaugomis, kurios teikiamos Platformoje, Capitalia turi identifikuoti naudotoją pagal jos vidaus kontrolės sistemą.

5.2 Naudotojas yra identifikuojamas pagal informaciją, kurios pareikalavo Capitalia, įskaitant informaciją apie galiojančią Naudotojo sąskaitą ir registracijos dokumentų arba asmens identifikavimo kopiją.

5.3 Naudotojo identifikavimui Capitalia gali vienašališkai nustatyti papildomus reikalavimus Naudotojo identifikavimui, ir paprašyti iš Naudotojo papildomos informacijos (pavyzdžiui, piniginių lėšų patvirtinimo) pagal Capitalia nuožiūrą.


6. Naudotojo teisės ir pareigos

6.1 Naudotojas privalo pilnai laikytis Naudotojo profilio registracijos reikalavimų visą Platformos naudojimo laiką.

6.2 Naudotojo profilio registravimas leidžia Naudotojui gauti pranešimus apie naujas finansavimo galimybes, gauti prieigą prie pilno Įmonės finansavimo galimybių sąrašo, pateikti Finansavimo pareiškimą, sekti Įmonės mokėjimus, atlikti kitus veiksmus ir žiūrėti kitą tokio pobūdžio informaciją.

6.3 Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu Naudotojo profilyje prieiti prie sudarytų Paskolos sutarčių ir prie Finansavimo dieną galiojančių Taisyklių ir sąlygų.

6.4 Naudotojas turi teisę pervesti ir gauti pinigus Finansavimui tik savo vardu.

6.5 Naudotojas privalo laikyti Naudotojo profilio slaptažodį saugiai ir konfidencialiai, kad tretieji asmenys negalėtų prie jo prieiti.

6.6 Kol galioja Agentūros sutartis, Naudotojas negali tiesiogiai susisiekti su Įmone dėl Finansavimo grąžinimo ir negali kelti reikalavimų Įmonei teisme ar kokioje kitoje įstaigoje, ar perduoti tokio reikalavimo teisių ir t.t.

6.7 Kuriant naudotojo profilį Naudotojas patvirtina, kad jis / ji suprato, kad Įmonė gali negalėti grąžinti Paskolos, ir tokiu atveju naudotojas gali prarasti visą arba dalį Finansavimo sumos.

6.8 Naudotojas turi teisę Platformoje pasirinkti kokiais ryšio būdais Capitalia gali susisiekti su Naudotoju.

6.9 Naudotojas ir Įmonė patvirtina, kad jis / ji naudojasi Platformos paslaugomis tik komercinės veiklos tikslais ir aiškiai patvirtina, kad jis / ji nenaudos šių paslaugų kaip vartotojas ir todėl negalės gauti naudos iš visų vartotojų teisių apsaugos įstatymų.


7. Capitalia teisės ir pareigos

7.1 Jei taikoma, Capitalia apdoroja visus Naudotojo asmeninius duomenis pagal Privatumo politiką ir vienintelis tikslas yra užtikrinti agentūros (paskolos sindikacijos) užtikrinimą ir kitas Platformos paslaugas.

7.2 Capitalia turi teisę blokuoti Naudotojo prieigą prie naudotojo profilio, jei bet kokie Naudotojo veiksmai gali sukelti arba padaryti nuostolių kitiems Platformos Naudotojams arba atveju, jei naudotojas pažeidė prievoles pagal šias Taisykles ir sąlygas.

7.3 Capitalia turi teisę naudoti Finansavimą tik pagal Agentūros sutartį.

7.4 Capitalia užtikrina Įmonės priežiūrą pagal jos parengtą priežiūros politiką, kurios informacija pagal pareikalavimą yra prieinama Finansuotojo šaliai. Finasuotojo šalis bus Platformoje informuota apie bet kuriuos esminius neigiamus įvykius, kurie liečia Įmonės galėjimą įvykdyti Paskolos sutartį.

7.5 Atveju, jei Įmonė neįvykdė prievolių pagal Paskolos sutartį, Capitalia imasi visų leistinų ir suprantamų priemonių, įskaitant Paskolos sutarties mokėjimų terminų grafiko pakeitimą, kad būrų užtikrintas Paskolos grąžinimas be Finansavimo šalies įtraukimo, tačiau Capitalia neprisiima jokios atsakomybės dėl Įmonės mokėjimų užtikrinimo, ir tai yra tik Finansavimo šalies rizika. Capitalia neprivalo grąžinti Finansavimo Finansavimo šaliai, jei Įmonė neįvykdė Paskolos sutarties.

7.6 Atveju, jei Įmonė neįvykdė prievolių pagal Paskolos sutartį ir jei pagal Capitalia ir jos patarėjų paskaičiavimus skolos išieškojimas gali duoti teigiamą pelną (įskaičiuoti mokėjimai padengia inkasavimo išlaidas), Capitalia pradės skolų išieškojimo procedūras pagal jos nustatytą praktiką. Įprasta informacija apie skolų išieškojimo rezultatus bus pateikta Finansavimo šaliai per Platformą.

7.7 Tuo atveju, jei Capitalia bus paskelbta nemokia, Capitalia nedelsiant praneš apie tai Įmonei ir Finansavimo šaliai (-ims), ir tokiame pranešime Capitalia pateiks visą informaciją apie Finansavimo šalį (-is), kuriai (-ioms) Įmonė turi toliau grąžinti Paskolą (pagrindinę Paskolos dalį, susikaupusias Palūkanas, delspinigius ir baudas, tačiau ne Valdymo mokestį, kaip nurodyta Paskolos sutartyje) vietoj to, kad mokėtų Capitalia, atsižvelgiant į jau sumokėtas sumas. Toks pranešimas yra įpareigojantis bendrovę Capitalia, Įmonę ir Finansavimo šalį (-is). Jei Capitalia neišsiunčia tokio pranešimo Įmonei ir (arba) Finansavimo šaliai (-ims) per 1 (vieną) savaitę nuo sprendimo dėl Capitalia nemokumo įsigaliojimo, Finansavimo šalis (-ys) turi teisę reikalauti iš Įmonės grąžinti Paskolą be Capitalia tarpininkavimo, o Įmonė privalo tenkinti tokį reikalavimą be papildomo Capitalia pranešimo.

7.8 Jei Paskola buvo suteikta su Atpirkimo garantija, Capitalia perka, o Finansuojančioji šalis parduoda Finansavimą (dalį Paskolos priklausančią Finansavusiai šaliai) per 30 dienų po to, kai Paskola tampa Bloga (neveiksnia) paskola. Reikalavimo perleidimas įsigalioja po to, kai Capitalia informuoja Finansuojančią šalį ir Capitalia sumoka Finansavimo šaliai reikalavimo perleidimo kainą. Reikalavimo perleidimo kaina yra lygi nesumokėtai Paskolos daliai ir nesumokėtoms Paskolos palūkanoms už laikotarpį, neviršijantį 90 dienų.

7.9 Capitalia gali, bet neprivalo bet kuriuo metu ir savo nuožiūra nupirkti iš Finansuojančios šalies Paskolą, išduotą su Atpirkimo garantija, jei tokia Paskola ir nėra Bloga (neveiksni) paskola. Tokiu atveju reikalavimo perleidimo procedūra ir kaina yra išdėstyta šių Taisyklių ir Sąlygų 7.8 punkte.


8. Naudotojo profilio uždarymas ir Agentūros sutarties nutraukimas

8.1 Atveju, jei Naudotojas pažeidė šias Taisykles ir sąlygas, pateikė suklastotus dokumentus ar klaidinančią informaciją ar naudojo Platforma netesėtiems tikslams, Capitalia turi teisę vienašališkai nutraukti Agentūros sutartį ir sustabdyti arba anuliuoti Naudotojo profilį.

8.2 Capitalia turi teisę vienašališkai uždaryti Naudotojo profilį be priežasties nurodymo, pranešus apie tai Naudotojui prie 10 (dešimt) darbo dienų.

8.3 Naudotojas turi teisę pareikalauti, kad Capitalia bet kuriuo momentu anuliuotų Naudotojo profilį, taip nutraukiant Agentūros sutarties galiojimą.

8.4 Jei yra nutraukiama Agentūros sutartis su Naudotoju, kuris vykdo aktyvų Finansavimą, Capitalia per 2 (dvi) darbo dienas informuoja Įmonę (-s) apie tokį faktą (-us) ir pateikia informaciją, kad Įmonės mokėjimai galėtų būti vykdomi tiesiogiai Naudotojui. Patiksliname, Agentūros sutarties nutraukimas jokiu būdu neuždeda prievolės Capitalia grąžinti Finansavimą Naudotojui.


9. Baigiamosios nuostatos

9.1 Visi mokėjimai Platformos ribose į Capitalia sąskaitą vykdomi eurais.

9.2 Sutarties palūkanų, įstatymo nustatytų palūkanų ir kitų taikomų mokėjimų paskaičiavimui Šalys priima, kad metus sudaro 360 dienų, ir kiekviename mėnesyje yra 30 dienų.

9.3 Šalys susitaria, kad kiekviena iš jų pati vykdo visus mokesčių mokėjimus, kurie gali būti taikomi pagal šias Taisykles ir sąlygas.

9.4 Visi vienos Šalies kitai Šaliai išsiųsti pranešimai laikomi gautais sekančia darbo dieną nuo išsiuntimo el. pašto adresu dienos, kuris nurodytas Naudotojo profilyje.

9.5 Šalys susitaria spręsti visus ginčus tarpusavio derybų keliu, tačiau, jei tokios derybos per 3 (tris) mėnesius nedavė jokių rezultatų, bet kuri Šalis turi teisę kelti reikalavimą nagrinėti ginčą Latvijos Respublikos teisme, ir šioms Taisyklėms ir sąlygoms ir kitiems su jomis susijusiems ginčams taikomais laikomi Latvijos Respublikos įstatymai.

9.6 Įmonei ir Naudotojui draudžiama perduoti savo teises ir prievoles pagal šias Taisykles ir sąlygas bet kuriai kitai šaliai be išankstinio raštiško Capitalia sutikimo.

9.7 Šios Taisyklės ir laikoma, kad Naudotojas pasirašė ir sutiko su jomis, kai tik Naudotojo profilis yra registruotas Platformoje, o Įmonė jas pasirašė ir sutiko su jomis pasirašydamas Paskolos sutartį.